Restauratie graf Herman Bavinck

Doneeractie opgestart.

Het Historisch Documentatie Centrum (HDC), Centre for Religious History, stelt dit jaar de gereformeerde theoloog dr. Herman Bavinck (1854-1921) en zijn werk centraal. Bavinck stierf honderd jaar geleden en daarom worden – na het Kuyperjaar 2020 – rondom deze hoogleraar allerlei activiteiten georganiseerd.

Dr. H. Bavinck (1854-1921).

1. Allereerst de restauratie van zijn graf.

Bavinck stierf op 29 juli 1921 en groeide uit tot een van Nederlands bekendste theologen, wiens in het Engels vertaalde werk wereldwijd druk wordt bestudeerd. Hij was van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische School te Kampen en van 1902 tot zijn overlijden in 1921 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en was bovendien Eerste Kamerlid voor de gereformeerde Anti- Revolutionaire Partij (ARP, in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgegaan in het CDA). Bavinck werd begraven op begraafplaats Emaus te Vlaardingen, in het graf van de familie van zijn vrouw.

In de zomer van 2021 is dat dus honderd jaar geleden. Het graf is echter inmiddels door de tand des tijds aangetast: de deksteen van het graf is verweerd en in tweeën gescheurd. De scheur loopt dwars door Bavincks naam heen, zoals op de foto’s te zien is.

De deksteen van het graf (foto: HDC).

Het feit dat Bavinck in juli 2021 honderd jaar geleden overleed zal in Nederland en zeker ook elders ter wereld herdacht worden. Het zal ook bezoekers naar zijn graf in Vlaardingen brengen. Het HDC verzorgt het geestelijke erfgoed van Bavinck, maar ook het materiële erfgoed dat met hem in verband staat verdient aandacht. Het zou mooi zijn als in dit herdenkingsjaar het graf een opknapbeurt krijgt en de deksteen op het graf gerestaureerd wordt. Om dit voor elkaar te krijgen is er geen directe familie meer, maar er zijn nog wel velen die de naam van Bavinck hoog hebben en die het onderhoud van erfgoed ter harte gaat.

  • De kosten voor restauratie bedragen maximaal vijfduizend euro. Het zou mooi zijn als dat bedrag bij elkaar gebracht kon worden. Het HDC doet dan ook een beroep op belangstellenden om financiële steun te verlenen voor het herstel van het graf. Op de website van de Doneeractie kan men een gift overmaken. Het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen en het HDC Centre for Religious History zijn donateurs erg dankbaar voor hun medewerking.

2. Themanummer Protestants Nederland over Bavinck.

Detail van de grafsteen (foto: HDC).

Als auteur van onder meer de Gereformeerde Dogmatiek was Bavinck samen met dr. Abraham Kuyper (1837-1920) een van de bekendste vertegenwoordigers van het calvinisme op het breukvlak van de negentiende en twintigste eeuw. Bavinck was zowel orthodox calvinist als moderne wetenschapper, terwijl zijn spiritualiteit geworteld was in het gereformeerde piëtisme.

De vereniging Protestants Nederland brengt een themanummer uit over deze veelzijdige en nog steeds invloedrijke calvinist. Het nummer bestaat uit bijdragen van Henk van den Belt, Hans van de Breevaart, James Eglinton, Aart Goedvree, George Harinck, Dirk van Keulen en Klaas van der Zwaag. Onderwerpen zijn onder meer de katholiciteit van de kerk, de zekerheid van het geloof, het Schriftgezag, wedergeboorte en bekering, vroomheid en gebed, Bavincks betekenis voor het (neo-) calvinisme, de recent uitgegeven Gereformeerde Ethiek en Bavincks levenslange vriendschap met de vrijzinnige en moslim geworden Leidse hoogleraar Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936).

  • Het themanummer is voor € 7,50 (inclusief porto) te bestellen bij de administratie van Protestants Nederland: Rinus Slingerland: mslingerland@kliksafe.nl (of tel. 0182-537470)

3. Tenslotte deelt het HDC nog het volgende mee over dr. A. Kuyper.

Kuyper in beeld.

Over Abraham Kuyper is het afgelopen jaar (in 2020 was het een eeuw geleden dat hij begraven werd) veel gesproken en geschreven. Hans Seijlhouwer, bij velen bekend als de voormalige schatbewaarder van de HDC-archieven en inmiddels genietend van een welverdiend pensioen, deed het eens anders en sprak niet alleen over hem maar toonde vooral beelden van Kuyper, die in zijn tijd een letterlijk en figuurlijk beeldbepalende figuur was. Hoe Hans Seijlhouwer daarover sprak, kan men zien in zijn online-lezing over ‘Kuyper in beeld’.