Uit de pers (21) – 1960 – Nieuws uit de kerken en van het bouwfront

In het nummer van 16 januari 1960 van het ‘Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland’ troffen we onderstaande korte nieuwsberichten aan, voornamelijk betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.

Tweede predikant?

De gereformeerde kerk met pastorie te Zuidland, die in 1889 in gebruik genomen werd en in 1964 door een nieuwe kerk vervangen werd. In 1966 werd het gebouw gesloopt.

De kerkeraad van Zuidland heeft als zijn voornemen bekend gemaakt éérst tot nieuwbouw van kerk en pastorie te willen overgaan. Daarna zou eventueel kunnen worden overwogen een tweede predikantsplaats te stichten.

De gereformeerde Welkomkerk in Zuidland, die in 1964 in gebruik genomen werd.

Gezamenlijke evangelisatie.

In een samenspreking met de hervormde kerkeraad heeft de raad van de Gereformeerde Kerk in Sellingen besloten de mogelijkheden onder ogen te zien voor samenwerking in de evangelisatie.  Er zal een commissie worden benoemd die deze zaak moet bestuderen.

Eerst vrijmaken!

De gereformeerde Vennekerk te Winschoten.

De kerkeraad van Winschoten heeft op zijn verzoek om een samenspreking met de vrijgemaakte raad ter plaatse, antwoord ontvangen. De vrijgemaakte kerkeraad verklaarde te blijven bij zijn mening dat samenspreking alleen mogelijk is als de andere partij zich vrij maakt van de synodebesluiten inzake de eens uitgesproken schorsingen [in de tijd van Vrijmaking in 1944].

Inspiratie door ’Vergaard’.

Geïnspireerd door de artikelenserie die dr. J. van Minnen in ons blad [het Centraal Weekblad] heeft gepubliceerd over het vluchtelingenprobleem in zijn rubriek ‘Vergaard uit alle streken’, is met Kerstmis in de kerk van Wapenveld een collecte gehouden voor de vluchtelingen.

Gebrek aan belangstelling.

De gereformeerde kerk te Maasdijk, die in 1905 in gebruik genomen werd, in 1927 werd uitgebreid en in 1966 door de nieuwe kerk vervangen werd.

De kerkeraadsverslaggever van Maasdijk schreef: ‘Het bestuur van de Jongelings Vereniging afd. B. bericht dat deze afdeling door gebrek aan medeleven van de jeugd is opgeheven. Bij monde van de praeses spreekt de kerkeraad hier zijn droefheid over uit, dat een afdeling die dertig jaar heeft bestaan, moet worden opgeheven om deze redenen’.

Eerste steen.

De gereformeerde kerk te Anna Jacobapolder waarvoor mr. De Hoop Scheffer de eerste steen legde.

Als penningmeester van het Nationaal Rampenfonds heeft mr. P.C.D. de Hoop Scheffer de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk te Anna Jacobapolder. Na de plechtigheid werd een bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis, waar onder meer ds. W. Haverkamp [1928-2005], de predikant van Anna Jacobapolder, het woord voerde. Aan mr. De Hoop Scheffer werd de met een lint versierde troffel, waarmee hij de plechtigheid had verricht, aangeboden. Zijn echtgenote ontving bloemen. In juni van dit jaar hoopt men het nieuwe bedehuis in gebruik te kunnen nemen.

SSK subsidieert.

Bij de kerkeraad van Eindhoven kwam het bericht binnen dat voor de bouw van de kerk in Meerveldhoven een subsidie van de Stichting Steun Kerkbouw (SSK) zal worden ontvangen van fl. 15.000.

Te bescheiden geweest.

De voormalige synagoge in Grave deed van 1952 tot 1981 dienst als gereformeerde Kerk. Daarna werd het een woonhuis.

Toen de kerk van Oss enige jaren geleden de onttakelde synagoge te Grave aankocht en er een kerkje van ging maken, heeft de kerkeraad maar weinig durven denken van de toekomst voor de gereformeerde kring in Grave, en dientengevolge gekozen voor een zeer sobere restauratie. Nu de ontwikkeling weer een aantal jaren verder is, moest de raad tot de conclusie komen: sober. Achteraf vond men het jammer toen te bescheiden te zijn geweest. Daarom is nu een voorlopig plan gemaakt dat in het bijzonder is gericht op het interieur, voor zover dat de sfeer bepaalt in de kerkruimte. De wijkraad zal de financiële zijde van de zaak bekijken.

[De Gereformeerde Kerk te Grave werd op 2 januari 1982 officieel geïnstitueerd als zelfstandige kerk. Met ingang van de dag daarop werd een federatief samenwerkingsverband aangegaan met de Hervormde Gemeente te Grave, later als ‘Protestantse Gemeente te Grave in wording’.  Dit liep in 2016 uit op de vorming van de Protestantse Gemeente Grave.]

Classis gaat helpen.

De collecte slaagde. Dit is de gereformeerde kerk te Paterswolde, die overigens al weer buiten gebruik is.

Op de laatst gehouden vergadering van de classis Warffum was aanwezig ds. G.E. Arnold [1912-1977] van Paterswolde. Hij vroeg de aandacht van de zusterkerken voor de financiering van de kerkbouw in zijn jonge [per 1 juli 1957 geïnstitueerde] gemeente. De classis besloot zich achter deze actie te stellen en daartoe de kerken te verzoeken.

