Uit de pers (32) – 1961 Nieuws uit de Kerken

In de nummers van 23 en 30 september en van 7, 14, 21 en 28 oktober 1961 van het ‘Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland’ kwamen we de volgende berichten aangaande plaatselijke Gereformeerde Kerken tegen.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft de illustraties toegevoegd evenals, ter verduidelijking, hier en daar [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende gegevens en opmerkingen.

Kerkeraad over dansen.

De gereformeerde ‘Grote Kerk’ van Halfweg (1919-2011).

De kerkeraad van Halfweg heeft zich beziggehouden met het dansvraagstuk. De kerkeraadsverslaggever deelde erover mee: ‘Een uitgebreide discussie volgde. Tot een formulering van een bepaalde zienswijze is het nog niet gekomen, daarvoor was de tijd en de bezinning wellicht te kort. Dat hier gevaren dreigen was wel de algemene indruk’.

(23 september 1961)

Trouwen? Dan ‘s avonds.

De gereformeerde Oosterkerk te Kollum.

De kerkeraad van Kollum heeft ‘met nadruk’ uitgesproken dat het voorkeur verdient de kerkelijke bevestiging, wanneer die op een werkdag plaats vindt, te laten geschieden in een dienst om zeven uur ‘s avonds. De redenen hiervoor zijn: a. het is zeer bezwaarlijk voor de ouderlingen en diakenen een kerkdienst op een middaguur bij te wonen, wegens hun dagelijkse werkzaamheden; b. de gemeenteleden zijn ‘s avonds beter in de gelegenheid de dienst bij te wonen.

(23 september 1961)

Oude kerk verkocht.

De vroegere gereformeerde kerk te Hillegersberg (Terbregge) aan de Terbregse Rechter Rottekade 129 te Rotterdam.

Voor de prijs van fl. 70.000 heeft de kerkeraad van Hillegersberg-Terbregge de oude kerk aan de Terbregse Rechter Rottekade [uit 1898] verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop wordt de basis gelegd voor een fonds voor de bouw van een tweede nieuwe kerk (nog maar kort geleden werd een nieuwe kerk in gebruik genomen ter vervanging van de oude, thans verkochte) in de Alexanderpolder.

(23 september 1961)

Kerk in Lombardijen.

De classis Barendrecht heeft de kerk van West-IJsselmonde opgedragen stappen te ondernemen om te komen tot spoedige instituering van een kerk in Lombardijen, een nieuw uitbreidingsgebied ten zuiden van Rotterdam. Ds. M.C. Kersten [1930-2002] zal voorlopig de geestelijke verzorging in de nieuwe gemeente op zich nemen. En voor de maand december zal de classis Barendrecht predikanten afstaan voor de dienst des Woords in Lombardijen.

(23 september 1961)

De gereformeerde ‘Petrakerk’ te Rotterdam Lombardijen werd in 1964 in gebruik genomen en doet nog steeds dienst.

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Lombardijen werd geïnstitueerd op 22 oktober 1961. De eerste predikant van die kerk was ds. J. Niemantsverdriet (1925-1988), die daar van 1962 tot 1967 stond. Aanvankelijk kerkte men in een houten hulpkerk aan de Horatiusstraat 50, later in de nieuwe Petrakerk in de Pliniusstraat.]

Zeven avondmaalsserviezen cadeau.

De zendingskommissie van de kerk van Zwolle heeft niet minder dan zeven avondmaalsserviezen ter beschikking gesteld van de kerken op Soemba. Zeven kerken kunnen hiermee dus worden geholpen.

(23 september 1961)

Honderd jaar kerk van Arum.

De gereformeerde kerk, die in 1911 in gebruik genomen werd, daarnaast ‘It Iepen Hûs’ (de oude pastorie) en de nieuwe pastorie (foto uit 1957).

De kerk van Arum heeft haar honderdjarig bestaan gevierd. Op zaterdagavond was er voor de jeugd een avond georganiseerd en op zondag is in gebed en prediking aan dit gedenkwaardige feit aandacht besteed. Aan alle oud-Arumers, voor zover hun adressen bekend waren, was het jubileumnummer van het plaatselijk kerkblad ‘Kerk en Gezin’ toegezonden. Van heinde en verre waren oud-leden overgekomen; zelfs uit Canada was een echtpaar komen overvliegen naar de geboortegrond, om deze dagen mee te kunnen maken. Het kerkgebouw was in de beide diensten meer dan vol. Volgens de ouderen waren er nog nooit zoveel kerkgangers geweest.

