Uit de pers (29) – 1961 Nieuws uit de kerken

In de nummers van 6, 13, 20 en 27 mei en 10 juni 1961 van het ‘Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland’ kwamen we de volgende berichten aangaande plaatselijke Gereformeerde Kerken tegen.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft de illustraties toegevoegd, evenals, ter verduidelijking, hier en daar [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende gegevens.

Drie kerken in Emmen.

De kerkeraad van Emmen heeft in principe besloten drie wijkgemeenten die reeds waren ingesteld, tot zelfstandige kerken te maken. De gemeente is in de afgelopen tien jaar in zielental gegroeid van 1700 tot 3000. Er is een bouwfonds gesticht om te komen tot de bouw van een derde kerk, opdat straks elke gemeente zijn eigen bedehuis hebben zal.

(6 mei 1961)

De Ichthuskerk, die nog steeds als protestantse kerk dienst doet.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Per 1 september 1962 werden de volgende drie zelfstandige Emmer Gereformeerde Kerken geïnstitueerd: Emmen-Oost (ruim 1.000 leden met de Ichthuskerk aan de Walstraat);  Emmen-West (met ruim 900 leden die ook gebruik maakten van de Ichthuskerk aan de Walstraat); en Emmen-Zuid (met bijna 1.100 leden, die hun kerkdiensten hielden in de gereformeerde Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat). Per 13 maart 1963 werd bovendien de zelfstandige Gereformeerde Kerk te Emmen-Angelslo gevormd, die toen 230 leden telde en aanvankelijk kerkte in de Maranathaschool, maar in 1966 de Angeluskerk aan de Leemkoelen in gebruik nam. Deze wijkkerk groeide snel en telde in 1974 ongeveer 2.500 leden.

De vier Gereformeerde Kerken werden per 6 mei 1974 weer samengevoegd tot de ongedeelde Gereformeerde Kerk te Emmen met samen ongeveer 5.050 leden. De voormalig gereformeerde Ichthuskerk doet nog steeds dienst als protestantse kerk, evenals de in 1976 geopende gereformeerde kerk De Opgang aan de Mantingerbrink en de in 1980 in gebruik genomen gereformeerde kerk Schepershof aan Het Waal.

De voormalig gereformeerde Zuiderkerk met pastorie te Emmen.

De Angeluskerk werd in 1992 gesloten. Plannen om in de kerk woningen te bouwen strandden en de kerk verloederde steeds verder. Het voormalige kerkgebouw brandde in 2007 af. De gereformeerde Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat werd een paar jaar geleden gesloten.]

Jeugd wilde graag vroeg.

Op verzoek van de jeugd heeft de kerkeraad van Heerlen besloten de morgendienst een half uur te vervroegen en te doen beginnen om half tien.

De nieuwe gereformeerde kerk aan de Burgemeester Waszinkstraat te Heerlen. De kerk werd op 14 maart 1956 in gebruik genomen en in 1992 buiten gebruik gesteld.

In verband met het verspreid wonen van de gezinnen is het in Heerlen praktijk dat de jeugd na de morgendienst vergadert, omdat de meeste meisjes en jongens dan te bereiken zijn. Vandaar dat de kerkeraad het jeugdverzoek gaarne heeft ingewilligd. De kerkdiensten vangen dus voortaan aan: ‘s morgens om half tien en ‘s middags om vijf uur.

(6 mei 1961)

Geschenk van een onbekende.

De gereformeerde kerk aan de Voorstraat te Almkerk wordt nog steeds als protestantse kerk gebruikt.

Ds. W. de Graaf [1898-1984] te Almkerk heeft van iemand die onbekend wenst te blijven een volledig avondmaalsstel ontvangen, bestaande uit een schenkbeker, acht bekers, een groot bord met acht kleine borden, alsmede twee offerbussen. Dit prachtige geschenk vertegenwoordigt een waarde van ongeveer fl. 1.640. Twee dagen later kon het meteen bij de avondmaalsviering in gebruik genomen worden.

(6 mei 1961)

Verenigingsgebouw te Ommen.

