De kerkstrijd te Rijnsburg

Pleitnota van bezwaarden tegen verkoop Maranathakerk: ‘Stille kerkscheuring gaande in Rijnsburg’.

De problemen rond de verkoop (onder voorbehoud) van de voormalig gereformeerde Maranathakerk te Rijnsburg duren voort. Wel heeft ondertussen de Erfgoedcommissie van de Gemeente Katwijk uitgesproken dat goedkeuring van het hele bouwplan van de koper  nog niet kan worden gegeven.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

In augustus zal de commissie zich daarover verder beraden. De koper van de Maranathakerk was van plan om – behalve enkele eerder weggehaalde kerkbanken – ook nog zestig andere banken uit de kerk te verwijderen, maar dit moet van de Erfgoedcommissie nog even wachten, al wil men daarover wel tussentijds  beslissen.

‘Teveel onduidelijkheden’.

Hoe dan ook, de gemeentelijke Erfgoedcommissie vindt dat er teveel onduidelijkheden in de verbouwplannen van de koper  zijn. Men wil zeker weten of de kerk, die aangewezen is als monument, niet teveel beschadigd wordt door de plannen van de familie  Kralt. Deze deelde mee dat de in de plannen voorkomende ‘onduidelijkheden’ wat hem betreft  wel geschrapt kunnen worden, omdat de verkoop aan de gegadigde familie  Ravensbergen niet doorgaat.

Omdat eerdere gegadigden voor de koop van de Maranathakerk afhaakten, is de familie  Kralt nu op zoek naar andere kandidaten, die voor de voormalige kerk plannen hebben met een maatschappelijke bestemming.

‘Banken worden weggehaald…’

‘Asbest verwijderen…’

De familie Kralt had alvast graag toestemming willen hebben om de in de kerk aanwezige asbest te verwijderen, waarvoor de vloer en zestig banken verwijderd zouden moeten worden. Er zijn eerder al enkele banken uit de kerk weggehaald, waartegen de bezwaarden protesteerden door op te merken dat de kerk daardoor onteerd werd. Deze Gideon Groep bracht zelf ook een bod uit op de kerk, dat echter door de kerkenraad werd afgewezen.

Over het weghalen van de eerder genoemde zestig banken wil de Erfgoedcommissie, zoals al opgemerkt, wel even ‘tussentijds beslissen’. Daartegen maakte het Cuypers Genootschap echter bezwaar: ‘De banken zitten nagelvast in de kerk en die kun je niet zomaar weghalen. Deze kerk heeft nog een origineel interieur, en daarvan maken de banken onderdeel uit’.

Ook verklaarde het Genootschap dat de  plannen van de Gideon Groep (met als woordvoerders de heren De Mooij en De Snaijer) volgens haar moeten worden meegewogen. De Gideon Groep wil de kerk ook weer voor (onder meer) kerkdiensten ‘voor de verloren zondagse kerkgangers’ in gebruik nemen;  de kerk hoeft dan niet te worden verbouwd. In andere plannen blijft van de kerkzaal maar een klein gedeelte over en kan van het prachtige orgel nauwelijks nog gebruik gemaakt worden, aldus het Cuypers Genootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw.

Interieur van de Maranathakerk te Rijnsburg.

‘Stille kerkscheuring gaande in Rijnsburg…’

Ondertussen heeft de redactie van GereformeerdeKerken.info ook de pleitnota van de bezwaarden (de Gideon Groep) ontvangen, die diende voor de hoorzitting van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de provincie Zuid-Holland. Deze werd op 24 juni 2020 gehouden.

In de uitvoerige pleitnota van de Gideon Groep wordt zeer zware kritiek geuit op de kerkenraad en zijn moderamen en wordt gemeld dat in de kerkenraad ‘slechts weinig mensen met een eigen mening het voor de gemeente durven opnemen en tegen het moderamen durven in te gaan’.

Ook vindt de Gideon Groep dat de kerkelijke gemeente van Rijnsburg buitenspel gezet werd toen in mei 2016 twee (voormalig gereformeerde) kerkgebouwen tegelijk gesloten werden, de Patrakerk en de Maranathakerk. ‘De gewone kerkleden en kerkgangers willen en kunnen daardoor een eerlijk stemgeluid niet meer laten horen’. Een petitie tegen de sluiting van beide kerkgebouwen werd destijds ondertekend door 250 huishoudens, zo verklaren de ondertekenaars van de Pleitnota;  ‘kerkleden en kerkgangers blijven steeds meer weg. Nieuwe mensen zijn moeilijk of niet te vinden voor taken in het kerkgenootschap’.

‘De Waarheid over de Maranathakerk’.

De Gideon Groep publiceerde in 2017 het boekje ‘De waarheid over de Maranathakerk’, waarin zware beschuldigingen werden geuit tegen het moderamen van de toenmalige gereformeerde kerkenraad, die kerkenraad en gemeente zou hebben misleid door onvolledige en onjuiste informatie te presenteren bij de begrotingen en over onderhoudskosten, om sluiting van de Maranathakerk te kunnen rechtvaardigen. Daarvoor zijn volgens de Gideon Groep ‘voldoende bewijsstukken’ voorhanden.

De Gideon Groep deelde nog mee dat de kerkenraad ‘om zich te verschonen’ tijdens de hoorzitting op 24 juni 2020 gebruik maakte van het commentaar van de redactie van GereformeerdeKerken.info op het boekje ‘De Waarheid over de Maranathakerk’. (De redactie van GereformeerdeKerken.info merkte in dat commentaar op,  dat van critici van de kerkenraad verwacht mocht worden voor de door hen geuite zware beschuldigingen ook voldoende bewijsmateriaal aan te leveren, wat in het boekje niet gebeurde.)

De Gideon Groep sprak in haar pleitnota tenslotte de hoop uit dat het Zuid-Hollandse Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen nu zal ingrijpen, ‘dat de doofpot open gaat, dat er visitatie zal komen, dat verkoop aan de projectontwikkelaar (de fam. Kralt) nietig wordt verklaard en dat het College een zuiver bindend oordeel zal geven over de zaak’.

Desnoods naar het ‘Landelijke College‘.

De Gideon Groep deelde bij monde van de heer De Snaijer aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat men er vooralsnog van uit gaat dat het Classicaal College ‘met een positief oordeel voor alle partijen’ zal komen. Mochten de bezwaarden in het ongelijk gesteld worden,  dan zal men  in beroep gaan bij het Landelijk College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN, ‘en zal het bezwaarschrift  verdere onderbouwing krijgen, met meer bewijsstukken’.