Op maandag was er een feestelijk samenzijn voor de ouderen, oud-leden en genodigden. De opkomst van de oud-Arumers was die avond overweldigend. Uit alle streken van het land waren er familieleden en oude bekenden gekomen. Door een twintigtal Arumers werd een speciaal voor dit herdenken geschreven toneelstuk opgevoerd.

Dr. A. Goslinga (1884-1961).

Een kleinzoon van de stichtster van deze kerk, de historicus dr. A. Goslinga [1884-1961] vertelde uit overlevering dingen uit de beginperiode. Ook de aanwezige oud-predikanten moesten uiteraard elk een woordje zeggen.

Door de gemeente is een jubileumfonds gevormd dat buitengewoon goed door een ieder is bedacht. De opbrengst ervan is bestemd voor schulddelging (een schuld ontstaan vanwege het bouwen van een pastorie en een verenigingsgebouw in 1956) en verder voor een opknapbeurt van het kerkgebouw. Ook van de oud-Arumers, uit binnen- en buitenland, waren honderden guldens en dollars binnengekomen. Door de jeugdvereniging werd een fraaie bandrecorder aangeboden.

(30 september 1961)

Combinatie opgeheven.

De gereformeerde kerk te Hardegarijp hier met de uitbreiding van 1967.

In verband met de groei van de kerk van Hardegarijp is de combinatie van deze kerk met die van Noordbergum voor de dienst des Woords opgeheven. De kerk van Hardegarijp zal nu overgaan tot het beroepen van een eigen predikant.

(30 september 1961)

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.infoDe Gereformeerde Kerk te Hardegarijp werd op 2 juli 1959 geïnstitueerd en was tot 1961 voor de dienst des Woords gecombineerd met de Gereformeerde Kerk van Noordbergum, waar ds. J.D. Kruithof (1909-2005) al sinds 1955 predikant was. In 1961, toen die kerk zozeer gegroeid was dat het zelfstandig beroepen van een predikant mogelijk was, werd het beroepingswerk ter hand genomen. Ds. G. van der Veere (*1932) was van 1963 tot 1968 aan de kerk van Hardegarijp verbonden.]

Correspondentie ten einde?

De monumentale, voormalig gereformeerde, nu protestantse Wilhelminakerk te Dordrecht.

De correspondentie tussen de kerkeraad van Dordrecht en die van de vrijgemaakte kerkeraad ter plaatse is in een moeilijk stadium gekomen. In de laatste brief, die van vrijgemaakte zijde werd geschreven, wordt opgemerkt: ‘Wij roepen u op uw zonden van 1944 en volgende jaren te belijden en u daarvan vrij te maken en zo de eenheid met ons te begeren. Wij laten uw onbeleden zondige houding van 1944 bij voortgaande onbekeerlijkheid over aan den Here en zien, zolang u zich niet bekeert, geen heil meer in verdere correspondentie, laat staan samenspreking om te komen tot eenheid’.

(7 oktober 1961)

Hoe zit dat?

De toenmalige gereformeerde kerk te Terneuzen.

De kerk van Terneuzen heeft de classis Axel gevraagd of het niet op de weg dezer classis ligt zich tot de kerkeraad van Amsterdam-Zuid te wenden om haar verontrusting uit te spreken over het oecumenisch avondmaal dat in de hoofdstad is gehouden met leden van een werkkamp van de Wereldraad van Kerken. De classis heeft besloten de kerk van Terneuzen te verzoeken bij de kerk van Amsterdam-Zuid nadere inlichtingen in te winnen en de kerkeraden der classis op de hoogte te stellen voordat de zaak opnieuw ter sprake zal worden gebracht. De kerk van Terneuzen ging op dit verzoek in.

(7 oktober 1961)

De zondagmiddagdienst.

De toenmalige gereformeerde kerk te Muiderberg.

De kerkraad van Muiderberg heeft zich langdurig beziggehouden met het bezoek in de zondagmiddagdiensten of wellicht beter gezegd: met het verzuim in de middagdiensten. Wij lazen daarover: “Ligt het aan de predikanten, de tijd, het weer, of is het de middagmaaltijd, slaap, gemakzucht of … (vult u zelf maar in)? De kerkeraad meent u liefdevol te moeten vermanen ook eens ernstig over deze vragen na te denken, want allen die wel regelmatig in de middagdiensten aanwezig zijn, zullen zich met ons bedroeven over onze ontrouw jegens de Koning der kerk, wanneer zoveel plaatsen onbezet blijven, als Hij ons roept, tot de dienst Zijns Woords. Nog veel meer zou hierover te zeggen zijn, doch de kerkeraad vertrouwt dat alleen reeds het biddend bezig zijn met deze dingen, van heel de gemeente, ouderen zowel als jongeren, zijn uitwerking niet zal missen”.

(7 oktober 1961)

‘Geen gezellig uurtje’.

De gereformeerde kerk te Pingjum (1916-2007).

Nu het huisbezoekseizoen weer is aangebroken werden de gemeenteleden van Pingjum-Zurich in de kerkbode daarvan in kennis gesteld met de volgende woorden: “Broeders en zusters, elk jaar krijgen we bezoek van de kerkeraad, een uur in het jaar. En het is niet altijd makkelijk werk, want men komt toch niet om een gezellig uurtje met elkaar door te brengen. Het huisbezoek heeft een betekenis om met elkaar te spreken over de kerk en ons geestelijk leven, om elkaar op te bouwen in het geloof. Opdat ook zulk huisbezoek mag zijn ter ere Gods en tot heil der gemeente”.

(14 oktober 1961)

‘Eerste paal’ geslagen.

In Zwijndrecht is de ‘eerste’ paal geslagen voor de bouw van de nieuwe kerk vlak bij het vergadercentrum ‘De Vonkenberg’ en het bejaardentehuis ‘De Lichtkring’. Het karwei werd verricht door de voorzitter van de bouwcommissie, de heer P. van Leeuwen. De plechtigheid werd bijgewoond door de Zwijndrechtse predikanten, leden van de kerkeraad, wethouder W. Horsman, de directeur van gemeentewerken, ir. A.B.J. de Koning, en vele anderen.

De Koningskerk (die eerst ‘Rehobothkerk’ zou heten), werd op 3 juli 1963  in gebruik genomen en in 2006 buiten gebruik gesteld en gesloopt (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het heiwerk trok het gezelschap naar ‘De Vonkenberg’ waar in tal van toespraken vreugde en dankbaarheid werd uitgesproken over het feit dat het drievoudige gereformeerde centrum nu binnenkort voltooid zal zijn: de nieuwe kerk (die de naam ‘Rehobothkerk’ zal dragen), ‘De Vonkenberg’ en ‘De Lichtkring’.  De heer Van Leeuwen sprak daarbij grote waardering uit voor de financiële actie van het vorig jaar, die fl. 382.000 had opgebracht voor de Rehobothkerk. Met de fl. 125.000 die er toen reeds waren was dus het half miljoen meteen gepasseerd.

Aan het slot van de bijeenkomst kwam de heer Van Leeuwen nog met een verrassende mededeling. ‘Bij de kerk komt een toren met een klok’, zei hij, ‘maar onze wensen gaan verder. Er moet namelijk ook een mechanisch carillon in de toren komen’. En om dit te verwezenlijken benoemde hij, staande de vergadering, de heer J. Heij tot voorzitter van de ‘Commissie tot aanbieding van een carillon’.

(14 oktober 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Koningskerk zou eigenlijk, zoals in het bovenstaande bericht ook vermeld werd, Rehobothkerk heten.  Kort voordat de kerk in gebruik genomen werd – in juli 1963 – besloot de kerkenraad echter om de kerk Koningskerk in plaats van Rehobothkerk te noemen. Al sinds 1920 was de kerkenraad van plan een nieuwe kerk te bouwen, omdat de Bethelkerk te klein werd.

De Bethelkerk uit 1900, na de grote verbouwing.

De plannen belandden echter in de ijskast, tot in 1938 en in 1944 aan de Doornlaan (tegenwoordig de Koninginneweg) een paar stukken grond gekocht werden, terwijl ondertussen sinds 1940 kerkdiensten gehouden werden in de Morgenstondschool.  De Vrijmaking en de Tweede Wereldoorlog vertraagden de bouwplannen. Maar in 1950 werden de plannen opnieuw serieus besproken.  Architect H.D. Bakker ontwierp de kerk, die op 3 juli 1963 in gebruik genomen werd. Zoals hierboven al vermeld vormde de kerk één complex met het jeugdgebouw De Vonkenberg en het bejaardencentrum De Lichtkring, die eveneens door architect Bakker ontworpen werden. In 2006 werd de kerk buiten gebruik gesteld en verkocht. Van de opbrengst kon de Bethelkerk verbouwd en aangepast worden. Bronnen: ‘100 jaar Gereformeerde Kerk Zwijndrecht‘ en ‘Koningskerk 1963-2006‘.]

Twee pastorieën en één kerk.

De kerk van Hoogvliet zal binnenkort een tweede pastorie laten bouwen aan de Koweitstraat. Daarna staan nog op het programma de bouw van een tweede (nieuwe) kerk en een derde pastorie.

(14 oktober 1961)

Nieuwe kerk voor Abbenbroek.

Het toenmalige gereformeerde kerkje van Abbenbroek.

Voor de bouw van een nieuwe kerk in Abbenbroek is een vergunning aangevraagd. En hoewel er nog heel wat voetangels en klemmen liggen, hoopt de kerkeraad toch dat zo spoedig mogelijk met de bouw kan worden begonnen.  Om financieel de bouwplannen rond te krijgen moet elke zondag in een speciale bouwfondscollecte twintig gulden worden bijeengebracht. Dit bedrag wordt de laatste tijd inderdaad bereikt.

(14 oktober 1961)

Oecumenisch vergadercentrum.

De voormalig hervormde kerk te Kraggenburg, later mede eigendom van de Gereformeerde Kerk, nu Protestants Centrum genoemd.

Sinds september 1960 is het kerkgebouw te Kraggenburg, dat oorspronkelijk werd gebouwd als hervormd bedehuis, gezamenlijk eigendom van de hervormde en Gereformeerde Kerk ter plaatse. Dit betekende tevens dat de vergaderruimte bij deze kerk meteen onvoldoende werd voor beide gemeenten. Daarom is thans bij de kerk een nieuw verenigingsgebouw tot stand gekomen, dat voorziet in de behoeften van het hervormde en gereformeerde verenigingsleven.

(14 oktober 1961)

Gerestaureerd.

De toenmalige gereformeerde kerk te Meerkerk. In 1996 buiten gebruik gesteld, omdat een nieuwe kerk gebouwd was.

Het bedehuis van de gemeente van Meerkerk heeft een restauratie ondergaan. De verlichtingsinstallatie is vernieuwd en de kerk werd voorzien van een fris verfje. Vrijwilligers hebben zich hierbij niet onbetuigd gelaten. Voorts werden nieuwe banken geplaatst,

(14 oktober 1961)

Evangelisatiecentrum voor Leiderdorp.

De toenmalige gereformeerde kerk te Leiderdorp (foto: Reliwiki).

In Leiderdorp is een nieuw evangelisatiecentrum officieel geopend in de vorm van een gebouwtje achter de kerk. Het is een voormalige kleuterschool uit Leiden, die voor dit doel is aangekocht en werd geplaatst op een stuk grond dat nog achter de kerk beschikbaar was. Het bevat een tweetal zaaltjes die kunnen worden samengevoegd tot één grotere. In het gebouwtje zal weekclubwerk voor de [evangelisatie-] jeugd worden gedaan. Vroeger moest dit gebeuren in dezelfde lokaliteiten waarin ook het ‘gewone’ gereformeerde jeugdwerk moest worden verricht, met alle bezwaren van dien.

(14 oktober 1961)

Binnen 10 jaar twee kerken.

Voormalig gereformeerde, nu protestantse Kruispuntkerk aan de Hoofdstraat te Voorschoten.

Een studiekommissie voor kerkbouw in Voorschoten is tot de conclusie gekomen dat er binnen tien jaar op het huidige gebied van de gemeente twee nieuwe kerken zullen moeten worden gebouwd. Namelijk in de uitbreidingsplannen zuid en noord.

(14 oktober 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Voor zover ons bekend zijn die plannen niet uitgevoerd.]

Kerk voor Buitenveldert.

De Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert werd in 1964 in gebruik genomen en doet nog steeds dienst als protestantse kerk.

In de Amsterdamse tuinstad Buitenveldert zal de kerk van Nieuwer-Amstel-Noord een bedehuis gaan bouwen aan de Zuid-Hollandstraat. Deze benodigde grond hiervoor, groot 35 are, is aangekocht voor de som van fl. 150.000. In het te stichten kerkgebouw zullen, behalve een kerkzaal, nog vijf zalen, een ruimte voor de sociaal werkster, een handenarbeidlokaal, alsmede ruimten voor rijwielberging, centrale verwarming enz. worden geschapen.

(14 oktober 1961)

[Aan de Van Boshuizenstraat 560 werd in 1964 de gereformeerde Pelgrimskerk in gebruik genomen, niet ver van de Zuid-Hollandstraat. Tegenwoordig is de kerk als protestantse kerk in gebruik.]

Restauratie Schranskerk.

De vroegere gereformeerde Schranskerk te (Leeuwarden-) Huizum (1910-2000).

In de Kerkeraad voor Algemene Zaken van de kerk te Huizum is gesproken over de noodzakelijke restauratie van de Schranskerk. De Commissie van Beheer had een viertal restauratieplannen opgesteld, opklimmend in omvangrijkheid en dientengevolge ook in kosten. Een definitieve beslissing kon nog niet worden genomen, omdat eerst de instemming van de wijkkerkeraden nodig is.

(14 oktober 1961)

Enquête kerkbouwarchitecten.

De Generale Deputaten Kerkopbouw hebben een enquête ingesteld onder architecten die belijdend lid zijn van de Gereformeerde Kerken, om de nodige gegevens te verkrijgen ter advisering van die kerkeraden die inzake bouwproblemen en architectenkeuze bij het deputaatschap aankloppen.

Ook werd medewerking gevraagd bij de inrichting van een kerkbouwdocumentatie. Deze documentatie is bij de bestudering van kerkbouwproblemen en in het kader van de voorlichting aan kerken, uiteraard van groot gewicht.

Het logo van de ‘Generale Deputaten Kerkopbouw’ van de GKN.

Aangezien het evenwel mogelijk is dat niet alle bedoelde architecten een enquêteformulier hebben ontvangen, verzocht het Deputaatschap ons er op te wijzen dat architecten, die menen daarvoor in aanmerking te komen, een enquêteformulier kunnen aanvragen bij het Bureau van de Algemeen Adviseur van de Generale Deputaten Kerkopbouw (…).

Achter dit alles zit de loffelijke opvatting van de Deputaten dat het bouwen van een groot aantal kerken in de komende jaren niet alleen een kwestie van kwantiteit, maar ook van kwaliteit moet worden geacht. Het grote belang van een goede architectonische opzet, zowel in functionele als in esthetische zin, wordt door de Deputaten ten volle onderschreven.

(21 oktober 1961)

Kerk voor Boven-Hardinxveld.

De gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld.

In Boven-Hardinxveld zal een nieuwe kerk verrijzen van 200 zitplaatsen naar ontwerp van architect A. Penning te Sleeuwijk.  De kerk, die verrijst op de hoek van de Rembrandt- en Jan Steenstraat, wordt een rechthoekig gebouw van 22 x 12 meter en 6 ½ meter hoog. Het centrum bestaat uit een verhoogd gedeelte met vrijdragende kansel. Er komt een zuilengalerij waarop het orgel een plaats krijgt. De kerk krijgt een jeugdzaal, consistorie, keuken en toilet en wordt centraal verwarmd. De kleine gemeente van totaal 261 leden heeft reeds in het bouwfonds ruim fl. 58.000 bijeengebracht. De gemeenteraad geeft een renteloos voorschot toegezegd van fl. 20.000 voor grondkosten en een gedeelte van de pastorietuin voor fl. 4.800.

(21 oktober 1961)

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De nieuwe kerk aan de Jan Steenstraat werd gebouwd ter vervanging van het zaalkerkje aan de Rivierdijk, dat uit 1861 dateerde.]

Eerste steen in Meliskerke.

De voormalige Ichthuskerk (1962-2002) te Meliskerke.

