Uit de pers (24) – 1960 Nieuws uit de kerken

Inleiding.

Onderstaande berichten troffen wij aan in de nummers van 27 augustus, 3, 10 en 17 september 1960 van het Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

De redactie van GereformeerdeKerken.info voegde ter verduidelijking in en/of onder de betreffende berichten zo nu en dan tussen [vierkante haakjes] enige opmerkingen toe.

Nieuwe kerk voor Noorden.

In principe heeft de kerkenraad van Noorden besloten over te gaan tot het bouwen van een nieuwe kerk. De kerkenraad durfde deze belangrijke beslissing aan in de overtuiging dat nagenoeg de hele gemeente achter de plannen staat. Om het project te financieren zal binnenkort een rondgang door de gemeente worden gemaakt.

Zoals de gereformeerde kerk te Woerdense Verlaat er momenteel uitziet.

(27 augustus 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  De Gereformeerde Kerk te Noorden heette vanaf 1960 Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat. De kerk werd op 27 juli 1888 geïnstitueerd. De nieuwe kerk aan de Korte Meentweg werd in 1964 in gebruik genomen.

Opvangcentrum voor de jeugd.

De evangelisatiecommissie in Winschoten heeft een pand aangekocht om in te richten tot een opvangcentrum voor de buitenkerkelijke jeugd. Dit huis werd voorheen bewoond door de rabbijn van de Israëlitische gemeente. Er komen gemiddeld 120 jongeren per avond en men acht het juister die te verzamelen op een neutrale plaats dan in een pand naast de kerk. Een vaste kracht, die op De Jelburg te Baarn zijn opleiding heeft ontvangen, zal als leider van het werk worden aangesteld.

‘Ons Honk’ aan de Bosstraat in Winschoten. Op 9 juli 1980 ging het als jeugdzorgwerk verder in een zelfstandige stichting, los van de Gereformeerde Kerk. Rechts nog een deel van de voormalige synagoge.

Het nieuwe honk zal worden verbouwd en gerestaureerd en dan één grote en drie kleinere kamers, een keuken en toiletten krijgen op de begane grond. Op de eerste etage komen drie grote en drie kleinere kamers en eveneens een keuken en toilet. De ruime zolder zal voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. De offervaardigheid van de gemeente heeft verwezenlijking van de plannen mogelijk gemaakt.

(27 augustus 1960)

Vijf mille in vierde collecte.

Hoewel vaak is beweerd dat ‘in Harkema de boel met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar moet worden gescharreld’, heeft een onlangs gehouden ‘vierde collecte’ voor een nieuwe verwarming in de kerk van Harkema-Opeinde wel anders bewezen. Deze collecte bracht in één keer fl. 5.227,75 op.

De gereformeerde kerk te  Harkema.

De gemeente telt 856 leden, zodat er dus gemiddeld per lid zes gulden en een dubbeltje werd gecollecteerd. Geen wonder dat aan deze mededeling in de kerkbode kon worden toegevoegd: ’Zoiets is in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Harkema nog niet voorgevallen’.

(27 augustus 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Gereformeerde Kerk te Harkema maakt sinds 2004 deel uit van het kerkverband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN). Wegens bezwaren tegen de fusie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk, wilde men niet toetreden tot de Protestantse Kerk in Nederland.]

Gemeente kon lof niet verdragen.

De in 1866 gebouwde gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela is het achterste gedeelte op deze foto. Later werd de consistorie aangebouwd en in 1940 kwam de toren er bij!

Enige tijd geleden is, als in zovele kerken, ook in Nieuwe Pekela het zogenaamde ‘ene offer’ ingevoerd. Het resultaat was, wat de opbrengst van die collecten betreft, zeer verblijdend en de gemeente kreeg daarvoor – terecht – in de kerkbode een pluim op de hoed. Maar nu moeten we in dezelfde kerkbode lezen: ‘Sommige broeders en zusters zeiden: dat had u niet moeten doen, dominee. Nou, dat blijkt wel. De ‘ene collecte’ is sindsdien ontzaglijk hard achteruitgelopen…’.

(3 september 1960)

Interieurverbetering.

Daar de kerkenraad van Roermond heeft vastgesteld dat pas over tien jaar tot de bouw van een nieuwe, grotere kerk kan worden overgegaan is thans besloten het huidige gebouw een grondige opknapbeurt te geven. Alleen reeds het verven van de kerk (inclusief de banken) vraagt echter een enorme som en daarom besloot de kerkenraad meubilair aan te schaffen dat later ook in de nieuwe kerk kan worden gebruikt. Zo kwam men op het idee: kerkstoelen. Daar zou wellicht ook nog plaats mee zijn te winnen. De antieke ’bakken’ voor de ambtsdragers zullen dan tevens verdwijnen en worden vervangen door stoelen.