De gereformeerde kerk wordt nog steeds als gereformeerde kerk (binnen de Protestantse Gemeente te Ommen) gebruikt (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In Ommen is op feestelijke wijze het verenigingsgebouw ‘d’ Olde Wheeme’ in gebruik genomen. De grote zaal biedt plaats aan 380 personen. De openingsavond, die onder leiding stond van ds. H. Hortensius [*1928], werd onder meer bijgewoond door burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk. Het nieuwe jeugdhuis heeft onder andere drie glas-in-loodramen met voorstellingen over de barmhartige Samaritaan, een prachtige muurschildering in het trappenhuis: ‘Deze zijn het die het Lam vonden’, en een brandvrije filmcabine. Bij de ingebruikneming bood de jeugd een piano aan.

(6 mei 1961)

Dr. Van der Vaart Smit rooms-katholiek.

Dr. H.W. van der Vaart Smit (1888-1985).

Dr. H.W. van der Vaart Smit [1888-1985], van 1917 tot 1936 predikant van de Gereformeerde Kerken van ’s-Graveland, Zuid-Beijerland en Zwijndrecht-Groote Lindt, is thans overgegaan tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dr. Van der Vaart Smit werd in 1936 buiten vaste bediening gesteld en onttrok zich in 1940 aan de gemeenschap der Gereformeerde Kerken. Voor de oorlog was hij directeur van het Nederlandsch Christelijk Persbureau en tijdens de oorlog vervulde hij dezelfde functie bij het Algemeen Nederlandsch Persbureau. Hij heeft zodanig met de bezettende macht gecollaboreerd dat hij na de oorlog een gevangenisstraf moest ondergaan. Na zijn gevangenschap vestigde dr. Van der Vaart Smit zich te Amsterdam-West, waar hij o.m. een boekje schreef dat zijn sympathie voor de Rooms-Katholieke Kerk tot uitdrukking brengt. Dit boekje verscheen onder de schuilnaam ‘Dr. W. van Zoeterwoude’.

(13 mei 1961)

Derde predikant voor Hoogvliet.

De kerkeraad van Hoogvliet heeft besloten tot het instellen van een derde predikantsplaats. De gemeenteleden is reeds verzocht namen op te geven in verband met het hieraan verbonden beroepingswerk. Door het a.s. vertrek van ds. F. Minnema [1922-1998] heeft de kerk dus op het ogenblik twee vacatures.

(13 mei 1961)

Niet schenken, maar lenen!

De gereformeerde kerk van Boornbergum-Kortehemmen, die tegenwoordig bij de ‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’ (vGKN) behoort (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Op voorstel van de kerk van [de Gereformeerde Kerk te] Boornbergum-Kortehemmen heeft de particuliere synode van Friesland-Zuid besloten stappen te ondernemen opdat de Stichting Steun Kerkbouw (SSK) voortaan geen bijdragen à fonds perdu meer geeft [giften], maar uitsluitend leningen verstrekt.

(13 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerk te Boornbergum-Korthemmen behoort momenteel bij het kerkverband van de ‘Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’.]

Uitbreiding en restauratie.

De Mariakerk te Vollenhove werd gebouwd in 1423, werd na de reformatie de hervormde kerk, en is sinds 1981 eigendom van de Gereformeerde Kerk te Vollenhove (foto: Reliwiki).

In Vollenhove zal de kerk worden uitgebreid en gerestaureerd. Er zullen stoelen komen in plaats van de huidige banken. Op het vaste podium komt een afneembare kansel. Voorts zullen er enkele kleinere zalen worden bij gebouwd. De totale kosten worden geraamd op fl. 85.000. De 385 zielen tellende gemeente heeft in een speciale rondgang voor dit doel fl. 9.040 opgebracht, terwijl aan renteloze leningen een bedrag van fl. 11.500 werd toegezegd, plus nog een bedrag aan leningen van fl. 18.250 tegen spaarbankrente. Voor het nog ontbrekende zal eveneens getracht worden een lening te sluiten.

(31 mei 1961)

Werkzaamheden aangevangen.

Het logo van de Generale Deputaten Kerkopbouw van de GKN.

