Binnenkort laatste dienst Julianakerk Sassenheim

De deuren sluiten op 14 april 2024.

Zoals we al eerder berichtten werd door de Protestantse Gemeente Sassenheim destijds besloten dat de voormalig gereformeerde Julianakerk te Sassenheim op termijn gesloten zou worden.

De Julianakerk te Sassenheim (foto: Hans Vreeman).

In een schrijven van de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat de laatste dienst gehouden zal worden op 14 april 2024, vanaf 10 uur. De kerkenraad deelde onder meer het volgende mee:

“Na 112 jaar komt er een einde aan de kerkdiensten in de Julianakerk. Gebouwd als kerk voor de Gereformeerde Kerk van Sassenheim in 1912 en in 1926-1927 onder leiding van architect Berend Tobia Boeyinga uitgebreid met veel kenmerken van de Amsterdamse School, kreeg de kerk in 2007 de naam Julianakerk. In dat jaar fuseerden de Nederlandse Hervormde Gemeente van Sassenheim en de Gereformeerde Kerk van Sassenheim tot de huidige Protestantse Gemeente Sassenheim.  Daarbij kreeg de Nederlandse Hervormde kerk de naam Dorpskerk”.

Het oorspronkelijke interieur van de Julianakerk.

“Zoals veel kerkgemeenschappen in ons land heeft ook de Protestantse Gemeente Sassenheim te maken met een dalend aantal leden en bezoekers aan de kerkdiensten. Reden voor de kerkenraad om daarop te anticiperen door op het perceel grond dat in 2003 door de toenmalige Hervormde Gemeente Sassenheim is aangekocht een kerkelijk centrum te bouwen dat de naam ‘Het Venster’ heeft gekregen. Samen met de Dorpskerk vormt dat vanaf 21 april het kloppend hart van onze kerkelijke gemeente”.

De Julianakerk.

“De Julianakerk is voor veel kerkgangers een gebouw waar zich een groot deel van hun leven heeft afgespeeld. Maar al te vaak kwamen hun voorouders er al, zijn ze er gedoopt, deden er belijdenis, trouwden er of was het de plaats om afscheid te nemen van dierbare familieleden of gemeenteleden. Ook was de kerk doordeweeks de plaats waar tal van activiteiten plaatsvonden, zoals catechese, vergaderingen en de repetities van koren en muziekverenigingen, waaronder de Christelijke Harmonievereniging Crescendo”.

Het drieklaviers orgel van de Julianakerk (foto: Orgelsite.nl, Willemijn Hissink).

“Het is met een gevoel van weemoed dat we dit ons zo vertrouwde huis gaan verlaten. In de kerkdienst van 14 april 2024 zullen we vooral onze dankbaarheid uitspreken voor de plaats die deze kerk zo velen heeft geboden. We zingen, luisteren naar het door velen zo geliefde orgel en dragen liturgische objecten de kerk uit. Deze zullen de week erna in een wandeling naar de Dorpskerk worden meegenomen en symbolisch worden neergezet, waar wij vanaf 21 april al onze kerkdiensten houden”.

Over de toekomst van de Julianakerk is nog geen zekerheid.  Verwacht wordt dat de kerk vlak na de zomer verkocht kan worden. Naast de kerk, die een gemeentelijk monument is, staan er nog meer bijgebouwen op de locatie die wèl gesloopt mogen worden. De zaalruimten in de Julianakerk worden nog tot de zomer gebruikt.

  • Binnenkort zullen we op deze website Gereformeerde Kerken.info uiteraard uitvoerig aandacht besteden aan de laatste dienst in de Julianakerk.

Translation into English:

Soon the Last Service will be held at Julianakerk Sassenheim.

The doors will close on April 14, 2024.

As we reported earlier, the Protestant Congregation of Sassenheim decided at the time that the former ‘gereformeerde’ Julianakerk in Sassenheim would eventually be closed. In a letter from the church council to the editorial staff of GereformeerdeKerken.info, it was announced that the last service will be held on April 14, 2024, starting at 10 o’clock. The church council stated the following:

“After 112 years, the church services at the Julianakerk will come to an end. Built as a church for the ‘Gereformeerde Kerk’ of Sassenheim in 1912 and expanded in 1926-1927 under the guidance of architect Berend Tobia Boeyinga with many characteristics of the ‘Amsterdam School’, the church was renamed Julianakerk in 2007. In that year, the ‘Nederlandse Hervormde Gemeente’ of Sassenheim and the ‘Gereformeerde Kerk’ of Sassenheim merged into the current ‘Protestant Congregation of Sassenheim’. The Nederlands Hervormde church building was then named ‘Dorpskerk’.”

“Like many church congregations in our country, the Protestant Congregation of Sassenheim is also experiencing a decline in the number of members and attendees at church services. This led the church council to anticipate this by building a church center on the plot of land purchased in 2003 by the former ‘Nederlandse Hervormde’ Congregation of Sassenheim,’ which was named ‘Het Venster.’ Together with the ‘Dorpskerk’, this will form the beating heart of our church congregation from April 21.”

The Julianakerk.

“For many churchgoers, the Julianakerk is a building where a large part of their lives has unfolded. Often their ancestors were there, they were baptized there, made their confession of faith, got married, or it was the place to say goodbye to dear family members or congregation members. Also, during the week, the church was the venue for numerous activities, such as catechesis, meetings, and rehearsals of choirs and music associations, including the Christian Wind Band ‘Crescendo.'”

“It is with a sense of nostalgia that we are leaving this familiar home. In the church service on April 14, 2024, we will express our gratitude for the place that this church has offered to so many. We will sing, listen to the beloved organ music, and carry liturgical objects out of the church. These will be taken to the ‘Dorpskerk’ the following week in a symbolic procession, where we will hold all our church services from April 21 onwards.”

About the future of the Julianakerk, there is still no certainty. It is expected that the church can be sold shortly after the summer. In addition to the church, which is a ‘municipal monument’, there are other outbuildings on the site that can be demolished. The hall spaces in the Julianakerk will still be used until the summer.

• On April 15th, we will, of course, extensively cover the last service at the Julianakerk on this website Gereformeerde Kerken.info.