Uit de pers (25) – 1960 Nieuws uit de kerken

In de nummers 1, 8, 15 en 22 oktober 1960 van het Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we de volgende berichten aangaande plaatselijke Gereformeerde Kerken tegen.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft ter verduidelijking en ter aanvulling hier en daar enkele gegevens [tussen vierkante haakjes] toegevoegd.

Salvatorkerk in Leeuwarden.

De Salvatorkerk te Leeuwarden.

In verband met de bouw van een nieuwe kerk in Leeuwarden is een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor het nieuwe bedehuis. Er kwamen hele stapels inzendingen binnen, ontleend aan de geschiedenis van Leeuwarden, en namen die wijzen naar de taak van de kerk. De keuze is door de bouwcommissie bepaald op Salvatorkerk.

(1 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Salvatorkerk werd gebouwd aan de Archipelweg. Het kerkgebouw werd in  1962 in gebruik genomen, gebouwd naar een ontwerp van de architecten E. en L.H. Reitsma. De Salvatorkerk werd in 1994 buiten gebruik gesteld.]

Kerk voor Pendrecht.

In veler tegenwoordigheid heeft ds. A.C. Hofland [*1923] van Rotterdam-Zuid onder een stralend blauwe hemel de eerste paal geslagen voor de bouw van een kerk te Pendrecht, die verrijzen zal aan de Krabbendijksestraat. Ds. G. van Andel [1916-1999] sprak een welkomstwoord, waarna ds. Hofland zich van zijn taak kweet. Men begaf zich daarna naar de Immanuelkerk, waar ds. Van Andel een woord van dank uitsprak jegens allen die zich voor deze kerkbouw verdienstelijk gemaakt hebben.

De Christus Triomfatorkerk aan de Krabbendijkestraat te Rotterdam. Tegenwoordig de kerk van een Volle Evangelie Gemeente ‘Zout der Aarde’. Op de foto staat de klokkentoren er nog niet.

Men hoopt met een jaar met de bouw van de kerk gereed te zijn. Zij zal fl. 723.000 kosten en de kerkzaal zal ongeveer 800 zitplaatsen tellen. Er zullen ook ruimten komen voor jeugdwerk en allerlei gemeentelijke activiteiten. De gemeente heeft reeds fl. 171.185,14 voor deze bouw bijeengebracht. Daarin is begrepen een bedrag van fl. 2.042,08 van een uurloonactie op 4 september jl.

(1 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerk aan de Krabbendijkestraat / hoek Sliedrechtstraat kreeg de naam Christus Triomfatorkerk, en werd met financiële hulp van de befaamde landelijke gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw [SSK] en met subsidie van de gemeente Rotterdam gebouwd naar een ontwerp van de architecten Swaneveld en Goslinga. De eerste paal werd op 9 september 1960 in de grond geslagen. De kerk werd op 1 februari 1962 in gebruik genomen en is inmiddels al jaren geen gereformeerde c.q. protestantse kerk meer, maar wordt tegenwoordig gebruikt door de Volle Evangelie Gemeente ‘Het Zout der Aarde’.]

Orgelpijp kwam naar beneden.

De gereformeerde kerk en de pastorie te Sprang, lang geleden.

Het kerkgebouw en het orgel te Sprang zijn aan een dringend noodzakelijke reparatie en restauratie toe. Hoe noodzakelijk deze reparatie en restauratie wel zijn bleek onlangs toen op een zondag, vlak voor het begin van de dienst, een van de (loze) orgelpijpen naar beneden kwam en met een harde klap op de grond viel. De pijp kwam gelukkig precies op een nog niet bezette zitplaats en sloeg daar aan flinke groef in de bank.

(1 oktober 1960)

De uitbreiding aan de achterkant van de oorspronkelijke kerk (foto: Reliwiki, JK).

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Sprang (Noord-Brabant) werd op 19 juli 1835 geïnstitueerd en in 1849 samengevoegd met de Chr. Afgescheiden Gemeente van Vrijhoeve-Capelle. Op 14 oktober 1887 ontstond in Sprang ook de Nederduitsche Gereformeerde Kerk uit de Doleantie. Beide kerken smolten in januari 1892 samen tot De Gereformeerde Kerk te Sprang. Bijna honderd jaar later, op 27 januari 1982, werd deze kerk samengevoegd met die van Vrijhoeve-‘s-Grevelduin-Capelle onder de naam Gereformeerde Kerk te Sprang-Capelle e.o.. Het kerkgebouw aan de Heistraat te Sprang-Vrijhoeve dateert van 1884 en werd in 1997-1998 sterk uitgebreid. Tegenwoordig heet de gemeente Gereformeerde Kerk PKN De Brug. In 2016 telde de kerk bijna 400 leden.]