Alle kerkeraden hebben een brief ontvangen van de Generale Deputaten Kerkopbouw, waarin wordt gewezen op de service die deze deputaten in opdracht van de generale synode verlenen aan kerken die worstelen hetzij met een omvangrijke bevolkingsaanwas, hetzij met ontvolking. Ook wordt bijstand verleend in geval van kerkbouw, want de deputaten hebben de taak van het voormalige Deputaatschap voor Kerkbouw tevens overgenomen. Voor de arbeid die aan een en ander is verbonden beschikt het Deputaatschap voor Kerkopbouw over een bureau te Utrecht: Muntstraat 4. De leiding van dit bureau berust bij de algemeen adviseur van de deputaten, de heer J.A. Harms. Het bureau is met zijn werkzaamheden begonnen en staat nu dus ten dienste van de kerken.

(31 mei 1961)

Splitsen in Vlaardingen?

De kerkeraad van Vlaardingen heeft zich beziggehouden met het voorstel van een daartoe ingestelde commissie om de gemeente in drieën te splitsen, waardoor drie zelfstandige Gereformeerde Kerken zouden ontstaan: Vlaardingen-Centrum, Vlaardingen-Ambacht en Vlaardingen-West. Na uitgebreide discussie besloot de kerkeraad met 57 tegen 43 stemmen deze splitsing door te voeren op uiterlijk 1 januari 1963.

De voormalig gereformeerde Nieuwe Oosterkerk (1935) is momenteel in gebruik als Protestants Diaconaal Missionair Centrum ‘de Windwijzer’ (foto: Reliwiki).

Hoewel kerkrechtelijk gezien dit besluit zou moeten worden uitgevoerd, wijl het met meerderheid van stemmen werd genomen, werd na enige discussie in verband met de grote belangrijkheid en de draagwijdte er van, op grond van de ongunstige stemmenverhouding, een nieuwe stemming gehouden, waarbij werd besloten dat het eerder genomen besluit niet zal worden uitgevoerd, gezien de stemmenverhouding, waarmee het werd genomen.

(20 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Het is daarna ook niet meer tot splitsing van de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen gekomen.]

Niet samen beroepen.

De kerkeraden van Sliedrecht en Noordeloos hebben besloten gezamenlijk een predikant te beroepen. De kerk van Sliedrecht telt momenteel bijna 1.100 leden en is dus langzamerhand aan een tweede predikantsplaats toe; die van Noordeloos heeft plm. 160 leden en dat is uiteraard een erg zwak draagvlak voor het beroepen van een predikant. Hoewel de combinatie voor het gezamenlijk beroepen dus niet zo heel vreemd was, heeft de gemeente van Sliedrecht in een vergadering het voorstel van de hand gewezen.

(20 mei 1961)

Verzoek om hereniging.

Van de gereformeerde (nu protestantse) Ichthuskerk te Wolvega werd de eerste steen in 1928 gelegd door ds. Tj. Petersen (1878-1941). Foto: Reliwiki.

De Vrije Gereformeerde Kerk van Wolvega heeft zich tot de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk aldaar gewend moet het verzoek om de mogelijkheden voor een contact tot hereniging te willen overwegen. De gereformeerde kerkenraad heeft daarop onder meer geantwoord: ‘We blijven geloven dat we bij een eventuele hereniging elkaars verschillend inzicht in wat plaats greep en verdeelde, zullen moeten laten voor wat het is, maar elkaar persoonlijk alles moeten vergeven wat we tegen elkander hebben’. En: ‘Misschien zouden wij als kerkeraden een voorbeeld kunnen geven door binnenkort in een vriendschappelijk en broederlijk samenzijn bijeen te komen, waarin niet meer over de kwesties wordt gesproken, maar beoogd wordt een hartelijke broederlijke eensgezindheid’.

De mededeling van de Vrije Gereformeerde Kerk te Wolvega aan de andere Gereformeerde Kerken.

