Van ‘Grote- of Mariakerk’ naar ‘De Samenstroom’

Ingrijpend verbouwde ‘Oude Kerk’ te Meppel opnieuw in gebruik genomen als ‘De Samenstroom’.

In ‘een dienst van afscheid en nieuw begin’ werd op zondag 20 maart 2022 te Meppel afscheid genomen van de protestantse (voormalig hervormde) Oude- of Mariakerk en werd de ingrijpend verbouwde protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Samenstroom (voorheen de Oude Kerk) opnieuw in gebruik genomen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Oude Kerk’ werd als ‘De Samenstroom’ opnieuw in gebruik genomen.

Voorgangers in de dienst waren de plaatselijke predikanten ds. A. Rodenburg en ds. S. Sijtsema. Het eerste gedeelte van de dienst was in de Mariakerk en werd na de processie naar De Samenstroom daar voortgezet. De dienst in de Mariakerk – onder leiding van ds. Rodenburg – begon met het zingen van psalm 84 vers 1 en 2, “Hoe goed, hoe lieflijk is mij Heer het huis waar Gij Uw naam hebt laten wonen bij de mensen”.

“Na maanden van veel werk mogen we vandaag vieren dat we in ons nieuwe gebouw straks klaar zijn voor de toekomst. En toekomst is er genoeg”, aldus ds. Rodenburg. In de dienst stond het thema ‘Huis’ of ‘Thuis’ centraal. In haar gebed vroeg de predikant om Gods nabijheid “voor iedereen, bij de vreugde om wat in het nieuwe huis komt, of bij het verdriet om wat in de Mariakerk was. Uw Woord gaat met ons mee, waar ook wij onze kerkdiensten vieren”.

Vanuit de Mariakerk werden de liturigsche voorwerpen meegenomen naar De Samenstroom.

De predikant ging in op de gevoelens die bij zo’n ‘verhuizing’ een rol spelen. “Het gebouw waar je opgroeide en waar je belangrijke levensmomenten meemaakte, zoals doop, belijdenis, huwelijk en overlijden, kan een geliefde plek worden, een deel van jezelf. Vandaag gaan we als gemeente verhuizen. Er is door ontzettend veel mensen meegewerkt – ook als vrijwilliger – om De Samenstroom tot ons nieuwe thuis te maken. Dat brengt gemengde gevoelens mee. Voor velen is er vooral vreugde. Voor anderen is er ook verdriet en weemoed, omdat we deze oude kerk als plaats van samenkomst moeten loslaten. Met al deze gevoelens zijn we hier vandaag samengekomen. Laten we elkaar daarom vasthouden in mildheid en elkaar daarin meenemen. (…) In de Kerk gaat het uiteindelijk om de mensen, de mensen die er samenkomen, waar dan ook, in Gods Naam. We zijn niet op weg naar een gebouw van stenen, maar op weg naar Gods toekomst. Daarbij gaat de Eeuwige altijd met ons mee”.

De liturgische voorwerpen.

Na de overdenking kwamen de dragers van de liturgische voorwerpen naar voren om ze mee te nemen naar De Samenstroom: de Paaskaars (‘Zonder dit licht gaan wij niet op weg); het lantaarntje van de kindernevendienst; de Bijbel (‘die ons de weg wijst in het leven’); het doopwater en de kralenketting die bij elke doop aan een snoer geregen wordt ‘ten teken dat de dopelingen verbonden zijn aan onze gemeente’); de schaal met herdenkingssteentjes voor overledenen; de avondmaalsschaal en – beker en de collectezakken.

Op weg naar De Samenstroom.

Voorafgegaan door de blazersgroep ging een onafzienbare rij kerkgangers op weg naar ‘De Samenstroom’. Op de achtergrond de Mariakerk.

Daarna ging de verzamelde gemeente in processie naar De Samenstroom. Een onafzienbare rij kerkgangers zette zich in beweging, voorafgegaan door De Bazuin en de dragers met de liturgische voorwerpen. Bij de ingang van De Samenstroom wees ds. Sijtsema op het vele werk dat, ook door vrijwilligers, de afgelopen maanden verzet is om zowel de kerkzaal als het bijbehorende grote kerkelijke vergadercentrum ingrijpend te verbouwen en te renoveren. Daarna zochten de talloze gemeenteleden een plaats in de vernieuwde kerkzaal.

In De Samenstroom.

Na een korte rondgang werden de liturigsche voorwerpen naar het liturgisch centrum gebracht.

De tweede helft van de dienst begon met Lied 280 de verzen 1, 3, 4, 5 en 7: ‘De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t Woord aan ons geschiedt’. Onder begeleiding van de blazersgroep werden de liturgische voorwerpen uit de Mariakerk binnengebracht en neergezet op de bestemde plaatsen.

Ds. Sijtsema sprak daarna een woord waarin vooral uitkwam dat deze kerk een gastvrije plek wil zijn. “Deze prachtige ontmoetingsplek met ruimten voor vieren en treuren, voor ernst en ontspanning, wil een plek zijn waar ieder op zondag en door de week welkom is, wat je ook zoekt. Dit huis nodigt daartoe uit. De deuren openen zich automatisch voor je, en eenmaal binnen word je gastvrij en met liefde ontvangen, niet alleen door de kosters en de andere medewerkers, maar door ons allen, want samen vormen wij De Samenstroom. Zonder hartverwarmende mensen blijft het zo koud als steen. Alleen als hier liefde woont, kan ieder zich thuis voelen. Het wordt pas een levend huis als de Geest van Christus hier heerst”.

De dienst in ‘De Samenstroom’ werd door velen bijgewoond.

In het gebed sprak ds. Rodenburg dank uit voor het vernieuwde gebouw. “Dank voor allen die hier vandaag zijn, dank dat we vandaag samen deze dag mogen vieren. (…) Zegen ons als gemeente, nu wij deze plek in gebruik nemen. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. Dank voor alles wat daarin goed ging, maar we bidden u ook om vergeving voor de momenten waarop mensen elkaar pijn hebben gedaan. Geef dat ieder zich hier thuis mag voelen, nu al of over enige tijd. Geef dat we elkaar vasthouden en leer ons samenwerken. Laat dit een kerk zijn met open deuren, gastvrij voor iedereen”.

Het slotlied was ‘Wij bouwen in vertrouwen een huis voor God en mens’. Na de dienst konden de kerkgangers het kerkgebouw bezichtigen.

© 2022. GereformeerdeKerken.info

Een verslag van de overgang naar De Samenstroom >