Bezwaar tegen sluiting ‘De Fontein’ te Dokkum

Een groep gemeenteleden van de protestantse gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) diende onlangs een pro forma bezwaar in tegen de sluiting van de (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein aan Op de Keppels in Dokkum.

De Fontein te Dokkum (foto: Reliwiki, Alie Stok-Britting).

Op 12 september 2022 nam de kerkenraad van de protestantse gemeente het besluit de Fonteinkerk te sluiten en verder te gaan met de Grote Kerk en De Herberg, twee protestantse kerken in het noorden van de stad (op twee minuten afstand van elkaar). De Fonteinkerk ligt behoorlijk centraal in de stad.

Een groep van tien gemeenteleden diende een pro forma bezwaar in tegen de kerksluiting bij het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Fryslân. Ze zijn er van overtuigd dat het proces ‘onvoldoende zorgvuldig en niet in alle openheid’ doorlopen is. Eventueel staat nog beroep op het Generaal College open.

De kaart van Dokkum met de locaties van de drie kerken.

De sluiting van de Fonteinkerk heeft behoorlijke opschudding verwekt in de Protestantse Gemeente. De kerkenraad schreef destijds zelfs dat ‘het gebouwenproces de kerkelijke gemeente van Dokkum gijzelt‘.

De ‘bezwaarden’ gaven de volgende verklaring uit:

“Zoals u [weet] hebben 10 gemeenteleden op 21 september 2022 een pro forma bezwaar ingediend tegen het op 12 september 2022 genomen besluit van de Kerkenraad van de PGDAW tot sluiting van het kerkgebouw De Fontein en instandhouding van de kerkgebouwen Grote Kerk en De Herberg.
Het gaat ons als 10 betrokken gemeenteleden niet om het al dan niet sluiten van welk kerkgebouw ook, maar wij zijn van mening dat o.a. het proces niet voldoende zorgvuldig en in alle openheid is doorlopen.

De landelijke PKN biedt aan diverse geledingen alsmede gemeenteleden de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden, om bezwaar te maken tegen een besluit van de kerkenraad. Dit moet normaliter binnen 30 dagen na bekendmaking van het besluit. Het bezwaar is ingediend bij het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen en tevens is de kerkenraad daar schriftelijk van op de hoogte gesteld. Dit Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen is een onafhankelijk college dat bestaat uit meerdere collegeleden.
Wij hebben tevens aan het Classicaal College verzocht, om schorsende werking van het door de kerkenraad genomen besluit.

Het voornemen van ons is om vóór 12 oktober het echte bezwaarschrift in te dienen. Er zal bezwaar gemaakt worden op grond van:

  1. proces/procedure is onvoldoende zorgvuldig doorlopen,
  2. het besluit had in redelijkheid (bij een afweging van de betrokken belangen) niet kunnen worden genomen.”