(20 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  Op 3 juni 1958 werd door ‘bezwaarde’ leden van de Gereformeerde Kerk te Wolvega in gebouw ‘Irene’ aldaar een twaalftal kerkenraadsleden van de ‘Vrije Gereformeerde Kerk’ gekozen. Onder leiding van ds. D. de Boer (1908-1976) besloot toen 137 uit de Gereformeerde Kerk te Wolvega getreden belijdende leden tot de instituering. De aanwezigen waren het unaniem eens over onder meer ‘de plicht met de kerk te breken zodra ’t kerkverband de gehoorzaamheid aan Gods Woord onmogelijk zou maken’. Zes mannen werden tot ouderling en zes tot diaken gekozen en op 15 juni 1958 in het ambt bevestigd (hoewel de kerk op haar website en in haar literatuur als institueringsdatum 3 juni 1958 noemt, klopt dat niet: op die dag werden de kerkenraadsleden slechts gekozen. In het schrijven aan de Koningin op 14 juli 1958 – waarin de instituering werd meegedeeld – werd verklaard dat de verkozen ambtsdragers op 15 juni 1958 in het ambt bevestigd werden. Dát is de kerkrechtelijk gezien enige juiste institueringsdatum).

De oorzaak van de uittreding had te maken met allerlei verschillen van inzicht betreffende het evangelisatiewerk dat door de kerk van Wolvega in het aanpalende Noordwolde werd verricht. In mei 1959 deelde de kerkenraad van de Vrije Gereformeerde Kerk het uittreden aan de overige Gereformeerde Kerken in Nederland mee. In hetzelfde jaar publiceerde ds. De Boer een uitgebreid verhaal over de gebeurtenissen, overigens uiteraard geheel belicht vanuit de visie van de uitgetredenen, onder de titel “Wolvega een teken! De breuk in de Gereformeerde Kerk aldaar verklaard”, dat 126 pagina’s telde.

Het boekje met de geschiedenis van de meningsverschillen zoals althans de ‘Vrije Gereformeerden’ die zag.

Aanvankelijk zocht men in 1961 – zoals in het hierboven vermelde bericht in het Centraal Weekblad te lezen is – contact met de Gereformeerde Kerk te Wolvega met de bedoeling weer bij elkaar te komen. Het Centraal weekblad publiceerde de week na het hierboven genoemde bericht een hoofdartikel waarin de aanmoediging te lezen viel vooral te blijven proberen tot eenheid met de Vrije Gereformeerde Kerk te komen. Het lukte echter niet. In 1963 zocht de Vrije Gereformeerde Kerk contact met ‘alle Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)’ in het land. Dat deed men ‘om ons aan u te presenteren, opdat wij ook in de toekomst goed verband met elkaar zouden hebben, elkaar zullen dienen in den Here en met elkaar zullen samenwerken waar dit geboden is en kan. (…)’. Weliswaar reageerde de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk te Wolvega op dat schrijven en ontstond een korte briefwisseling, maar tot eenheid kwam het niet.

De predikant, ds. D. de Boer, kreeg na enkele jaren berouw van zijn stap en keerde naar de Gereformeerde Kerken in Nederland terug. Na gehouden samenspreking, waarin hij ‘verklaarde volledig in te stemmen met de Heilige Schrift als het Woord Gods, de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken en haar Kerkorde’, werd hij per 20 april 1967 beroepbaar gesteld in de Gereformeerde Kerken in Nederland. De classis Heerenveen deelde dit besluit op 20 april 1967 aan de overige Gereformeerde Kerken in Nederland mee. De predikant diende toen vanaf 1967 tot zijn emeritaat in 1973 de Gereformeerde Kerk in het Friese Boksum.

Zo zag het contactblad ‘De Fakkel’ er in de beginjaren uit. Het eerste nummer verscheen op 27 juni 1958.

De Vrije Gereformeerde Kerk bleef echter bestaan, publiceerde haar tweewekelijks contactorgaan ‘De Fakkel’, en nam al snel een eigen kerkgebouw, De Mirt, aan de Bernhardlaan in Wolvega in gebruik. De kerk werd na verloop van tijd bouwvallig en daarom werd in 2004 naast de oude een nieuwe kerk zonder toren gebouwd. De oude kerk werd gesloopt en de grond verkocht, waarmee de nieuwe kerk gefinancierd werd. In de nieuwe kerk houdt men nog steeds de kerkdiensten. “Ieder, die de bijbel erkent als Gods woord en een boodschap heeft tot opbouw van de gemeente kan voorgaan in onze diensten. Kerkenraad en gemeente dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid”, zo heet het op de kerkelijke website.]