Na 67 jaar…

Na 67 jaar vacant te zijn geweest heeft de kerk van Heusden thans weer een eigen predikant. De afgelopen zondag, 2 oktober, heeft kand. B. Koekkoek [1932-2016], gekomen van Zwijndrecht, zijn intree gedaan in de kerken van Heusden en Meeuwen. De kerk van Meeuwen is vacant geweest vanaf 1946. Die van Heusden was evenwel herderloos vanaf 28 februari 1892, op welke datum haar laatste predikant, ds. W. Laatsman [1864-1915], afscheid nam. Daarna heeft de kerk vanaf 1892 tot 1902 nog wel een oefenaar gehad in de heer K. de Geus (van 1892 tot 1902), maar zij is dus in feite 67 jaar lang vacant geweest.

(8 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De bovengenoemde ds. Willem Laatsman, de ‘dominerende’ predikant bij de Christelijke Gereformeerde Gemeente c.q. de Gereformeerde Kerk aan de Gasthuisstraat te Heusden (van 1891 tot 1893), hield bij wijze van evangelisatiewerk vaak volksvoordrachten, waarmee hij veel mensen trok, onder wie ook veel rooms-katholieken.

De v/m. gereformeerde kerk te Heusden, die in 1865 in gebruik genomen werd en in 2012 gesloten werd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Zelfs leidde hij eens een kerkdienst in de hervormde kerk te Heesbeen. Dat viel in gereformeerde kringen niet zo goed, zodat hij uiteindelijk geschorst werd, waarna hij in 1893 buiten bediening raakte en ter plaatse een Vrije Gereformeerde Gemeente stichtte. Maar ook daar ging het niet van een leien dakje, omdat hij naar eigen goeddunken en zonder vermaning en/of huisbezoek gemeenteleden censureerde. Hij overleed in 1915. Dat betekende voor zijn gemeente ook meteen het einde.

Na zijn vertrek kwam dus oefenaar K. de Geus (van 1892 tot 1902), en na diens afscheid kreeg de gemeente in de lange vacante periode toch nog twee hulppredikanten, namelijk van 1940 tot 1943 kandidaat J. Dijk en in 1943 en 1944 kandidaat D.G. Molenaar (1911-1961), die beiden hulpdiensten verrichtten.  In 1960 trad ds. Koekkoek dus aan.]

Collecte bij huwelijk.

De gereformeerde kerk te Winsum (Gr.), die in december 1870 in gebruik genomen werd. Later werd de kerk sterk uitgebreid.

Onder Winsum-Obergum [Gr.] troffen wij aan: ‘Tot nu toe was het de gewoonte, dat bij een dienst des Woords, waarin een huwelijk kerkelijk werd bevestigd, alleen een collecte voor de diaconie gehouden werd. Verder ontving ieder bruidspaar een schrijven van de Commissie van Beheer, om op een aangehechte strook mee te delen, op welke bijdrage de kerk rekenen mocht.

Gezien de vele bezwaren, die tegen dit laatste werden ingebracht en overtuigd, dat op deze wijze de liefde van het offer in het gedrang komt, besloot de kerkeraad voortaan te volstaan met een collecte voor de diaconie en een collecte voor de kerk. Daarbij wordt er door de kerkeraad en de Commissie van Beheer op gerekend, dat men zijn blijdschap over zijn huwelijk ook zal tonen door een werkelijk dankoffer voor de instandhouding van het kerkelijk leven ter plaatse’.

(8 oktober 1960)

Kerk wordt gerestaureerd.

De voormalige gereformeerde kerk te Oldemarkt, in 1929 in gebruik genomen en inmiddels ingericht als woning (foto: Reliwiki).

Na rijp beraad heeft de kerkeraad van Oldemarkt besloten het interieur van de kerk op te knappen. Het houtwerk zal worden geverfd en de haveloze vloerbedekking vernieuwd. De kerk van Oldemarkt telt slechts ongeveer een 60-tal gezinnen, zodat een dergelijk project uiteraard een zware financiële belasting betekent. Daarom zal er nu een spaaractie in de gemeente worden georganiseerd, die zich over een half jaar uitstrekt. Gemiddeld zal er per gezin voor deze actie fl. 30 bijeen moeten worden gebracht, oftewel fl. 5 per maand.

(8 oktober 1960)

Gemeente contra kerkeraad.

In een gemeentevergadering te Drachten heeft de kerkeraad zijn plannen ontvouwd inzake de kerkbouw. Bij de bespreking bleek dat de gemeente er in meerderheid anders over dacht. De kerkeraad wilde een kerk doen bouwen op de hoek van de Stationsweg en de Oudeweg, omdat dit de meest centrale plaats werd geacht. De ter vergadering aanwezigen wilden echter liever een derde kerk zien verrijzen in een nieuwe wijk, en dan tevens de bouw van een vierde kerk voorbereiden. Vanuit de gemeente werd er op gewezen, dat men de jeugd als het ware naar de kerk moet trekken en dat het daarom gewenst is dat de kerk in het midden van de gemeente wordt gebouwd. De kerkeraad zal zich nu opnieuw op de plannen bezinnen.

