Nieuw Jaarboekje van de vGKN

Tijdens de jongste synodezitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude IV (2022-2024) van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) werd ook het nieuwe Jaarboekje 2022-2023 aan de kerken uitgereikt. De synodezitting werd op 1 oktober 2022 gehouden in het kerkgebouw van de vGKN in het Friese Boornbergum.

Het nieuwe jaarboekje van de vGKN.

Het Jaarboekje – om privacy-redenen nu een intern document voor binnenkerkelijk gebruik – vermeldt talloze gegevens over de vijf kerken die momenteel tot de vGKN behoren. Het zijn de kerken van Assen e.o. ‘Oase’, Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude en Noordwolde. Het zijn dus alle Friese kerken, uitgezonderd de Asser kerk ‘Oase’. Van elke kerk wordt ook een korte geschiedenis verhaald.

Ten opzichte van het vorige Jaarboekje 2019-2020 heeft in de voorgaande twee jaar een aantal veranderingen plaatsgevonden. Toen behoorden ook de kerken van Harkema en Noordwijk tot de vGKN. De eerste kerk voegde zich bij de Vrije Evangelische Gemeenten, de laatstgenoemde werd door een te klein ledengetal opgeheven.

Toch kan ten opzichte van de resterende vijf kerken gemeld worden dat het ledental van de verschillende kerken zich redelijk handhaafde. Telde de kerk van Assen volgens het vorige Jaarboekje 65 leden, volgens het nieuwe zijn het er nu 57 leden. De kerk van Boelenslaan-Drachtstercompagnie telde destijds 86 leden, nu zijn het er 77. Boornbergum-Kortehemmen telde 519 leden, nu 487. Frieschepalen-Siegerswoude telde 419 leden, tegenwoordig 388. Tenslotte telde Noordwolde destijds 112 leden, nu 109. Kortom: Een kleine daling, die de vGKN in totaal op 1.118 leden brengt.

Het kerkgebouw van de voortgezette Gereformeerde Kerk aan de Easterbuorren  te Boornbergum, waar de jongste synodezitting gehouden werd. Het is in ledental de grootste kerk van de vGKN (foto: Reliwiki).

Verheugend is te vermelden dat het de voortgezette Gereformeerde Kerken volgens het Kort Verslag van de jongste synodezitting op 1 oktober 2022 financieel gezien goed gaat. Het voordeel van een klein kerkgenootschap is – de redactie van GereformeerdeKerken.info woonde enige tijd geleden een synodezitting bij – dat de onderlinge lijnen kort zijn en tijdens zo’n vergadering het ‘wel en wee’ van de verschillende gemeenten zinvol besproken kan worden.

Ook blijkt uit het Kort Verslag opnieuw dat de vGKN contacten  onderhoudt met de Nederlands Gereformeerde Kerken (een afvaardiging van de vGKN was aanwezig op de openingsbijeenkomst van de Landelijke Vergadering) en met de ‘vrijgemaakte’ Gereformeerde Kerken (waar een vGKN-afvaardiging DV aanwezig zal zijn bij de GKv-synode op 8 oktober 2022 in Zoetermeer).

Het Kort Verslag maakt ook melding van ‘een nieuw overzicht van de zendings- en evangelisatieactiviteiten binnen de vGKN’. Dit vast en zeker interessante overzicht zal op de volgende synodezitting besproken worden. Die wordt gehouden op 1 april 2023.