‘Kruiskerk’ te Huizen zet zoektocht voort

De wijkkerkenraad van de protestantse (voormalig gereformeerde) Kruiskerk in Huizen zal verder moeten zoeken naar mogelijkheden om de eigen identiteit in haar eigen kerkgebouw aan de Jacob van Wassenaerstraat te bewaren.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Kruiskerk’ te Huizen.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Huizen nam destijds het besluit om twee kerkgebouwen af te stoten, de voormalig hervormde Goede Herderkerk en de voormalig gereformeerde Kruiskerk, en verder te gaan met als enige kerkgebouw de (voormalig gereformeerde) Oosterlichtkerk.

Daartegen maakte de wijkkerkenraad van de Kruiskerk bezwaar. “Zij wenste” – zo verklaarde men destijds in het rapport Hoe nu verder? – “het behoud van de eigen identiteit, te weten confessioneel én evangelisch, en het behoud van het kerkgebouw, vanwege de verwevenheid van identiteit en gebouw. Deze verwevenheid bleek uit vele gesprekken met gemeenteleden en vergaderingen. De Algemene Kerkenraad [van de Protestantse Gemeente] heeft nu echter besloten tot uiteindelijk één kerkdienst en één kerkenraad, waardoor, naar het inzicht van het grootste deel van de leden van de wijkgemeente Kruiskerk, de identiteit verloren zal gaan”, aldus vatte een werkgroep in haar rapport Hoe nu verder? de situatie samen.

De werkgroep ‘Hoe nu verder?’ ingesteld.

De wijkkerkenraad van de Kruiskerk stelde toen de bovengenoemde werkgroep in, die in haar rapport Hoe nu verder? adviseerde in overleg met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen te onderzoeken of men met behoud van de eigen identiteit deel kon blijven uitmaken van de Protestantse Gemeente Huizen.

Omdat de Algemene Kerkenraad daarmee echter niet akkoord ging onderzocht de wijkkerkenraad het tweede advies van de werkgroep, namelijk “het gesprek aan te gaan met de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) om (op korte termijn) aan te sluiten bij de HGH als ‘wijkgemeente van bijzondere aard’.”

Het interieur van de Kruiskerk te Huizen, gefotografeerd in 2017 (foto: Reliwiki).

De Algemene Kerkenraad van de HGH deelde mee zich hierover in twee opeenvolgende vergaderingen gebogen te hebben en tot de slotsom gekomen te zijn dat dit voor de HGH geen gewenste situatie is. “Het ligt niet binnen ons beleid om een ‘Wijkgemeente van bijzonder aard’ aan onze vijf wijkgemeenten toe te voegen. Als alternatief heeft de Algemene Kerkenraad van de HGH aangeboden om de Kruiskerkgemeente in haar geheel over te laten gaan naar één van de wijkgemeenten van de HGH, dit in overleg met de betreffende wijkgemeente”. Daarover zal de kerkenraad van de wijkgemeente van de Kruiskerk zich nog een oordeel moeten vormen.

Het derde en vierde advies…

Als de wijkgemeente van de Kruiskerk daar niet in mee gaat, zal het derde advies van de werkgroep Hoe nu verder? aan de orde moeten komen: met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen het gesprek aan te gaan om het gebouw te verkopen aan een investeerder die al belangstelling toonde om de Kruiskerk als gebouw te behouden en er een maatschappelijke bestemming aan te geven.

Als die mogelijkheid zou slagen zou de wijkkerkenraad vervolgens met de investeerder in gesprek willen gaan over de voorwaarden m.b.t. het gebruik en de toekomst van het gebouw, zoals bijvoorbeeld het huren van de Kruiskerk voor de eigen kerkdiensten. Op die manier zou de eigen identiteit van de wijkgemeente behouden kunnen blijven in haar ‘eigen’, zij het bijvoorbeeld gehuurde, gebouw.

Het is echter de vraag of de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen daarmee akkoord gaat, want misschien geeft de hij de voorkeur aan de verkoop van de Kruiskerk aan een projectontwikkelaar, waarbij het gebouw vermoedelijk zou verdwijnen.

Hoe dan ook, volgens het advies van haar werkgroep Hoe nu verder? zou de wijkraad van de Kruiskerk nu het gesprek aangaan met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen over een eventuele verkoop van het kerkgebouw aan de investeerder die reeds belangstelling voor de Kruiskerk toonde.