Verkoop Vredevorstkerk Beverwijk getekend

Hoe het verder gaat.

Op woensdag 1 mei 2024 wordt de verkoopakte getekend van de protestantse (voormalig gereformeerde) Vredevorstkerk in Beverwijk. Daarmee is deze kerk dan eigendom geworden van de Kopten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Vredevorstkerk te Beverwijk.

Zoals we onlangs berichtten is de Beverwijkse Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden gekocht door de Koptische kerk. De bisschop van de Kopten heeft toegezegd dat de protestantse kerkdiensten er net zo lang gehouden kunnen worden tot de verbouwing van de Grote Kerk, waar de protestantse kerkdiensten in de toekomst gehouden zullen worden, afgerond is.

Tijdens een in de Vredevorstkerk gehouden gemeentevergadering na de kerkdienst van 28 april 2024 werd namens de kerkenraad meegedeeld hoe de komende overgangstijd zal verlopen. “De verkoop van de Vredevorstkerk is oorzaak van vreugde voor de Kopten, maar voor ons is het pijnlijk. Wij hadden als protestantse kerkgemeenschap de Vredevorstkerk liever uitgebreid, er een verdieping bovenop gebouwd, maar het is niet anders. We zullen er mee moeten dealen”.

De gang van zaken de komende tijd.

Wat er met het orgel van de Vredevorstkerk gaat gebeuren is nog niet bekend (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Tot de definitieve verhuizing naar de Grote Kerk kunnen alle activiteiten van de protestantse gemeente in de Vredevorstkerk gewoon voortgang vinden. Toch, zo werd meegedeeld, komt er een verandering: voor de Kopten is de kerk een gewijde ruimte (de kerk zal t.z.t. ook officieel door de bisschop gewijd worden), en vanaf dat moment zullen andere activiteiten dan kerkdiensten niet meer in de kerkzaal mogen plaatsvinden, maar zullen die gehouden worden in de vergaderzalen van de kerk.

De kerkdiensten van de protestanten zullen om half tien beginnen, die van de Kopten om elf uur. Tot het 60-jarig bestaan van de Veredevorstkerk, dat op 6 en 7 juli 2024 (ook met de uitgave van een gedenkboek) gevierd wordt, blijven de liturgische tafel, het doopvont en de paaskaars in de protestantse kerkdiensten op hun plaats. De preekstoel zal vermoedelijk niet meer worden gebruikt.

Wat er met het orgel – dat in Koptische kerkdiensten niet gebruikt wordt – gaat gebeuren is nog niet bekend. Het blijft voorlopig in de kerk staan. Het orgel werd trouwens destijds overgenomen van de gereformeerde kerk aan het Mosplein in Amsterdam, maar toen dat kerkgebouw (ook!) werd overgenomen door de Kopten, werd het orgel naar de Vredevorstkerk overgebracht. Nu de geschiedenis zich wat dat betreft min of meer herhaalt, zal later beslist worden over de bestemming van het orgel.

Translation into English:

Sale of Vredevorstkerk Beverwijk Signed.

What happens next…

On Wednesday, May 1, 2024, the sale deed of the Protestant (formerly gereformeerde) ‘Vredevorstkerk’ (Peace Prince Church) in Beverwijk will be signed. With this, the church has become the property of the Copts.

As we recently reported, the Beverwijk ‘Vredevorstkerk’ on Laan der Nederlanden has been purchased by the Coptic Church. However, the bishop of the Copts has promised that Protestant church services can continue to be held there until the renovation of the ‘Grote Kerk’, where Protestant church services will be held in the future, is completed.

During a parish meeting held in the ‘Vredevorstkerk’ after the service on April 28, 2024, it was announced on behalf of the church council how the upcoming transition period will proceed. “The sale of the ‘Vredevorstkerk’ is a cause of joy for the Copts, but for us, it is painful. As a Protestant church congregation, we would have preferred to expand the ‘Vredevorstkerk’, build another floor on top of it, but it is what it is. We will have to deal with it.”

The proceedings in the coming time:

Until the final move to the ‘Grote Kerk’, all activities of the Protestant congregation can continue in the ‘Vredevorstkerk’ as usual. However, it was announced that there will be a change: for the Copts, the church is a sacred space (the church will eventually be officially consecrated by the bishop), and from that moment on, activities other than church services will no longer be allowed in the church hall, but will be held in the meeting rooms of the church.

The Protestant church services will begin at half past nine, while those of the Copts will start at eleven o’clock. Until the 60th anniversary of the ‘Vredevorstkerk’, which will be celebrated on July 6 and 7, 2024 (also with the publication of a commemorative book), the liturgical table, the baptismal font, and the Easter candle will remain in place during Protestant church services. The pulpit will likely no longer be used.

What will happen to the organ – which is not used in Coptic church services – is still unknown. It will remain in the church for the time being. Incidentally, the organ was taken over many years ago from the ‘gereformeerde’ church at Mosplein in Amsterdam, but when that church building (also!) was taken over by the Copts, the organ was transferred to the ‘Vredevorstkerk’. Now that history is more or less repeating itself in this regard, a decision will be made later on the destination of the organ.