Oude geref. kerk in Bergen op Zoom te koop

De al bijna een eeuw geleden buiten gebruik gestelde voormalige gereformeerde kerk in Bergen op Zoom staat te koop voor bijna een miljoen euro.

De kerk aan de Moeregrebstraat, die in 1868 in gebruik genomen werd.

Aan de Moeregrebstraat 72 staat een woning, waarvan de zijmuur ‘eindeloos’ lijkt door te lopen. Als men in de steeg naast het huis staat, is echter duidelijk te zien dat die lange muur toebehoort aan een oude kerk. De raampartijen maken dat duidelijk genoeg. Het was tot 1928 de gereformeerde kerk van Bergen op Zoom. De kerk aan de Moeregrebstraat staat geregistreerd als gemeentelijk monument, terwijl de aan de straat liggende woning een rijksmonument is.

Een recentere foto van de voormalige kerk en de woning.

Het aan de straat staande herenhuis werd in 1600 gebouwd en werd aanvankelijk behalve als woning ook gebruikt als pottenbakkerij; dat bedrijf bevond zich achterin de woning. Toen de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Bergen op Zoom het pand op 28 januari 1868 in eigendom verkreeg, werd het verbouwd en ingericht als kerkgebouw.

Op 4 oktober 1891 werd in de kerk aan de Moeregrebstraat – ter voorbereiding van de uiteindelijke eenwording – de eerste gezamenlijke dienst gehouden van de Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk, doleerende), respectievelijk afkomstig uit Afscheiding en Doleantie.

Ds. A.H. van der Kooi (1858-1927).

Voorganger in de bijzondere gezamenlijke dienst was kandidaat A.H. van der Kooi (1858-1927). Deze deed kort daarna, op 29 november 1891, intrede als predikant. De beide gemeenten gingen in november 1892 samen als De Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. Deze kerk was de enige gemeente van ds. Van der Kooi. Na een predikantschap van ongeveer drieëndertig jaar ging hij in maart 1924 met emeritaat.

Door de groei van de gemeente was het echter na verloop van jaren nodig geworden om te zien naar een groter kerkgebouw. Besloten werd aan het Bolwerk Zuid een nieuwe kerk te bouwen. Het oude bedehuis werd in 1928 verkocht aan het Leger des Heils, omdat de nieuwe gereformeerde (Ontmoetings-) kerk  toen in gebruik genomen werd.

Translation into English:

Old gereformeerde church in Bergen op Zoom for Sale.

The former ‘gereformeerde’ church in Bergen op Zoom, which has been out of use for nearly a century, is for sale for almost one million euros.

At Moeregrebstraat 72, there is a house with a side wall that seems to stretch endlessly. However, if you stand in the alley next to the house, it becomes clear that this long wall belongs to an old church. The windows make this clear enough. Until 1928, it was the ‘gereformeerde kerk’ of Bergen op Zoom. The church on Moeregrebstraat is registered as a municipal monument, while the house facing the street is a national monument.

The mansion on the street was built in 1600 and was initially used as both a residence and a pottery; the business was located at the back of the house. When the Christian Reformed Congregation of Bergen op Zoom acquired the property on January 28, 1868, it was renovated and converted into a church building.

On October 4, 1891, in the church on Moeregrebstraat – in preparation for the eventual unification – the first joint service was held by the ‘Christian Reformed Congregation’ and the ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk, doleerende’ (respectively originating from the Secession and the Doleantie).

The leader of the special joint service was candidate A.H. van der Kooi (1858-1927). Shortly after, on November 29, 1891, he was installed as the pastor. The two congregations merged in November 1892 to form the ‘Gereformeerde Kerk in Bergen op Zoom’. This church was the only congregation served by Rev. Van der Kooi. After approximately thirty-three years of ministry, he retired in March 1924.

Due to the growth of the congregation, it eventually became necessary to seek a larger church building. It was decided to build a new church at Bolwerk Zuid. The old house of worship was sold to the Salvation Army in 1928 when the new gereformeerde ‘Ontmoetingskerk’ was put into use.