één kerk dicht in Bunschoten-Spakenburg?

“Commissie sorteert voor op sluiting Adventkerk”.

De Commissie Toekomstgericht van De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg heeft voorgesteld een van de twee kerkgebouwen af te stoten: de Zuiderkerk (Kostverloren 2) of de Adventkerk aan de Heemstedesingel 1.

De Adventkerk (1965-heden).

De Commissie merkt trouwens ook op dat nogal wat onderhoud moet gebeuren aan de Zuiderkerk en aan het daar tegenover gelegen kerkelijk vergadercentrum ‘Kostverloren’. Ook is er geld nodig voor herstel van de Adventkerk. Bij elkaar opgeteld is voor de genoemde klussen ongeveer 3 ½ miljoen euro nodig.

Net als veel andere kerken in het land heeft ook De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg te maken met een dalend ledental en een teruglopend kerkbezoek. Onlangs werd geconstateerd dat de zondagse opkomst in de kerkdiensten in één kerkgebouw past. Voor het gebruik van de bijgebouwen geldt hetzelfde.

Links de Zuiderkerk en daartegenover de oude gereformeerde kerk, nu vergadercentrum ‘Kostverloren’.

Om deze redenen is het volgens de Commissie Toekomstgericht niet realistisch nog veel langer gebruik te maken van twee kerkgebouwen. Welk gebouw er dan zou moeten sluiten is volgens de Commissie nog niet helder. Volgens berichten in de pers zou de Commissie Toekomstgericht echter ‘voorsorteren op de sluiting van de Adventkerk’, zodat de Zuiderkerk en Kostverloren dan behouden zouden blijven.

Hoe dan ook, het is volgens de Commissie ook van belang dat de kerkenraad op korte termijn een beslissing neemt over de zaak, ook omdat de procedures die doorlopen moeten worden bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de kerkelijke gemeente tijdrovend zijn.

De Zuiderkerk te Bunschoten-Spakenburg (1914-heden).

De Commissie kreeg intussen van de op 15 april jl. gehouden gemeentevergadering toestemming in gesprek te gaan met de PKN om de mogelijkheden tot sluiting van een van beide gebouwen verder te onderzoeken. Uiteraard is het van groot belang, dat de gemeenteleden zich in een eventuele sluiting van een van beide kerkgebouwen zullen kunnen vinden.

Het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info desgevraagd mee dat het vermoeden bestaat dat eind dit jaar een besluit genomen zal worden over de eventuele sluiting van een kerkgebouw. Ook is nog niet bekend wanneer, na een definitief besluit, de kerk gesloten zal worden. De vraag of er bij de sluiting van een van de kerkgebouwen een gedenkboek zal verschijnen kon nog niet beantwoord worden, omdat dit nog niet aan de orde is geweest.

De Adventkerk.

Zoals hierboven aangegeven werd lijkt de Commissie Toekomstgericht aan te sturen op sluiting van de Adventkerk, waarvan in 2017 het vijftigjarig jubileum gevierd werd. Al eerder berichtten wij over ernstige (onverwachte) financiële problemen van de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, waardoor destijds al voorgesteld werd de Adventkerk tijdelijk te sluiten gedurende de herfst- en wintermaanden van 2023.

(Met dank aan de heer Jaap Luinstra voor de tip over de kerksluitingsplannen).

Translation into English:

One of the two church buildings in Bunschoten-Spakenburg to close?

“Committee Prepares for Closure of Advent Church”.

The ‘Future-oriented Committee’ of the Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg has proposed to divest one of the two church buildings: either the ‘Zuiderkerk’ (Kostverloren 2) or the ‘Advent Church’ at Heemstedesingel 1.

The Committee also notes that quite a bit of maintenance needs to be done on the Zuiderkerk and on the church meeting center ‘Kostverloren’ opposite it. There is also a need for money for the restoration of the Advent Church. Altogether, about 3 ½ million euros are needed for the mentioned tasks.

Like many other churches in the country, the Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg is facing declining membership and declining church attendance. It was recently noted that the Sunday attendance in church services fits in one church building. The same applies to the use of the annexes.

For these reasons, according to the ‘Future-oriented Committee’, it is not realistic to continue using two church buildings for much longer. However, which building should then close is not yet clear according to the Committee. According to reports in the press, the ‘Future-oriented Committee’, however, is ‘preparing for the closure of the Advent Church’, so that the Zuiderkerk and Kostverloren would be preserved.

In any case, according to the Committee, it is also important that the church council makes a decision on the matter in the short term, also because the procedures that must be followed by the ‘Protestant Church in the Netherlands’ (PKN) and the church congregation are time-consuming.

The Committee has meanwhile received permission from the congregation meeting held on April 15th to enter into discussions with the PKN to further investigate the possibilities for closing one of the two buildings. Of course, it is of great importance that the congregation members can agree to the possible closure of one of the church buildings.

The College of Church Trustees.

The ‘College of Church Trustees’ of the Gereformeerde Kerk in Bunschoten-Spakenburg informed the editors of GereformeerdeKerken.info, when asked, that it is suspected that a decision will be made by the end of this year regarding the possible closure of a church building. It is also not yet known when, after a final decision, the church will be closed. The question of whether a memorial book will be published upon the closure of one of the church buildings could not yet be answered, as this has not yet been discussed.

The Advent Church.

As indicated above, the ‘Future-oriented Committee’ seems to be aiming for the closure of the Advent Church, which celebrated its fiftieth anniversary in 2017. We previously reported on serious (unexpected) financial problems of the Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, which led to the proposal to temporarily close the Advent Church during the autumn and winter months of 2023.

(With thanks to Mr. Jaap Luinstra for the tip about the church closure plans).