De in 1921 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Roermond.

Ook zal worden getracht een beter liturgisch centrum te verkrijgen. De plannen daartoe zijn nog in studie. In ieder geval komt er een nieuwe preekstoel van kleinere omvang (de oude preekstoel is al aardig vermolmd), passend bij de stoelen wat kleur en vorm betreft, en die ook kan worden gebruikt in het nieuwe kerkgebouw.

(3 september1960)

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Van een nieuwe kerk is niets gekomen; het ledental van de Gereformeerde Kerk te Roermond begon in het begin van de jaren ’70 sterk te dalen, nadat het tot die tijd juist een sterke stijging vertoond had; vandaar het optimisme van de kerkenraad in 1960. De gereformeerde kerk werd in het kader van het SoW-proces in 2000 buiten gebruik gesteld.]

Kerk met vijver.

De oude gereformeerde kerk met pastorie in Puttershoek, die na de stormramp van 1953 vervangen moest worden (ill.: Geref. Kerk Puttershoek).

In Puttershoek zal een nieuwe kerk met pastorie, verenigingsgebouw, vijvercomplex en losstaande toren worden gebouwd. Het geheel zal verrijzen aan het einde van de Oranjelaan en een totaalbedrag van fl. 365.000 vergen. Architect van het complex is de heer A. v.d. Broek te Vlaardingen en het zal worden gebouwd met steun van het Rampenfonds).

De nieuwe gereformeerde kerk te Puttershoek.

(3 september 1960)

Nieuwe kerk voor Ureterp.

Naar een ontwerp van architect A. Riddersma uit Huizum bij Leeuwarden zal in Ureterp een nieuwe kerk met pastorie en verenigingsgebouw worden opgetrokken.

De oude gereformeerde kerk kwam in handen van de vrijgemaakten, die trouwens later een nieuwe kerk lieten bouwen.

De kerk zal 400 zitplaatsen krijgen. Op het ogenblik vergadert de gemeente ’s zondags in een houten noodkerk. Zij is voornemens fl. 25.000 bijeen te brengen. De ‘Generale Deputaten voor de Gescheurde Kerken‘ zullen dan een halve ton voteren. De kerk, die in maart jl. haar 100-jarig bestaan herdacht, werd door de Vrijmaking indertijd ongeveer gehalveerd.

De huidige gereformeerde kerk (PKN) te Ureterp.

(3 september 1960)

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De oude kerk aan De Feart ging naar de Vrijgemaakten. De Vrijmaking in het Friese Ureterp, die in 1946 plaatsvond, stond onder leiding van de plaatselijke predikant, ds. T.H. Meedendorp (1901-1982). Aanvankelijk kerkten de gereformeerden in twee aan elkaar grenzende lokalen van de plaatselijke gereformeerde school.

Het interieur van ‘de houten tsjerke’ aan de Feart.

Sinds 1948 hield men de kerkdiensten in een houten noodgebouw, dat ‘de houten tsjerke‘ genoemd werd. Deze stond aan De Feart, de nieuwe gereformeerde kerk (PKN) staat aan de Mounestrjitte.]

Voorbede in Amsterdam.

De samensprekingscommissie die door de kerkenraden van de Gereformeerde en vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Amsterdam (-Centrum) waren benoemd, zijn met hun werk gereedgekomen. Het rapport dat door hen is opgesteld zal nu verder worden besproken. In verband met het hoge belang van de zaak is in de Gereformeerde Kerken de afgelopen zondag de voorbede gevraagd over de behandeling en mogelijke uitwerking van de ingediende conclusies en voorstellen.

(10 september 1960)

Vragen stellen voor de preek.

De Zonnebrinkkerk te Winterswijk.

In Winterswijk heeft de kerkenraad besloten de leden der gemeente een aandeel te geven in de catechismuspreek in de middagdienst. Dat zal geschieden in de vorm van een soort vragenstelling. Om tegemoet te komen aan de veel gehoorde klacht dat de preken dikwijls voorbijgaan aan het gewone leven en te weinig praktisch zijn, zullen de gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld tevoren bij de desbetreffende predikant over het te behandelden catechismusgedeelte vragen en eventuele gedachten in te leveren. De predikant zal dan zo mogelijk in de preek op die vragen en gedachten ingaan.

Tevens is besloten dat het evangelisatiezangkoor aan de middagdiensten zal meewerken. Niet om blijk te geven van zijn kunnen, maar om de gemeentezang op een hoger peil te brengen. Daartoe zal onder meer de beurtzang worden toegepast.

(10 september 1960)

94-jarige legde eerste steen.

De gereformeerde kerk (PKN) te Zuidwolde (Dr.).

Het oudste lid van de kerk van Zuidwolde (Dr.), de heer B. Keizer, heeft onlangs onder grote belangstelling de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk. De pastor van Zuidwolde, ds. T. Klein [1905-1978], sprak bij deze gelegenheid een kort woord en las psalm 150. De kerk, die wordt gebouwd naar een ontwerp van architect A. Nicolai uit Emmen, zal 475 zitplaatsen gaan tellen.

(10 september 1960)

Lawine in de kerk.

De Burgwalkerk te Kampen.

Enkele weken geleden kwam in de Burgwalkerk te Kampen een deel van het plafond naar beneden. Bij het onderzoek dat na en naar deze kerkelijke lawine werd ingesteld, bleek dat de (overigens kleine) instorting een ernstige waarschuwing was. Op veel meer plaatsen bleek namelijk de stuclaag los te zitten. Direct werd dan ook tot algehele vernieuwing besloten.

(17 september 1960)

Eigen kerk voor Bunnik.

’t Groene Kerkje; de houten hulpkerk in Bunnik (foto: Van Selm, ‘Geschiedenis GK Zeist’).

De leden van de kerk in Zeist, die in Bunnik wonen, zullen binnen afzienbare tijd de beschikking krijgen over een eigen kerkgebouw. De vele voorbereidingen hebben thans het stadium bereikt, waarin nu nog slechts het wachten is op de aangevraagde goedkeuringen van overheidswege. Wanneer de kerk voltooid is, betekent dat het einde van een periode van inwoning. Want gedurende de tijd dat het houten kerkje aan de Provincialeweg  totaal onbruikbaar was geworden, genoten de gereformeerden in Bunnik gastvrijheid in de aula van de christelijke school en de laatste tijd in de hervormde kerk.

De gereformeerde kerk van Bunnik nog tijdens de bouw in 1962.

De uitbreiding van het ledental en de nog te verwachten aanwas hebben echter de bouw van een eigen definitief bedehuis noodzakelijk gemaakt. De te bouwen kerk is ontworpen door architect Sj. Wouds uit Utrecht. De heer J.E. Sierts uit Bunnik verleende zijn medewerking aan het ontwerp. De geprojecteerde kerk is traditioneel van opzet. Plaatsing van ramen, constructie van het dak tonen dit reeds duidelijk aan. Geheel los van de kerk zal een 18 meter hoge klokkenstoel worden gebouwd. Het aantal zitplaatsen zal aanvankelijk 225 bedragen. In de vleugel komen een kerkenraadskamer, een garderobe, ruimte voor de centrale verwarming en een lokaal voor het verenigingswerk.

(17 september 1960)

De sloop van ‘De Gaarde’ is begonnen (foto: Website PG Bunnik).

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Zoals u in het artikel onder de link ‘Bunnik’ zult kunnen lezen, is Bunniks  gereformeerde kerk ‘De Gaarde‘ inmiddels afgebroken.]

Bouwactie Slotervaart.

In de kerk van Amsterdam-Zuid is een grootscheepse actie gevoerd voor de bouw van een kerk in Slotervaart. Vorig jaar mei werd deze actie begonnen en sindsdien is nog steeds doorgewerkt om het streefbedrag van tweehonderdduizend gulden vol te krijgen. Dat is – nu de actie dezer dagen werd afgesloten – niet helemaal gelukt. Er is aan toezeggingen en reeds gedane giften nu een bedrag bijeen van fl. 193.133,15. Opvallend is dat uit de specificatie blijkt dat uit alle wijken een hoger bedrag is binnengekomen dan voor het begin der actie werd geraamd. Daarvoor verdient de kerk van Amsterdam-Zuid zeker een pluim! Dat er aan het totaal toch nog een kleine zevenduizend gulden ontbreekt, vindt zijn oorzaak in een te hoge raming van de post ‘Diversen’. Onder dit hoofd kwam slechts een kleine twintigduizend gulden binnen, terwijl er fl. 50.000 voor was geraamd. Maar dat impliceert tevens dat er uit de wijken in totaal ruim fl. 23.000 meer is bijeengebracht dan was verwacht!

(17 september 1960)

Oecumenisch orgel.

Het oecumenische orgel van Visvliet.

De kerk van Visvliet heeft de beschikking gekregen over een nieuw orgel. Het is een pijporgel, dat een waar oecumenisch instrument mag worden genoemd. Het is namelijk afkomstig uit de kapel van de Nederlandse Hervormde Evangelisatie te Buitenpost. Het werd gerestaureerd door de vrijgemaakte orgelbouwer Menze Ruiter te Groningen. En het vond een plaats in de gereformeerde kerk van Visvliet.

(17 september 1960)

Bron:

Centraal Weekblad ten dienstee van de Gereformeerde Kerken in Nederland.