Hoger beroep in zaak-Maranathakerk Rijnsburg

… bij ‘Generaal College Behandeling Bezwaren en Geschillen’ PKN.

De heren F.A. de Mooij en J.L. de Snaijer hebben onlangs namens de Gideon Groep te Rijnsburg – die strijdt voor het behoud van de voormalig gereformeerde Maranathakerk aldaar – hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in de provincie Zuid-Holland.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Het hoger beroep is ‘geaccepteerd en in behandeling  genomen’ omdat hun bij het Classicaal College ingediende bezwaarschrift tegen de verkoop van de kerk ongegrond werd verklaard. De heren De Mooij en De Snaijer merken in hun bezwaarschrift aan het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN onder meer op, dat door het Classicaal College onvoldoende aandacht werd besteed aan de plannen die de Gideon Groep met de Maranathakerk heeft als de kerk aan hen verkocht zou worden. Verder menen zij dat met het doorsturen van hun pleitnota door het Classicaal College aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) onjuist gehandeld is, omdat de PGR met een pleitnota daarop kon anticiperen.

Ook wijzen ze in hun bezwaarschrift op naar hun oordeel diverse onjuistheden c.q. onregelmatigheden bij de gang van zaken ten aanzien van de verkoopprocedure, waardoor het bod van de Gideon Groep (€ 50.000 méér dan dat van de uitgekozen projectontwikkelaar) onmogelijk gemaakt zou zijn.

Wanneer de hoorzitting en de gevraagde visitatie plaatsvinden is nog niet bekend. De kerkenraad deelde mee tot en met 8 oktober 2020  de tijd te hebben om te reageren.