Bezwaar tegen verkoop Breepleinkerk verworpen

‘Bezwaarden’ gaan in beroep.

Het Classicaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland heeft het bezwaar van een tweetal stichtingen en van eenenvijftig leden van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid tegen de verkoop en overdracht van de voormalig gereformeerde Breepleinkerk en de daarbij behorende pastorieën verworpen.

De Breepleinkerk te Rotterdam.

Daarmee zou ook het bestaan van c.q. de vrije toegang voor educatieve doeleinden tot de historische Orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog in het gedrang komen.

De Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders (gevestigd te Rotterdam), de Stichting Schuilplaats Orgelzolders  Rotterdam (ook gevestigd te Rotterdam) en eenenvijftig leden van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid hadden bezwaar aangetekend tegen de verkoop van de Breepleinkerk aan de Levend Woord Gemeente te Rotterdam. De bezwaarden wilden vrije toegang houden tot de historische Orgelzolders in de Breepleinkerk en dienden daarvoor eerder ook een uitgebreid plan in, dat ‘de oplossing zou zijn voor alle partijen’.

Het Classicaal College oordeelt in haar onlangs gedane uitspraak dat de ‘bezwaarde stichtingen’ niet-ontvankelijk zijn. Het College grondt die uitspraak op de bepaling in Artikel 3-1 van Ordinantie 11, waar geregeld is dat tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam bezwaar ingediend kan worden ‘door een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een bediening is gesteld of een functie vervult, of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente’. Gelet op deze bepaling kwalificeren ‘bezwaarden’ zich volgens het College niet als kerkelijk lichaam of als een andere categorie.

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de Breepleinkerk (foto: Orgelzolders.nl).

De eenenvijftig bezwaarde gemeenteleden, die protesteerden tegen het ‘verkoopbesluit’ betreffende de Breepleinkerk aan de Levend Woord Gemeente, dienden volgens het Classicaal College hun bezwaar te laat in, en moesten om die reden niet-ontvankelijk verklaard worden.

De ‘bezwaarden’ gaan in beroep.

De advocaat van de bezwaarden bestudeerde de uitspraak van het Classicaal College natuurlijk ook, en concludeert nu dat volgens hem van een ‘(concreet) verkoopbesluit’ geen sprake is; hij grondt dit, evenals het College dat deed, op de letterlijke tekst van de kerkenraadsnotulen. Voorts meent de advocaat van de bezwaarden dat het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente pas tot verkoop bevoegd was nadat het Classicaal College voor Beheerszaken toestemming tot verkoop van de Breepleinkerk verleend had. Die toestemming is door dat College echter nooit gegeven. ‘Het College van Kerkrentmeesters heeft – alleen al daarom – dan ook volstrekt onbevoegd gehandeld’, aldus de advocaat van de ‘bezwaarden’.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Alles overziende oordeelt de advocaat dat hier sprake is van een onjuist oordeel. Binnen dertig dagen na 17 september 2021 moet beroep ingesteld worden.

* Tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info verklaarden de betrokken Stichtingen dat beroep zal worden aangetekend bij het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland.