Uit de pers (61) – 1963 Nieuws uit de kerken

In het nummer van 7 september 1963 en 19 december 1964 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en/of gegevens.

Groeiend Eindhoven.

De gereformeerde Oosterkerk aan de Fazantlaan te Eindhoven (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het ledental van de kerk van Eindhoven is de zesduizend gepasseerd. Vijfenvijftig jaar geleden werd deze kerk geïnstitueerd met 49 leden, onderscheiden in 21 doopleden en 28 belijdende leden. De groei is niet altijd even regelmatig verlopen. Op één periode na nam het aantal leden wel steeds toe. De ene periode was in de jaren 1931 tot 1933. Zo nu en dan is er sprake geweest van een onstuimige groei, zoals die de laatste jaren gezien is in Geldrop, Veldhoven en Woensel. In 1919 passeerde de gemeente van Eindhoven de 200 zielen; in 1922 de 500; in 1926 de 1.000; in 1928 de 1.400 en in 1929 de 2.100. In 1941 was de mijlpaal van drieduizend leden bereikt, in 1953 die van vierduizend en in 1959 die van vijfduizend. En nu zijn er dan zesduizend!

(7 september 1963)

Groeiend Middelburg.

De raad van de Gereformeerde Kerk te Middelburg heeft besloten tot de instelling van een vierde predikantsplaats. Dit besluit had tot gevolg een actie tot verhoging van de vrijwillige bijdragen. Resultaat van deze actie was dat in enkele weken tijds een verhoging van de vrijwillige bijdragen met dertigduizend gulden kon worden genoteerd.

(7 september 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De vierde predikantsplaats werd per 13 juni 1965 bezet door ds. P. Joosse (*1931).]

Voorlezer in ere herstellen?

De in 1929 in gebruik genomen monumentale gereformeerde kerk te Andijk.

In de kerkenraadsvergadering van Andijk werd de gedachte geopperd het voorlezersbordje in de kerk te verwijderen, zodat er meer ruimte op het podium zou worden verkregen, maar de meerderheid van de kerkenraad achtte deze gedachte niet acceptabel. Integendeel, tal van broeders voelden er meer voor de voorlezer in ere te herstellen, maar een beslissing hierover werd uitgesteld tot ds. J. Wolven [1911-1985] zich aan de kerk van Andijk zal hebben verbonden [dat was op 29 september 1963 – red.].

Ds. J. Wolven (1911-1985).

De kerkenraad sprak ook weer over een punt dat reeds eerder ter sprake kwam, namelijk de vraag of het aantal ouderlingen moet worden uitgebreid, waardoor de gemeente intensiever zou kunnen worden bewerkt. Bij de ingekomen stukken was er nu weer een brief van een meelevende broeder met dezelfde strekking. De brief werd breedvoerig besproken. Argumenten voor en tegen wisselden elkaar af. Tenslotte bleek bij stemming een meerderheid voor te zijn. Een ander voorstel, om de nieuwe ambtsdragers voortaan niet meer per 1 januari te bevestigen, maar aan het begin van het ‘werkseizoen’, werd geen verbetering geacht.

(7 september 1963)

Thuisblijvers in Twijzel.

Gereformeerde kerk en pastorie in Twijzel.

Onder de kerkelijke mededelingen van Twijzel lezen we, dat het de kerkenraad verdriet doet, dat er een achteruitgang te bespeuren valt in het kerkbezoek. Het is nog niet veel jaren geleden dat ‘s morgens een kerkgangerspercentage bereikt werd van 60 en ’s middags van tegen de 70. Het percentage voor de middag- zowel als voor de morgendienst is thans beneden de 50 gezakt.

(7 september 1963)

Restauratie in Sprang.

Het 70 jaar oude bedehuis van de kerk te Sprang is ingrijpend gerestaureerd. Voorheen was dit een gebouw in Doleantiestijl: vier muren, veel banken en een houten broek. Bij de restauratie heeft men er ernstig naar gestreefd een waarlijk zinvolle ruimte te scheppen, zinvol, in verband met de viering van de eredienst. “De gemeente wordt voortaan niet meer verzameld in een toeschouwersruimte, afgescheiden van de rest van het kerkgebouw door een deftig hek, maar de gemeente wordt nu wekelijks geschaard rondom en verbonden met de liturgie. Er zijn niet twee aparte afdelingen, maar het is één geheel. De gemeente is samen met de Heer Jezus Christus. De gemeenschap wordt nog geaccentueerd door een grote tafel, bijna over heel de lengte van de kerk. Die is niet bedoeld als een speciale avondmaalstafel, maar als een gewone tafel. Zoals een gezin zich thuis rond de tafel zet, zo drukt deze tafel de onderlinge band uit. Het hoofd van het gezin gaat voor. Daarom wordt de liturgie niet geleid van af de preekstoel, maar de dienaar gaat voor van achter de tafel”.

De gereformeerde kerk te Sprang na de verbouwing, hier rond 1996 gefotografeerd (foto: Reliwiki, Jan Korpsershoek).

“Vanzelfsprekend wordt aan deze tafel ook het avondmaal gevierd. Daarbij behoeft de gemeente niet in eindeloze herhalingen te vervallen, maar er kan met één tafel worden volstaan. De inrichting is nu dan ook zo dat wanneer men deze kerk betreedt, men direct begrijpt: dit is een ruimte waar het avondmaal wordt gevierd.  Hiervoor behoeven niet eerst allerlei voorzieningen getroffen en noodoplossingen gezocht te worden. Het gebouw is er op ingericht”. De restauratie heeft plaatsgehad onder leiding van architect W. Ingwersen. Tevens heeft de gemeente van Sprang een nieuw orgel in gebruik genomen, gebouwd door de firma B. Pels & Zn. te Alkmaar. De totale kosten van restauratie en orgel hebben fl. 70.000 bedragen.

(7 september 1963)

Bejaardencentrum in Kamerik?

De gereformeerde kerk te Kamerik doet nog steeds dienst als protestantse (c.q. gereformeerde) ‘Ontmoetingskerk Kamerik’.

In de kerkenraadsvergadering van Kamerik is weer lang gesproken over een eventueel op te richten bejaardencentrum. Natuurlijk is het aanvatten van een dergelijk project niet zo eenvoudig, maar in ieder geval is het stichten ervan nog niet van de baan. In het kerkenraadsverslag werd meegedeeld dat het waarschijnlijk wel niet zo lang meer zal duren, of de gemeente kan  hierover wat meer definitieve berichten tegemoet zien.

(7 september 1963)

Lieve, brave jeugd.

In de kerkbode van Rotterdam wordt in het kort verslag gedaan van het kamperen met de jeugd uit de clubhuizen. We lezen: “De boer op wiens terrein we drie weken hebben gekampeerd met de jeugd uit onze drie clubhuizen zal geen vlag bezitten, anders had hij hem zeker uitgestoken, toen we vrijdagavond, 9 augustus, met de laatste groep vertrokken. Ja, de goede man heeft enorm veel geduld voor ons moeten opbrengen. Om een paar voorbeelden te noemen: kippen opgejaagd door schreeuwende jongens, gewapend met etensvorken; koeien, geen uitweg meer ziende, in de sloot gesprongen; een ‘huisje’ gekraakt aan vele kanten; jongens aan het knikkeren met roomverse kippe-eieren. Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat niet alleen de boer, maar ook de leiding blij was toen het uur van scheiden was aangebroken”.

(7 september 1963)

Iets te ver.

Ds. E.J. Oomkes (1912-1983).

De Leeuwarder predikant ds. E.J. Oomkes [1912-1983], heeft in een krant een foto gezien van een dominee en een pastoor, van wie de ene aan een draaiorgel draaide en de ander met een geldbakje rondging. Boven die foto stond: oecumenische samenwerking. De predikant schrijft naar aanleiding hiervan in de Friese Kerkbode: “Waar het mij om gaat is dit, dat ik in dit en ander dergelijk optreden een poging zie om vooral ‘den volke’ te laten zien dat wij dominees toch wel joviale lui zijn. De neiging om ons populair te willen maken. Maar als wij op een dergelijke wijze proberen ‘goodwill’ voor de kerk te kweken bij de massa, dan zijn wij er m.i. naast. Daarmee bereiken we niets, hoogstens dat men ons wel aardige lui gaat vinden. Maar voor de kerk en het oecumenisch streven valt er geen voordeel bij te halen. Zeker, wij hoeven geen stijve harken te zijn. Wij zijn mens als ieder ander mens. Maar wij zijn voor alles ambassadeurs van Christus. Laten we nooit vergeten en ons er voor wachten dat we voor alles ‘toffe lui’ willen zijn. We hebben in ons hele optreden stijl te vertonen. Het gesignaleerde geval staat beslist niet op zich zelf. De tendens bespeur ik meerdere keren. Om nog een voorbeeld te noemen. Op een dorp zal de bevrijding van 1813 [van de Franse heerschappij – red.] met een luisterrijk spel gevierd worden. Met het oog hierop laten alle jonge mannen hun baard staan. Ook de gereformeerde en de hervormde dominee. Dr. Buskes [1899-1980] schreef: ‘Het gaat me net iets te ver’. Van harte mee eens”.

(7 september 1963)

Evangelisatiepredikant voor Spijkenisse.

De in 1962 in gebruik genomen ‘Ontmoetingskerk’ te Spijkenisse.

In Spijkenisse hebben de beide predikanten een gesprek gehad met een deskundige op het gebied van de evangelisatie. Ze hebben de mogelijkheid besproken van het beroepen van een predikant voor evangelisatie- en opbouwwerk. Helaas leverden deze gesprekken nog geen resultaat op, maar desondanks zullen deze, ook door deputaten van de classis Brielle bijgewoonde, besprekingen worden voortgezet.

(19 december 1964)

Bejaardencentrum in Sliedrecht.

Negen kerken in de Alblasserwaard  hebben besloten een bejaardencentrum te stichten. Deze kerken bestaan uit vier Gereformeerde Kerken, drie Christelijke Gereformeerde Kerken en twee vrijgemaakte Gereformeerde Kerken. Volgend jaar hoopt men met de bouw te beginnen. De kosten zijn geraamd op fl. 3.350.000.

(19 december 1964)

Kerkbouw in Sleen.

De vroegere Bethaniëkerk, nu Ontmoetingskerk, te Sleen doet nog steeds als zodanig dienst.

De kerkenraad van Sleen  heeft in principe besloten over te gaan tot de bouw van een kerk. Binnenkort zal een gemeentevergadering gehouden worden om de verdere plannen te bespreken.

(19 december 1964)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Deze ‘Bethaniëkerk’ werd in 1975 in gebruik genomen en werd gebouwd vlakbij de plaats van de vorige kerk, aan De Koepen. De naam van de nieuwe kerk veranderde bij het samengaan met de hervormde gemeente in ‘Ontmoetingskerk’. Het kerkgebouw doet nog steeds dienst als protestantse kerk].

Bron:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.