Mooi resultaat van rondgang.

De gereformeerde Johanneskerk te Sint Jansklooster (Ov.). Foto: Reliwiki.

Een rondgang door de gemeente van Sint Jansklooster voor de bouw van een nieuwe kerk met bijgebouwen heeft het formidabele bedrag van fl. 70.000 opgeleverd. De kerk telt een kleine 700 leden, hetgeen dus betekent ongeveer honderd gulden per lid! De stand van het bouwfonds kwam hierdoor op honderdduizend gulden.

(20 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De nieuwe Johanneskerk werd in 1965 in gebruik genomen en bestond in 2015 dus vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een gedenkboek gepubliceerd.]

Verzoek van vrijgemaakte zijde.

De ‘oude’ gereformeerde kerk die in 1874 in gebruik genomen werd; na de Vrijmaking tot 1972 gezamenlijk gebruikt, en later overgedragen aan de vrijgemaakte kerk (foto: Reliwiki).

Bij de ingekomen stukken in de kerkeraad van Uithuizermeeden was een verzoek van de vrijgemaakte kerkeraad aldaar. Volgens laatstgenoemd college komt het nogal eens voor dat de vrijgemaakte kerkleden hinder ondervinden van leden der Gereformeerde Kerk die op het kerkplein, tot zelfs bij de kerkdeuren staan te wachten. De gereformeerde kerkeraad heeft er daarop bij de leden op aangedrongen zelfs met de meeste klem, het kerkplein niet eerder te betreden dan nadat de vrijgemaakte kerkgangers dit hebben verlaten. Dit betreft ook het trottoir voor het kerkplein.

(20 mei 1961)

De gereformeerde kerk ’t Anker te Uithuizermeeden, die in 1972 in gebruik genomen werd (foto: Reliwiki).

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Aanvankelijk werd vanaf de Vrijmaking tot 1972 door beide kerkgemeenschappen in Uithuizermeeden elk apart in de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat gekerkt, in kerkdiensten met wisselende aanvangstijden. In 1972 nam de Gereformeerde Kerk een nieuw kerkgebouw, ’t Anker’ aan de Oudedijksterweg, in gebruik terwijl de vrijgemaakten het ‘oude gebouw’ behielden, dat in 1874 werd uitgebreid tot een kruiskerk. Beide kerken doen nog steeds dienst als kerkgebouw.]

Wel ‘kleervrijheid’, maar gepast.

De kerkeraadsverslaggever van Amsterdam-Oost deelt mee: ‘De kleding van de ambtsdragers en functionarissen die ’s zondags dienstdoen in de eredienst zou, volgens een oordeel van sectie B, een wat passender kleur dienen te hebben dan de bonte veelkleurigheid die zich nu voor de ogen der kerkgangers ontrolt. Vasthoudende aan de ‘kleer’-vrijheid zou de kerkeraad er toch wel op willen aandringen het bij de kerkdienst passende decorum in acht te nemen door een kleding die, al is het dan niet altijd in zwart, dan toch in stemmige kleuren daarbij past’.

(20 mei 1961)

Plaatsgebrek in Renkum.

De gereformeerde kerk te Renkum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Omdat de groei van de gemeente Renkum-Heelsum oorzaak is van een constant plaatsgebrek in het kerkgebouw, terwijl de toeloop in de vakantietijd altijd nog groter is, heeft de kerkeraad besloten een bouwfonds in het leven te roepen. Er zullen zo spoedig mogelijk plannen worden ontworpen om de situatie te verbeteren.

(20 mei 1961)

Nieuwe kerk in Zuidland.

In Zuidland heeft de kerkeraad besloten aan architect H. Sutterland te Rotterdam opdracht te geven voor de bouw van een nieuwe kerk met bijgebouwen en kosterswoning. De kerk zal 800 zitplaatsen tellen. Met de grondaankoop mee mag de totale bouwsom de fl. 600.000 niet overschrijden. De kerk krijgt een installatie voor centrale oliestookverwarming. Hopelijk zal zij omstreeks december 1962 in gebruik genomen kunnen worden. Dan zal ook een nieuwe wijze van avondmaalsviering mogelijk zijn: een gezamenlijke viering van het sacrament in het middenschip van de kerk.

