Als één gemeente verder in verbouwde kerk te Oudehorne

Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’.

De Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwehorne, Bontebok en de Protestantse Gemeente Katlijk-Mildam zijn vanaf zondag 17 september 2023 samen verdergegaan als één Protestantse Gemeente.

De pas verbouwde protestantse (voormalig gereformeerde) kerk aan de Schoterlandseweg te Oudehorne.

Na een intensieve samenwerking tussen de twee kerkelijke buurgemeenten, waaronder de aanstelling van een gedeelde predikant, ontstond de behoefte om van twee gemeenten één nieuwe kerkelijke gemeente te maken. Op zondag 17 september 2023 zijn de Protestantse Gemeenten Oude- en Nieuwehorne, Bontebok en de Protestantse Gemeente Katlijk/Mildam dus samen verdergegaan als de Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’.

Een overzicht van een deel van de kerkzaal.

De consequentie van het samengaan van beide gemeenten was dat de protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Tsjongertsjerke’ in Mildam moest worden gesloten. Dat gebeurde op zondag 10 september 2023. De nieuwe gemeente ‘De Tjongervallei’ (’toch nog een herinnering aan de Tsjongertsjerke‘) zal in het vervolg de kerkdiensten houden in de protestantse (eveneens voormalig gereformeerde) kerk aan de Schoterlandseweg te Oudehorne. In hoofdzaak zullen daar de diensten gehouden worden, al blijven de (van oorsprong hervormde) kerken van Katlijk en Nieuwehorne ook in gebruik.

Voor het eerst samen in de verbouwde kerk.

Voorafgaande aan de dienst in de goed bezette verbouwde kerk van Oudehorne – waarin voorgingen ds. Dingena Hasper en ds. Piet Hulshof – werden ook de liturgische voorwerpen, die op 10 september 2023 uit de Tsjongertsjerke in Mildam de kerk uitgedragen waren, nú de kerk in Oudehorne binnengebracht: de paaskaars werd in de standaard geplaatst, de bijbel opengelegd op de kansel, de doopschaal op de (voorlopig) bestemde plaats gezet (er komt nog een standaard), en het avondmaalsstel op de liturgische tafel geplaatst.

Ds. Dingena Hasper tijdens de inleidende woorden.

“Na een kort Fries welkomstwoord zei ds. Hasper: ”Dit is een dag vol vreugde. Een dag waarop we in het vervolg samenkomen als Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’. Samengekomen uit twee gemeenten gaan we verder als één gemeente, als broeders en zusters in Gods Naam. We zijn hier bij elkaar gekomen om dit mooie kerkgebouw opnieuw te bestemmen voor de eredienst aan onze God, aan de dienst aan God in deze wereld. Maar ook voor onze dienst aan Hem. (…) Al is dit een gebouw van hout en steen, het is toch een monument dat getuigt van leven, groeiend leven en levende liefde. Het bewijs dat God nooit ophoudt woning te maken onder ons. Dit is het huis van God. Hier komen we samen om Hem eer te bewijzen”. Gezongen werd daarna Lied 868, Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere.

Daarna werd namens het College van Kerkrentmeesters en namens de overige (hulp-) kosters de sleutel van de kerk overhandigd aan de koster, “opdat dit huis opnieuw mag worden toegewijd tot Gods eer en dienst aan alle mensen”. Hij aanvaardde de sleutels in dank en sprak de hoop uit “dat in dit gebouw opnieuw Gods lof klinken gaat en dat dit een huis mag zijn voor velen”.

Ds. Hasper legt de kanselbijbel op de preekstoel.

Een gelegenheidskoor zong in wisselzang met de gemeente vervolgens lied 280, ‘De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt’ (ook later in de dienst verleende het gelegenheidskoor medewerking). Bij de eerder binnengebrachte liturgische voorwerpen las de predikant vervolgens een korte Bijbeltekst. Ook ‘voor het orgel en voor hen die het bespelen’ werd een gebed uitgesproken. De organist vertelde daarna iets over het orgel en over de klankkleur van het instrument.

Het logo van de nieuwe protestantse gemeente De Tjongervallei.

De verenigde kerkgemeente De Tjongervallei kreeg ook een nieuw logo. Dat werd tijdens de dienst getoond en uitgelegd. De vraag van de pastorale ouderling aan de gemeenteleden of de nieuwe stoelen goed zitten (de kerkbanken werden tijdens de verbouwing uit de kerk verwijderd), werd door hen met een volmondig ‘ja’ beantwoord, gevolgd door een ‘applaus voor alle harde werkers bij de verbouwing’. Daarna kon de eigenlijke kerkdienst beginnen, waarin overigens ook het Avondmaal gevierd werd.

Na de dienst werd buiten de kerk de nieuwe vlag van de Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’ gehesen.

Binnenkort verschijnt gedenkboekje.

De kerkenraad besloot eerder dat over de belangrijke  gebeurtenissen in Mildam en Oudehorne een gedenkboekje zal worden gepubliceerd. Dat verschijnt binnenkort en we komen daarop uiteraard t.z.t. uitvoerig terug.