“Oog voor het kleine, het kwetsbare” in Drachten

Vijfenzeventig jaar evangelisatiewerk vanuit ‘De Schakel’.

In De Schakel, het protestantse (voormalig gereformeerde) evangelisatiekerkje aan de Klokhuislaan in Drachten werd zaterdag 11 november 2023 een open middag en op zondag 12 november een herdenkingsdienst gehouden in verband met het 75-jarig bestaan van het evangelisatiewerk vanuit De Schakel.

De Schakel (foto: Reliwiki).

De dienst.

De dienst stond onder leiding van evangelisatiepredikant ds. Jan den Admirant uit Hoogeveen. Medewerking werd verleend door het Schakelkoor ‘Wat ús bynt’ (‘Wat ons bindt’), de organiste en de pianiste. De liederen werden vooral gekozen uit de bundel van Johannes de Heer, zoals Al de weg leidt mij mijn Heiland; Kom yn myn hert, Hear Jezus (‘Kom in mijn hart, Heere Jezus’); ‘Zondaar zoekt gij rust en vrede’; ‘Wees wie je bent’; ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’ en ‘Wij zijn niet lang op aard’.

“Oog voor het kleine en het kwetsbare… “

Namens de kerkenraad werd door de voorzitter van de Protestantse Gemeente te Drachten een kort herdenkingswoord gesproken: “Bij de Open Middag, en nú bij deze herdenkingsdienst staan we met dankbaarheid stil bij het 75-jarig evangelisatiewerk van De Schakel, dat in 1948 onder die naam een aanvang nam. Vijfenzeventig jaar lang werd gewerkt aan de rand van de kerk, vanuit bescheiden en soms onooglijke onderkomens. Ik heb geprobeerd het uit te zoeken maar het is een bijna onontwarbare kluwen. Het begon in De Skuorre (‘de schuur’) [sinds 2009 ook de naam van de berging bij het huidige gebouw De Schakel], en van daaruit moest verscheidene keren gedwongen verhuisd worden naar andere locaties, zoals onder meer maar de School met den Bijbel aan het Oosteinde, naar De Kouwe aan de Vogelweide, en van 1977 tot 1994 naar de houten noodkerk [van de gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw] aan de Klokhuislaan, en nu in dit prachtige gebouw. Het zijn geen onderkomens waaraan je direct een kerk herkent”.

Het logo van ‘De Schakel’.

“Ook kerkelijk werkte De Schakel aan de rand. Er werd vaak over gepraat: ‘Is het werk niet te ver van het ‘veilige midden’? Is het misschien te ‘evangelisch’ van karakter? Moeten we er niet eens mee ophouden en de grond verkopen?’ Al dat soort geluiden waren te horen. Maar De Schakel was er en is er nog steeds voor de mensen aan de rand, voor mensen ver weg in vreemde landen en dichtbij, voor mensen met wat minder succes en aanzien in onze maatschappij. Met de bescheiden middelen waarover De Schakel beschikt wil men oog houden voor het kleine, het kwetsbare, met laagdrempelige activiteiten en diensten. Was het niet Jezus Zelf die liefde had voor de mensen aan de rand? Is dat niet ook onze belangrijkste opdracht? De Werkgroep van De Schakel heeft die opdracht helder verstaan. Dag in dag uit vijfenzeventig jaar lang aan het werk, op eigen kracht, met eigen middelen, met een eigen begroting. Het was krap, maar het lukte. Vanaf deze plaats wil ik De Schakel namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, en allen die met De Schakel verbonden zijn, hartelijk feliciteren, en we wensen u de liefdevolle zegen van de Heer over uw prachtige werk”.

De ‘Noordoost hulpkerk’ aan de Klokhuislaan te Drachten bood van 1977 tot 1994 onderdak aan het evangelisatiewerk van ‘De Schakel’. Het noodkerkje werd toen ook omgedoopt tot ‘De Schakel’.

De preek.

De Schriftlezingen waren uit Deuteronomium 8 vers 1-10: ‘Vergeet in voorspoed de Heer niet’ en uit Colossenzen 2 : 6 tot en met 10: ‘Volg de weg van Christus Jezus nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt (…) en wees vervuld van dankbaarheid’.

De tekst was uit Deuteronomium 8 vers 2 en 3: “Denk aan alles wat jullie Here God in deze veertig jaar in de woestijn voor jullie heeft gedaan. Hij wilde dat jullie ontzag voor Hem zouden leren hebben. Daarom heeft Hij jullie getest. (…) Toen gaf Hij jullie manna, iets wat jullie en jullie voorouders nog nooit hadden gezien. Want Hij wilde dat jullie zouden begrijpen dat een mens niet alleen van brood leeft. Een mens leeft óók van elk woord dat God spreekt“.

Het thema van de dienst was: ‘Een dankbare terugblik en een hoopvolle blik vooruit’.

De predikant vergeleek de veertigjarige tocht van het volk Israël door de woestijn met de vijfenzeventigjarige Schakel-evangelisatie in Drachten. Het volk Israël ondervond veel ontbering en tegenslag in de woestijn en er was veel zonde. Maar dwars door alles heen kregen ze elke dag manna, het hemels brood. Is dat ook niet zo geweest in die vijfenzeventig jaar in de evangelisatie van De Schakel? Het volk Israël werd getest in de woestijn. Jullie werden ook getest in die vijfenzeventig jaar: Waar gaat het je om, wil je Mij volgen met heel je hart? Gaat het je om Jezus, Hij Die het levende brood is, het Hemelse Manna? Zo maakt Hij ons duidelijk dat de mens niet leeft bij brood alleen maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dat u er nog bent met het aloude Evangelie is een wonder van God. Er is zoveel afgebroken, maar God gaat door. Zijn plannen falen niet.

De evangelisatiearbeid in gereformeerd Drachten begon al ver voordat de Evangelisatievereniging ‘De Schakel’ in 1948 werd opgericht. Hier brengt ds. H. Siertsema (1852-1933), van 1895 tot 1922 gereformeerd predikant in Drachten, het evangelie vanaf een turfschip in de Drachtster Compagnonsvaart.

We hebben niks te klagen. We hebben een geweldige God, die Zijn Zoon niet gespaard heeft. Moet u niet erkennen: God is getrouw? Aan onze trouw heeft het wel eens ontbroken, maar Hij bleef trouw. Ik voel me bevoorrecht dat ik u vanavond het Evangelie mag brengen. Het is pure genade om het te brengen en het te horen.

Het gaat ook om een hoopvolle blik vooruit: Volg de weg van de Here Jezus, nu u Hem als Heer aanvaard hebt. We hoeven niet pessimistisch te zijn. Er is heel veel veranderd in dit land, maar God is er nog steeds. God onderhield Zijn volk met manna en met de tabernakel. ‘Blijf in Hem geworteld’, zegt Paulus. Dan sta je vast, als je geworteld bent in Jezus. We staan op de drempel van Zijn Koninkrijk, maar ook op de drempel van leven en dood. Is uw paspoort getekend met het bloed dat Hij reddend vergoot? Het is het toegangsbewijs voor het Koninkrijk. Het Evangelie wordt u aangeboden. Je mag het met beide handen aanvaarden. Richt je op Jezus, de Christus der Schriften. Dan heb je een toekomst waar je ‘u’ tegen zegt. Geloof in de Here Jezus en U zult behouden worden.

En verder…

Aan het eind van de dienst werd een collecte gehouden, waarvan de opbrengst werd doorgegeven aan de Imena Foundation (die zich inzet voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika). Daarna wachtte nog een gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Een audioverslag van de herdenkingsdienst in ‘De Schakel’ op 12 november 2023 >