De nieuwe gereformeerde Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland. Deze werd in 1964 in gebruik genomen en wordt nog steeds als kerkgebouw gebruikt.

(20 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De eerste steen voor de nieuwe kerk werd op 8 oktober 1962 gelegd door ds. A.F. Baayen (1925-2000). Op 10 april 1964 werd de nieuwe Welkomkerk in gebruik genomen.]

Vier dominees, vier kerken.

Nu de kerk van Enschede binnenkort de beschikking krijgt over vier predikanten, wordt de mogelijkheid geopend de gemeente te verdelen in vier secties met elk een eigen predikant. Omdat er op het ogenblik echter maar drie kerkgebouwen zijn, is tevens de wenselijkheid ontstaan een vierde bedehuis te bouwen. Dit zal verrijzen op het Hogeland. Er is bereids een bouwcommissie aan het werk getogen om de plannen te verwezenlijken. In de toekomst zullen op deze wijze vier secties ontstaan van elk ongeveer 250 adressen (ongeveer 800 zielen), met elk een eigen predikant en een kerkgebouw. De reeds genoemde bouwcommissie heeft tevens tot taak plannen uit te werken om bij de Deta- en de Eudokiakerk beide in elk geval twee lokalen bij te bouwen.

De gereformeerde Detakerk te Enschede werd in 1947 gebouwd, op 21 oktober 2012 buiten gebruik gesteld en in 2017 verkocht.

(27 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – In 1961 was behalve de Detakerk aan de H.B. Blijdensteinlaan (gebouwd in 1947, buiten gebruik in 2012 en verkocht in 2017) en de Eudokiakerk (gebouwd in 1954 en buiten gebruik in 2001) ook de Twekkelkapel aan de Schietbaanweg in gebruik. In 1962 werd de Petrakapel aan de Noordbrabantstraat in gebruik genomen. Dat duurde tot begin jaren ’70. In 1967 werd de Ontmoetingskerk aan de G.J. van Heekstraat in gebruik genomen en twee jaar later werd de Verrijzeniskerk (1969) aan Het Leunenberg gebouwd door de Rooms-Katholieke Parochie, en vervolgens door de Gereformeerde Kerk gehuurd. Deze bouwde een eigen zalencentrum bij deze Verrijzeniskerk. De kerk is inmiddels afgestoten als protestantse kerk.

De voormalig hervormde Westerkerk, in 1967 door de Gereformeerde Kerk in gebruik genomen als Ontmoetingskerk.

De Ontmoetingskerk was de vroegere hervormde Westerkerk (1932), die in 1967 aan de Gereformeerde Kerk verkocht werd (inmiddels buiten gebruik). De hervormde Vredeskerk aan de Varvikstraat kreeg later, door het Samen-op-Wegproces, ook de naam Ontmoetingskerk.]

Nieuwe kerk in Leiden-Noord.

De gereformeerde Petrakerk te Leiden (foto Reliwiki, Andre van Dijk).

In Leiden-Noord is de nieuwe Petrakerk in gebruik genomen. Ze is gebouwd door de architecten Kraan en Van Nieuwkoop te Oegstgeest en biedt in de kerkzaal plaats aan 350 kerkgangers. Preekstoel, doopvont en tafel op het podium kunnen worden verwijderd. Langs de kerkzaal loopt de garderobe. Onder het ruime podium is een grote opbergruimte. Achter in de kerk is het orgel opgesteld, waarvan het pijpwerk in de hoogte [geplaatst werd] en de speeltafel op de grond. Er zijn voorts drie vergaderzalen, een kluisruimte, een rijwielbergplaats en een moderne kosterswoning met vier kamers. De kerkzaal, die stoelen heeft, is in lichte en frisse kleuren gehouden en zal de wijkkerk worden van de komende predikant ds. E. Haverkamp [1928-1987], nu nog te Minnertsga.

