“Opheffing Kerk vroeg van ons allen overgave”

Voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwijk opgeheven.

Tijdens de laatste dienst van de voortgezette Gereformeerde Kerk (vGKN) in het Zuid-Hollandse Noordwijk, gehouden in de christelijke gereformeerde kerk Het Boek te Delft, nam ook haar predikant ds. J. Maliepaard afscheid, die met emeritaat gaat.

Het kanselkleed wordt weggehaald ten teken dat de kerk opgeheven is.

Omdat ‘Het Trefpunt’ in Noordwijk, waar de vGKN-gemeente normaliter bijeenkwam, in verband met het corona-virus niet meer toegankelijk is voor de kerkdiensten, werd besloten de afscheidsdienst al voor 27 december op te nemen in Het Boek te Delft, in corona-opstelling. De dienst werd op zondag 27 december 2020 uitgezonden. Het thema van de preek was ‘De overgave van Jezus en onze overgave in onze situatie’.

Op het feit dat het de laatste dienst van de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwijk was, ging de predikant uitvoerig in: De gemeente wordt met ingang van 1 januari 2021 officieel opgeheven. “Daaraan is heel wat voorafgegaan. Al meer dan anderhalf jaar zijn we hier mee aan het worstelen geweest. We stonden aan een grens. We zijn nu nog kerk in volle rechten en plichten, maar straks, als er geen kerkenraad meer is, dan gaan ook wij de grens over van voor en na de opheffing van de kerk. We hebben er allen onder geleden en gestreden, het is ons zwaar gevallen en het heeft ons aangegrepen dat dit besluit genomen moest worden. De kerk wordt opgeheven. Dat vroeg van ons allen overgave, bereidheid om die keuze persoonlijk te willen maken; een aantal van ons heeft het daarmee nog steeds moeilijk. Daarom is het goed ons te laten leiden door de overgave die de Here Jezus moest ervaren toen hij een grens over moest gaan, in zijn gang naar Gethsémané”, aldus de predikant in zijn preek.

Ds. J. Maliepaard – die met emeritaat gaat – ging in de afscheidsdienst voor.

Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. Dáár lopen Zijn en onze wegen uiteen. Voor ons is het moeilijk te bidden ‘Uw wil geschiede’ als onze kerk wordt opgeheven. Waar moeten we heen? Jezus ging de grens over, kwam in de diepste nood, maar bad om Gods wil. En wij in Noordwijk? We hebben gebeden. Soms was ons antwoord op wat ons overkwam eerder wat de discipelen overkwam: ze vielen in slaap. De situatie bedwelmde hen, en ook ons. Hoe heeft de situatie ook ons tegenover elkaar gesteld. Wij moeten afhaken. Hij ging door. Hij bad tot de overwinning kwam. Hij nam het lijden daadwerkelijk uit de Hand van Zijn Vader aan. (…) God vraagt van ons geen bloedig offer. Wel een levend offer. (…) Om ons aan Hem in geloof over te geven. Bij het opheffen van de kerk begint straks onze geestelijke eredienst. Zodra de kerk uitgaat begint de ware dienst aan God”.

Namens de kerkenraad van de vGKN te Noordwijk werd door de ouderling van dienst, de heer L. van den Bosse, een overzicht gegeven van het werk van de predikant in Noordwijk (die met emeritaat gaat), ‘waarbij de nadruk lag op bijbelgetrouwe prediking. Dat was steeds de kern van de prediking. We zijn dankbaar dat we dit elke keer mochten horen’.

Ook kwam natuurlijk de opheffing van de kerk ter sprake. Na een aanloopperiode werd de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwijk op zondag 22 oktober 2006 officieel geïnstitueerd. Tijdens een feestelijke kerkdienst, o.l.v. ds. J. Bijleveld (preses van de vGKN-synode) werd de Akte van Instituering getekend. Al gauw kreeg de kerk de behoefte een eigen predikant te beroepen. De financiële middelen waren daarvoor echter ontoereikend, maar dankzij de hulp van de vGKN-synode, door jaarlijks financieel te steunen, werd de predikantsplaats mogelijk. “De groei van de kerk van Noordwijk had helaas een tijdelijk effect, en leidde uiteindelijk tot waar we nu zijn. Geen nieuwe aanwas, verouderd, geen jeugd, geen nieuwe ambtsdragers”.

Op advies van het moderamen van synode besloten kerkenraad en gemeenteleden uiteindelijk de kerk van Noordwijk op te heffen. “Voor ons geestelijk leven moeten we nieuw onderdak zoeken. Ieder op eigen manier. De gemeente houdt weliswaar op, maar het Woord van God blijft! Met dankbaarheid kunnen we terugzien op een periode waarin de Heer ons de weg wees. Nu houdt de gemeente op. We zijn ervan overtuigd dat het de wil van de Here is dat we deze weg moeten gaan”.

Het opvouwen van kanselkleed was het symbolische teken van het einde van de Kerk te Noordwijk. Als afsluiting werd gezongen lied 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Aan het eind van de dienst sprak ds. J. Bijleveld, preses van de synode van de vGKN, via Skype een woord van afscheid tot ds. Maliepaard.