Geref. Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 101 jaar

Gedenkboek gepubliceerd.

Op zondag 4 september 2022 werd in de volle gereformeerde kerk (PKN) Develhof aan de Laan van Nederhoven in Zwijndrecht het gedenkboek gepresenteerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt.

De omslag van het gedenkboek.

Het was echter door de coronapandemie inmiddels anderhalf jaar nadat de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt officieel 100 jaar bestond. Geen wonder dus dat het gepubliceerde gedenkboek verscheen onder de titel ‘101 jaar Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt’.

De jubileumdienst stond onder leiding van ds. E.G. Matser en muzikale medewerking werd verleend door zang, harp, hobo, piano en orgel. Het thema van de dienst was ‘Het volgen van Jezus door de jaren heen’. Deze jubileumzondag stond echter niet alleen in het teken van het eeuwfeest, want het was ook de Startzondag van het nieuwe kerkelijk seizoen.

De gereformeerde kerk (PKN) Develhof te Zwijndrecht.

De overdenking.

Het thema van de dienst ter gelegenheid van het 101-jarige jubileum was dus ‘Het volgen van Jezus’ uit Lucas 14 de verzen 25 tot 33. “Is dat niet wat in deze en voorgaande kerkgebouwen in die 101 jaar gebeurd is? Misschien hebt u de steen gezien toen u de kerk binnenkwam met de tekst: “Opdat wie binnentreden het licht mogen zien” [Lucas 8 vers 16]. Dat is de afgelopen acht jaar altijd mijn bede geweest en dat is het ook voor de toekomst en was het ook van al die andere voorgangers die hier 101 jaar gediend hebben. In dit prachtige gebouw, maar ook in die andere vierplekken waar God Zijn gemeente de afgelopen 101 jaar vergaderd heeft. Het houten kerkje, de Ichthuskerk en De Burcht. Wat een verschil: op 7 maart 2021 stonden we in een bijna lege kerk stil bij het 100-jarig bestaan van onze kerk. Wat is er in die 101 jaar veel gebeurd! Er werd getrouwd, gerouwd, gedoopt, belijdenis gedaan, avondmaal gevierd”.

Zicht op het liturgisch centrum.

Opnieuw een nieuw begin…

“(…) Maar hoe nu verder? Op blz. 40 en 41 van het gedenkboek staat het hoofdstuk Een nieuw begin, dat handelt over de dag van mijn bevestiging en intrede [7 september 2014]. Voor het eerst kon toen geen fulltime predikant meer beroepen worden. Ik heb het gevoel nu opnieuw een begin te maken. We staan namelijk aan de vooravond van iets nieuws. Tot nu toe konden we nog zelfstandig gemeente zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: in de toekomst wordt dat steeds moeilijker. Niet zozeer vanwege de financiën, maar ook in verband met de bemensing. Ook onze gemeente wordt steeds kleiner. We moeten de bakens gaan verzetten om te zorgen ook de komende 100 jaar vierplekken te mogen hebben, waar we God de eer kunnen geven”.

“Daarom zijn we in gesprek met de [gereformeerde] Bethelkerk en de Hervormde Gemeente om tot één Protestantse Gemeente Zwijndrecht te komen. Elke generatie moet opnieuw uitvinden wat het betekent om Jezus te volgen. God zal ook met hén op weg gaan, misschien een andere weg dan wij. Maar, zoals het lied dat we straks zullen zingen het zegt: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Zo zal het zijn tot in lengte van dagen, tot de dag dat God Zelf alles in allen zal zijn”.

Ds. E.G. Matser tijdens de overdenking.

Na de overdenking.

In het gebed stond de predikant stil bij “het verdriet dat velen is aangedaan bij het samengaan van de Ichthuskerk en De Burcht, van wie velen zijn afgehaakt omdat ze zich niet gehoord voelden. Wilt U de relaties herstellen en de pijn wegnemen”.

Nadat gekeken was naar een filmpje met beelden over de geschiedenis van de kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt, werd het jubileumboek aangeboden aan de (aftredende) voorzitter van de kerkenraad.

Het gedenkboek.

Allereerst kan worden opgemerkt dat het een prachtig uitgevoerd gedenkboek van 69 pagina’s geworden is, rijk geïllustreerd met talloze foto’s, meestal in kleur. Het boek gaat gelukkig uitvoerig in op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt, die op 6 maart 1921 werd geïnstitueerd als De Gereformeerde Kerk te Groote Lindt. Vanaf 1930 werd de huidige naam gebruikt: De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt.

Ds. M.M. Horjus (1876-1936).

De instituering vond plaats in de toenmalige Chr. Nationale school aan de Lindtsedijk door ds. M.M. Horjus (1876-1936) van Hendrik-Ido-Ambacht. In die school werden ook de eerste diensten gehouden. In 1922 werd de houten kerk in gebruik genomen, die twee jaar later door de groei van de gemeente verlengd moest worden. Daarna volgden nog verscheidene andere kerkgebouwen (de Ichthuskerk en De Burcht), waarover het gedenkboek duidelijke informatie verschaft. Tegenwoordig wordt gekerkt in het moderne kerkgebouw Develhof aan de Laan van Nederhoven, waar de eerste kerkdienst op Eerste Kerstdag 2001 gehouden werd, kort nadat op 20 november het nieuwe orgel geplaatst was.

De aanbieding van het gedenkboek aan de (aftredende) voorzitter van de kerkenraad (links).

Prachtige illustraties geeft het boek van ‘het Scheppingsverhaal in zeven ramen’ en het ‘Paasverhaal in zeven ramen’ (de glas-in-loodramen in de kerk). Ook zijn illustraties opgenomen van veel kerkelijke activiteiten. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan het diaconale werk en het (bijna 100-jarige) kerkelijk jeugdwerk. Natuurlijk ontbreken ook bijzonderheden over het kerkelijk leven tijdens de coronapandemie niet.

Het boek wordt besloten met een aantal interviews met gemeenteleden, die hun ervaringen in de kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt uitvoerig uit de doeken doen. Tenslotte wordt ingegaan op de toekomst van de kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt.

Het gedenkboek is een interessant lees- en naslagwerk geworden.

De geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Zwijndecht-Groote Lindt >

  • 101 jaar Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt, samengesteld door de jubileumcommissie. Een uitgave van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt, 2022, 69 pp., geïllustreerd.

Inlichtingen over bestellingen: m.vansetten@live.nl

Beeldverslag van de dienst