Voor de bouw van een nieuwe kerk aan de Bergstraat te Meliskerke heeft de voorzitter van de bouwcommissie, de heer W. Geschiere, de eerste steen gelegd. Deze nieuwe kerk, waarvan men hoopt dat zij in het voorjaar in gebruik zal kunnen worden genomen, zal 400 zitplaatsen tellen, welk aantal zo nodig nog met 70 valt uit te breiden. Verder komen er een vergader-, een recreatie- en een consistorieruimte, die door een hal met de kerk worden verbonden. Bij het kerkgebouw komt een drieëneenhalve meter hoge klokkestoel, waarop een kruis zal worden geplaatst. In de geven van de kerk komt een Christus-monogram.

(21 oktober 1961)

Nieuw orgel in Wageningen.

De gereformeerde, nu protestantse Bevrijdingskerk te Wageningen.

De kerk van Wageningen heeft een nieuw orgel gekregen. In een speciale samenkomst op zaterdagavond is het in gebruik genomen. De bekende musicus Meindert Boekel, die ook fungeerde als adviseur bij de bouw ervan, bespeelde bij deze gelegenheid het nieuwe instrument. Hij gaf ook een toelichting op de samenstelling en de mogelijkheden van het orgel.

Het interieur van de Wageningse Bevrijdingskerk met het orgel uit 1961.

Daarna werd een kerkdienst gehouden, waarin ds. B.G. Mees ten Oever [1918-1977] voorging. Meindert Boekel zorgde hier weer voor het orgelspel, terwijl er solozang was van mejuffrouw Zomer.

(21 oktober 1961)

Eerste kerk in Oostelijk Flevoland.

De eerste gereformeerde kerk in de nieuwe polder Oostelijk Flevoland is thans geïnstitueerd. Het is de kerk van Dronten, die werd gesticht tijdens een bijeenkomst in de schaftruimte van het gebouwencomplex van de polderdirectie, op enige afstand van het toekomstige dorp. Tot ambtsdragers werden bevestigd de heren W.H. Schraal uit Lelystad, C. de Wolf uit Dronten en L. Schenk uit Lelystad. Deze bevestiging had plaats tijdens een dienst die gevolgd werd door een feestelijke bijeenkomst van de gemeente, die thans in totaal negentig leden telt. Ds. W.H. Melles [1928-2016] uit Kampen leidde de dienst. Hij weer er op dat de nieuwe kerk van Dronten slechts een deel is van de ene heilige katholieke en apostolische kerk.

Ds. A. Dercksen (1897-1963).

Ds. A. Dercksen [1897-1963] uit Harderwijk hield een preek naar aanleiding van Openbaring 1 vers 12 tot 16. In de feestelijke bijeenkomst sprak ir. F.L. van der Bon een gelukwens uit namens de Dienst Zuiderzee werken, ds. J.H. Kuiper [1895-1963] voerde het woord namens de Deputaten voor de Geestelijke verzorging van in de IJsselmeerpolders.

Ds. J.H. Kuiper (1895-1963).

Laatstgenoemde bood een kanselbijbel aan in de nieuwe vertaling. Ds. J. Andree [1905-1991] sprak namens de classes Zwolle en Harderwijk en gaf een psalmboek voor de kansel ten geschenke. Ds. Hoorn, hervormd predikant in Oostelijk Flevoland en pastoor Eysink sloten de rij van sprekers.

(28 oktober 1961)

Nieuw kerkschip voor Lobith.

De Gereformeerde Kerk te Lobith had haar kerkgebouw te Tolkamer (foto: Reliwiki, C. Valkenburg).

In Lobith heeft de kerk een schip aangekocht dat zal worden omgebouwd zodat het in dit schipperscentrum dienst kan doen als kerkschip. Het zal uiteraard worden gebruikt ten behoeve van de varende broeders en zusters en zal als ligplaats Rees kiezen, waar dan op zondag de kerkdiensten kunnen worden gehouden, en in de week catechisaties en instuifavonden. Een en ander geschiedde in overleg met en na goedkeuring van de Generale Deputaten voor de Arbeid onder de Schippers.

(28 oktober 1961)

Geen ballet in jeugdgebouw!

De kerkeraad van Rotterdam-Zuid (Katendrecht) heeft besloten dat de jeugdhuiscommissie het contract aangaande het verhuren van zalen aan de ‘Balletstudio’ beëindigt. In het algemeen zullen in de toekomst geen zalen meer verhuurd worden aan instellingen, verenigingen, organisaties wier doelstellingen strijdig zijn met de christelijke levensbeschouwing.

(28 oktober 1961)

Bron:

Centraal Weekblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jrg. 1961