Hoe gaat het met de kerken in Hoogeveen?

Op dinsdagavond 1 november gaf de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen in de Goede Herderkerk tijdens een gemeentevergadering een toelichting op de vooruitzichten voor de komende tien jaar met betrekking tot de terugloop van het ledental en de daarmee verband houdende afname van de inkomsten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Een en ander heeft misschien gevolgen voor het beheer van de kerkelijke gebouwen, voor de omvang van het aantal predikantsplaatsen en andere personeelsleden, alsook voor wat betreft de inrichting van de wijkgemeenten.

De kerkenraad wil daarom op korte termijn uitzoeken hoeveel kerkgebouwen noodzakelijk zijn en wat de omvang moet zijn van de toerusting, het pastoraat in de gemeente en het werk met betrekking tot het ‘missionair-diaconaal getuigenis’. Ook gaat men nadenken over de vraag of het huidige aantal van vijf wijkgemeenten nodig en/of haalbaar is.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk te Hoogeveen.

Antwoorden en concrete plannen zijn er nog niet. Alle betrokkenen werd gevraagd er over na te denken en aan te geven wat nodig is om als kerkelijke gemeente optimaal te functioneren. Op die manier kan ook worden vastgesteld wat eventueel gemist zou kunnen worden. Het komende half jaar worden daarover gesprekken gevoerd die uiteindelijk zullen resulteren in een aantal aanbevelingen. Op dit moment is er nog geen concreet plan over welke keuzes gemaakt gaan worden.

Hopelijk zal in april 2023 een ‘voorgenomen besluit’ ter toetsing aan de gemeenteleden kunnen worden voorgelegd. In juni 2023 zou dan een definitief besluit genomen kunnen worden over de te nemen maatregelen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Vredehorstkerk te Hoogeveen.

De huidige situatie.

De Protestantse Gemeente te Hoogeveen heeft momenteel de beschikking over de volgende kerkgebouwen: behalve de voormalig hervormde Grote Kerk en de voormalig hervormde Goede Herderkerk zijn er de voormalig gereformeerde Hoofdstraatkerk aan de Hoofdstraat, de voormalig gereformeerde Oosterkerk aan de Leeuweriklaan en de voormalig gereformeerde Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg.

In 2016 nam de kerkenraad van de Protestantse Gemeente overigens ook al een besluit, namelijk dat de helft van de toen dienstdoende kerkgebouwen zouden sluiten. Die besluiten werden later aangepast.