Project “Kuyper in de Wolken” van HDC en VU

Vrijwilligers gezocht voor digitale ontsluiting van Kuypers handschriften.

In samenwerking met onder meer de Universiteits Bibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU), de VU-Vereniging te Amsterdam en DURF (de ‘Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving‘ van de VU) gaat het ‘Historisch Documentatie Centrum’ (HDC) van de VU aan de slag met een bijzonder project.

Dr. A. Kuyper (1837-1920).

Men is daarvoor op zoek naar vrijwilligers die tijd en zin hebben om mee te doen aan de digitale ontsluiting van brieven van en aan dr. A. Kuyper (1837-1920) en van nog veel meer teksten van en rond deze erflater van de Vrije Universiteit.

De historische betekenis van Kuyper hoeft voor de lezers van GereformeerdeKerken.info geen uitleg: de man met de zeven levens heeft tussen 1860 en 1920 de Nederlandse politiek, kerk, media en samenleving ingrijpend beïnvloed. Hoe we honderd jaar later ook aankijken tegen zijn ideeën en activiteiten, hij heeft zijn sporen op allerlei manieren nagelaten.

Waar het om gaat.

Bij de VU ligt zijn archief met bijna tienduizend brieven ván en áan hem, waar in het Kuyperonderzoek nog maar ten dele gebruik van is gemaakt. Dat komt door de hoeveelheid, maar ook door het lastig leesbare handschrift van Kuyper zelf en van velen die met hem correspondeerden. Ook in andere archieven zijn overigens nog brieven van Kuyper te vinden, die vaak aan de aandacht zijn ontsnapt. Er worden pogingen ondernomen om met slimme software (Handwritten Text Recognition) de brieven automatisch te lezen, maar zonder de kennis en arbeid van mensen zal het uiteindelijk niet gaan.

De VU is nu aangesloten bij een landelijk platform waarin universitaire onderzoekers samenwerken met ‘burgerwetenschappers’ in de zogenaamde Kenniscloud. De UBVU ontwikkelt hierin het project ‘Wetenschap in de Wolken’ en het HDC sluit daar weer bij aan met het deelproject ‘Kuyper in de Wolken’.

Een brief van Kuyper aan zijn echtgenote (1895).

De vorming van een groep vrijwilligers.

Concreet betekent dit de vorming van een groep vrijwilligers die zowel vanachter de computer als in regelmatige bijeenkomsten gaan werken én discussiëren om tot het beoogde resultaat te komen. De ontsluiting van Kuypers brievencollectie is dus een belangrijk doel, maar er zijn nog tal van andere zowel ongedrukte als gedrukte teksten die ook in dit project meegenomen zullen worden.

Van vrijwilligers die aan ‘Kuyper in de Wolken’ meedoen wordt verwacht dat zij:

  • Enige kennis/belangstelling hebben van de denk- en leefwereld van Kuyper en/of tijdgenoten;
  • Indien nodig enige moeite willen doen om handgeschreven teksten uit de periode 1860-1920 te leren lezen;
  • Enkele uren per week besteden aan het intypen van teksten en/of het corrigeren van automatisch gelezen teksten in een bepaald digitaal format;
  • Naast de technische invoer van brieven bijdragen aan het toelichten van namen, plaatsen, woorden en andere inhoudelijke bijzonderheden;
  • Enkele keren per jaar deelnemen aan bijeenkomsten van de Kuyper-kennisgroep in Amsterdam om resultaten te delen en uitdagingen te bespreken.

Vanuit het HDC is Jacoline Takke aangesteld om dit project, samen met collega’s van de UBVU, te begeleiden. Bij haar kan men terecht met vragen én kan men zich aanmelden als medewerker. Haar e-mail-adres is j.c.takke@vu.nl

Translation into English:

Project ‘Kuyper in the Clouds’ by VU and HDC.

Volunteers wanted for digital unlocking of Kuyper’s manuscripts.

In collaboration with, among others, the University Library of the Vrije Universiteit (UBVU) in Amsterdam, the VU-Association in Amsterdam, and DURF (Service for University Relations and Fundraising of the VU), the ‘Historical Documentation Center’ (HDC) of VU is embarking on a special project.

They are looking for volunteers who have the time and interest to participate in the digital unlocking of letters to and from Dr. A. Kuyper (1837-1920) and many more texts about and around this founder of the Vrije Universiteit.

The historical significance of Kuyper needs no explanation for the readers of GereformeerdeKerken.info: the man with seven lives profoundly influenced Dutch politics, church, media, and society between 1860 and 1920. Regardless of how we view his ideas and activities a hundred years later, he has left his mark in various ways.

What it’s about.

At the VU lies his archive with almost ten thousand letters from and to him, of which only a part has been used in Kuyper research. This is due to the quantity but also to the difficult-to-read handwriting of Kuyper himself and of many who corresponded with him. Moreover, in other archives, there are still letters from Kuyper to be found, which have often escaped attention. Attempts are being made to automatically read the letters using smart software (Handwritten Text Recognition), but without the knowledge and labor of people, it will ultimately not succeed.

The VU is now connected to a national platform in which university researchers collaborate with ‘citizen scientists’ in the so-called Knowledge Cloud. The UBVU is developing the project ‘Science in the Clouds’ within this, and the HDC is joining in with the subproject ‘Kuyper in the Clouds’.

Formation of a group of volunteers.

Concretely, this means forming a group of volunteers who will work and discuss both behind the computer and in regular meetings to achieve the intended result. The unlocking of Kuyper’s letter collection is thus an important goal, but there are still numerous other both unpublished and published texts that will also be included in this project.

Volunteers participating in ‘Kuyper in the Clouds’ are expected to

  • Have some knowledge/interest in the thoughts and lives of Kuyper and/or contemporaries;
  • Be willing to make some effort, if necessary, to learn to read handwritten texts from the period 1860-1920;
  • Spend a few hours a week typing texts and/or correcting automatically read texts in a specific digital format;
  • Besides the technical input of letters, contribute to explaining names, places, words, and other substantive details;
  • Attend several meetings of the Kuyper knowledge group in Amsterdam each year to share results and discuss challenges.

Jacoline Takke has been appointed from the HDC to guide this project, together with colleagues from the UBVU. She can be contacted with questions and for registration. Her email address is j.c.takke@vu.nl