(27 mei 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Petrakerk stond aan de Surinamestraat. Ze werd in 1993 buiten gebruik gesteld, toen door de Baptistengemeente gebruikt en in 1995 verbouwd tot moskee.]

Oecumenische eerste steen.

De Una Sanctakerk in Espel.

In Espel in de Noordoostpolder is de eerste steen gelegd voor de in aanbouw zijnde kerk die straks door gereformeerden en hervormden gezamenlijk zal worden gebruikt. De hervormde predikant, ds. A.J. van der Linden, en de gereformeerde herder ds. B. Oosterhoff [1924-2008]  hanteerden beurtelings de troffel. In de steen zijn de woorden: ‘Una Sancta’ aangebracht, de ‘enige heilige’. In een toelichting wees ds. Oosterhoff er op dat met deze woorden uitdrukking wordt gegeven aan het geloof dat de ene heilige kerk bestaat, al is er helaas gebrokenheid en verdeeldheid. De plechtigheid werd onder meer ook bijgewoond door de plaatselijke pastoor.

(27 mei 1961)

Actie voor vijfde predikant.

Deze maand wordt in Amersfoort een actie gevoerd voor verhoging van de kerkelijke bijdragen. Wanneer de actie slaagt wil de kerkeraad overgaan tot het beroepen van een vijfde predikant.

(10 juni 1961)

Legaat voor orgel.

De nieuwe Fonteinkerk aan de Robert Kochstraat te Amersfoort.

Een overleden zuster die lid was van de kerk te Amersfoort heeft fl. 2.000 aan de gemeente nagelaten, bestemd voort het orgelfonds van de nieuw te bouwen kerk.

(10 juni 1961)

Decentralisatie in Zwolle.

In verband met de toenemende massaliteit in de kerk van Zwolle heeft een daartoe benoemde commissie voorgesteld over te gaan tot het door de synode toegestane systeem van functionele decentralisatie. Dat wil zeggen dat er een kerkenraad komt voor algemene zaken, met daarnaast vijf wijkkerkeraden, die elk op hun terrein volkomen zelfstandig en bevoegd zijn.

De gereformeerde, nu protestantse Oosterkerk te Zwolle (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Kerkeraad voor Algemene Zaken wordt samengesteld uit de predikanten, vijftien ouderlingen (uit elke wijk drie) en vijf diakenen (uit elke wijk een). De commissie was van oordeel dat splitsing in een aantal zelfstandige kerken boven het hier vermelde systeem de voorkeur verdient, maar zij meende dat daartoe op het ogenblik nog niet kan worden overgegaan.

(10 juni 1961)

Vrouw als diaken?

De kerkeraad van Amsterdam heeft een commissie benoemd om zich te bezinnen op de mogelijkheid de vrouw toe te laten tot het diakenambt. In de commissie hebben zitting de dames E. van Andel en F.M. Buré en de heren prof. mr. S. Gerbrandy, ds. A. Plaatsman [1910-1986] en L. van der Zweep.

(10 juni 1961

Uitneembaar gebouwtje gevraagd.

De nieuwe Radiokerk te Bloemendaal, die in 1959 in gebruik genomen werd.

Het is alweer geruime tijd geleden dat wij in een reportage in ons blad vertelden over het evangelisatiewerk dat door de kerk van Bloemendaal wordt verricht op het Bloemendaalse strand. Voor dit werk heeft de desbetreffende commissie de beschikking over een grote barak, ‘Ons Nest’, met twee kleinere onderkomens die dienstdoen als verblijf resp. voor de dames en heren die hier ’s zomers het werk verrichten. Edoch, vorig jaar heeft een van de kleinere onderkomens het begeven. Daarom wordt nu gezocht naar een vervanging in de vorm van een of ander uitneembaar gebouwtje. Om de gedachten te bepalen: er wordt uitgezien naar een niet te grote bouwkeet. De commissie verzocht ons te vragen of er wellicht met het evangelisatiewerk sympathiserende aannemers zijn die een dergelijk gebouwtje gratis of tegen zeer gereduceerde prijs kunnen afstaan. Wie uit onze lezerskring geeft een tip aan de commissie-strandwerk van de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal?

(10 juni 1961)

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland, jrg. 1961