“Historisch Tijdschrift GKN” nr. 49 verschenen

Onlangs verscheen het 49ste nummer van het Historisch Tijdschrift GKN, ook nu weer met een aantal interessante artikelen en rubrieken.

Het jongste nummer 49.

Oefenaar B.S. de Beer (1857-1915).

Bram-Willem Aarnoutse schrijft uitvoerig over het ‘onzeker bestaan’ van oefenaar B.S. de Beer (1857-1915) – die in 1893 en 1894 verbonden was aan De Gereformeerde Kerk te Vinkeveen – en over het kortstondige bestaan van de Vrije Gereformeerde Gemeente in die plaats.

‘De Bazuin’, 27 april 1894.

Want zonder toestemming van zijn kerkenraad trad oefenaar De Beer in een andere Gereformeerde Kerk op en de kerkenraad bracht de zaak voor de classis, die hem het ‘mandaat als oefenaar in de Gereformeerde Kerken’ ontnam. De Beer vormde toen met een aantal volgelingen de Vrije Gereformeerde Gemeente in Vinkeveen.

De Burgwalkerk te Kampen.

Cees Houtman vertelt uitvoerig over de Burgwalkerk in Kampen, tegenwoordig ‘Huis van Muziek en Verdieping’, nadat in Kampen (in verband met de fusie van gereformeerd en hervormd) de helft van de kerkgebouwen moest worden afgestoten; de Burgwalkerk was daar een van.

De voormalige gereformeerde Burgwalkerk.

De heer Houtman stelt de kerk voor en geeft een beeld van haar plaats in de gereformeerde wereld. Dat Kampen een belangrijke plaats in die gereformeerde wereld innam is duidelijk (de Theologische (Hoge-) school c.q. Universiteit was er immers gevestigd); de Burgwalkerk op haar beurt zeker in Kampen (en ook daarbuiten) eveneens.

Een oproep.

In de Gereformeerde Kerken werd tijdens de generale synode van Sneek 1969-1970 de mogelijkheid geregeld om ook vrouwelijke belijdende gemeenteleden te benoemen in het ambt van ouderling en diaken. Op onze website werd dat in historische overzichten vaak (ook met naam en toenaam) vermeld. In het Historisch Tijdschrift GKN wordt nu aan de lezers gevraagd wanneer in hun plaatselijke Gereformeerde Kerk vrouwelijke ouderlingen en diakenen voor het eerst werden bevestigd en met welke overwegingen. De redactie van het blad wil ook graag contact hebben met vrouwen die als eerste ouderling of eerste diaken dienst deden. Daarover kan via de mail contact opgenomen worden met aw.aarnoutse@xs4all.nl

Lokale kerkgeschiedenis.

In 1993 verscheen deze uitgave van de ‘Bibliografie betreffende plaatselijke en regionale gereformeerde kerkgeschiedenis’, inmiddels sterk verouderd. Ze wordt nu (behalve op deze website) ook weer aangevuld in HTGKN-49.

Net als in eerdere nummers van het Historisch Tijdschrift GKN en de vroeger verschenen bibliografieën betreffende plaatselijke en regionale gereformeerde kerkgeschiedenis, wordt ook in dit nummer weer een aantal onlangs verschenen gedenkboeken betreffende de regionale gereformeerde kerkgeschiedenis vermeld (zie daarvoor ook de rubriek ‘Boeken’ op deze website).

Romanfragmenten ‘Zoekers’.

Dick Kaajan licht het traditionele romanfragment, ditmaal uit het in 1927 verschenen boek Zoekers van Hugo Kingmans (1894-1979) toe. Met de Zoekers worden de vier kinderen bedoeld van “de rechtzinnige predikant Treebeek uit Buurtwolde, die na drieëntwintig jaar predikantschap rond 1917 in die gemeente overlijdt”. Wat de fragmenten betreft is gekozen voor gesprekken, die illustratief zijn voor de verschillende wegen welke ieder van de vier kinderen, die in dezelfde leer waren onderwezen, als zoeker op geloofsgebied is gegaan, aldus de schrijver.

Omslag van ‘Zoekers’ door Hugo Kingmans.

In Memoriams.

Ook ditmaal ontbreken de In Memoriams van overleden gereformeerde predikanten niet (ditmaal de periode 2019-2022), geschreven onder redactie van Dick Kaajan en Adri van der Wal. Achtereenvolgens worden levensbeschrijvingen van de volgende predikanten vermeld: ds. C.A. de Bildt (1943-2019); ds. H. Hortensius (1928-2022); ds. P. Joosse (1931-2021); ds. G. Kuiper (1954-2021); ds. G.H. Renting (1944-2021); ds. J.W. de Roo (1931-2021); ds. H. Rooze (1943-2022); ds. P.S. Veldhuizen (1929-2020); ds. C.C. Verkuyl (1935-2022); ds. J. van Wattum (1929-2021) en ds. G. Zijlstra(1954-2022). Van de predikanten waarachter het teken ¶ vermeld is, kon door verschillende omstandigheden helaas geen In Memoriam samengesteld worden.

  • Historisch Tijdschrift GKN, nr. 49, december 2023. Het blad verschijnt twee maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 17,50, losse nummers € 10 (incl. verzendkosten). Opgave van een abonnement of bestelling van losse nummers: g.blokland@xs4all.nl