Plan voor restauratie.

Het interieur van de kerk in Vrijhoeve-Capelle zal worden gerestaureerd. Tevens zal de consistorie worden afgebroken. Daarvoor komt een nieuwe in de plaats. De aanbesteding heeft reeds plaatsgehad.

Restauratie wordt een feit.

De Brinklaankerk (ook Westerkerk genoemd) te Apeldoorn. Inmiddels gesloopt.

Na een brede bespreking heeft de kerkeraad van Apeldoorn besloten dit jaar de Brinklaankerk een radicale opknapbeurt te geven. Er werd al jarenlang door de gemeenteleden reikhalzend naar deze restauratie uitgezien, maar nu zal zij dus eindelijk een feit worden.

Zevende wijk in Bouwlust.

De sterke groei van wijk VI van de kerk in ’s-Gravenhage-Loosduinen, omvattend het Bouwlustkwartier, zet zich van week tot week voort. In oktober van het vorig jaar telde deze wijk reeds 1.500 zielen, hetgeen naar de geldende maatstaf teveel is voor één predikant. Op het ogenblik schommelt het getal reeds rond de 1.700. Daarom is met ingang van het nieuwe jaar een zevende wijk gevormd. Ds. A. de Bruin [1914-1985] blijft predikant van wijk VI en is nu tevens consulent geworden van wijk VII. T.z.t. zal het beroepingswerk ter hand genomen worden.

De Salvatorkerk (foto: Andre van Dijk).

Inmiddels is nu ook de Salvatorkerk, die het vorig jaar in gebruik werd genomen, te klein geworden; men zal thans moeten overgaan tot het houden van dubbele diensten.

Twee kerken voor Amsterdam-Zuid.

De kerk van Amsterdam-Zuid zal binnen afzienbare tijd weer nieuwe kerkgebouwen moeten stichten, namelijk een in Slotervaart en een in Osdorp. De plannen voor de kerk in Slotervaart bevinden zich al in een vergevorderd stadium. Het wordt een kerkzaal voor 528 personen met een galerij voor 160 personen. De kerkzaal zal geheel als zodanig worden ingericht en dus praktisch alleen voor kerkdiensten kunnen worden gebruikt. Bovendien komt er een bovenzaal voor 180 personen terwijl er voorts een aantal kleinere lokaliteiten is geprojecteerd voor kerkelijke arbeid en jeugdwerk. Een woning voor de koster is tevens bij het plan inbegrepen. Vermoedelijk kan binnen afzienbare tijd tot de aanbesteding worden overgegaan. Voor kerkbouw in Osdorp is bij de (burgerlijke) gemeente al een perceel grond geclaimd.

Andreaskerk in Zwolle.

De Andreaskerk te Zwolle; in 1980 als gereformeerde kerk buiten gebruik (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De nieuwe kerk die in Zwolle zal worden gebouwd krijgt de naam Andreaskerk. In de kerk zal op de muur naast de preekstoel met duidelijke letters worden aangebracht de tekst: ‘Hij leidde hem tot Jezus’.

Gereformeerde dansclub?

Onder Klundert troffen wij de volgende klacht van de  hand van een ouderling: ‘In de middagdienst van zondag 20 december zongen wij gezang 27 vers 2. Het gaat hier over de hoop de zaligheid. Vooral de twee laatste regels troffen mij zeer: ‘Daar is de vreemd’lingschap vergeten en wij, wij zijn in ’t Vaderland’. Dit is de verwachting van reizigers naar het hemels vaderland, een jubelzang van blij verwachten’.

‘Op dezelfde zondag hoorde ik dat in onze gemeente pogingen worden gedaan om een dansclub te vormen. Ik vraag mij af of het mogelijk is dat degenen die dit gezangvers meezingen, zich kunnen gaan geven aan de beoefening van de dans. Het is m.i. een ernstige zaak dat zulke dingen plaatsvinden. Was het een poging om een Bijbelkring te vormen, dan zou het ons allen verblijden. Daar zouden wij gezang 27 ook wel graag samen zingen. Maar op een dansclub…! Ik denk dat daar het vreemd’lingschap helemaal vergeten wordt!’

De gereformeerde kerk aan het Von Kropffplein te Klundert.

En even verder schrijft de ouderling: ‘Het erge is dat de leiding in onze kerken zegt dat het wél heel goed samen kan gaan: de paardans beoefenen en God dienen. Nu kan ik als ouderling op huisbezoek wel proberen aan te tonen dat de Here andere dingen van ons verwacht, maar mijn woord heeft geen achtergrond meer in de kerk zelf, tenminste in de kerkelijke leiding. Hier kunnen grote moeilijkheden door ontstaan in onze gemeente. De gesprekken op huisbezoek zullen niet in diepte winnen. Waarom toch, gaat het nu zo…?’

De één na laatste alinea van het stukje luidt: ‘Ik zou allen die nu dansen, of die willen gaan dansen, toe willen roepen: ‘Hou er mee op, en begin er niet mee’, want de weg door het leven is al glibberig genoeg, dat wij in onze kerk dit bij uitstek verleidelijke spel niet nodig hebben om onze schuld nog groter te maken’.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 8e jrg. nr. 2, 16 januari 1960