(8 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – In 1960 werd de sterk verbouwde, vergrote en gemoderniseerde Noorderkerk uit 1844 weer in gebruik genomen. Deze kerk stond aan het begin van de Stationsweg.

De Fonteinkerk aan Het Swin, midden in de nieuwe wijk.

De plannen die in het bericht in het Centraal Weekblad bedoeld werden, handelden over een door de kerkenraad verder naar het noorden, iets ten westen van de Stationsweg geprojecteerde kerk. De positie van de straten in het omvangrijke uitbreidingsplan ten westen van de Stationsweg was in die tijd nog maar nauwelijks geprojecteerd. De gemeentevergadering wilde liever wachten tot de bouw van de nieuwe wijk in het westen van Drachten verder gevorderd was, en dan daar de derde kerk bouwen. Zo is het ook gebeurd: in 1965 werd de Fonteinkerk aan Het Swin in gebruik genomen, veel verder naar het westen dan de kerkenraad van plan was, midden in de nieuwe wijk. De vierde kerkbouw werd toen ook al in studie genomen; dat zou de Menorah worden.

‘Eerste steen’ in Leiden.

Geholpen door haar wijkpredikant, dr. H.J. Westerink [1904-1964], heeft de oudste bewoonster van wijk 2 (Kootwijk) van de kerk in Leiden, de 93-jarige mevrouw Fijnenbuik, de eerste steen gelegd van de in aanbouw zijnde Petrakerk aan de Surinamestraat. Zij wilde daarna ‘ook nog wat zeggen’, en onder de grootst mogelijke stilte zong mevrouw Fijnenbuik, wat ijl en beverig, de zegenbede uit psalm 134 zingen, voor dezer gelegenheid wat aangepast aan de omstandigheden. Honderden wijkbewoners en vele genodigden waren hierbij tegenwoordig.

De Petrakerk te Leiden. Buiten gebruik 1993 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In een na de plechtigheid gehouden bijeenkomst verklaarde de heer S.M. Stolp, voorzitter van de Commissie van Beheer, blij te zijn dat de aanvankelijke plannen om het oude stationsgebouw aan de Herensingel tot kerk te verbouwen, niet zijn doorgegaan. Vervolgens wees hij op de bouwactiviteiten die Leiden na de bevrijding heeft ontplooid. De kerk aan de Oude Vest werd geheel gerestaureerd, en inmiddels is zowel in Leiden-Zuidwest (Bevrijdingskerk) als in deze wijk de eerste steen gelegd voor een nieuw kerkgebouw.

(8 oktober 1960)

Helmond krijgt een ’Ark’.

De Ark te Helmond (foto: B. Stok, Krommenie).

In Helmond wordt een nieuwe kerk gebouwd, die de naam ‘De Ark’ zal krijgen. Kort geleden is voor dit bedehuis de eerste steen gelegd. Nadat een gedenksteen was onthuld, de ‘eerste steen‘ was geplaatst en er een stil gebed was gedaan, werd het ‘Onze Vader’ uitgesproken.

(8 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.infoDe Ark werd in 1960 gebouwd onder architectuur van K. Sijmons Dzn. In 1996 werd de kerk buiten gebruik gesteld; nu is het een woning.]

Per 1 januari zelfstandig?

Met op één na algemene stemmen heeft de kerkenraad van Dordrecht thans besloten de wijk Dubbeldam tot een zelfstandige kerk te maken. Als de classis nog tijdig aan dit besluit haar goedkeuring hecht, zal de instituering op 1 januari 1961 plaatsvinden.

De voormalige gereformeerde Maranathakerk te Dordrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

(15 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info De Gereformeerde Kerk te Dubbeldam werd geïnstitueerd op 1 januari 1961, maar werd per 1 augustus 1972 weer samengevoegd met haar moederkerk, de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. De Maranathakerk te Dubbeldam, in 1966 in gebruik genomen, werd in 2011 verkocht.]

Komen en gaan in Helpman.

In 1960 werd in Helpman gekerkt in de noodkerk aan de Coendersweg. In de zestiger jaren zouden er in plaats daarvan twee gereformeerde kerken worden gebouwd: de Opstandingskerk en De Ark.

Sommige kerken zijn tegenwoordig ware doorgangshuizen, waar het een voortdurend komen en gaan van leden is. Zo ook de kerk van Helpman in Groningen. We lazen hierover in de kerkbode dat van de leden die op het ogenblik de kerk van Helpman vormen niet minder dan 10 procent na 1 januari dit jaar [1960] in Helpman is komen wonen. Dat betekent dus dat, naar deze maatstaf gemeten, de hele kerk in ruim zeven jaar is vernieuwd.

(15 oktober 1960)

Herv.-geref. samenspreking.

De raden van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk in Vreeland hebben onlangs gezamenlijk van gedachten gewisseld.

De voormalige gereformeerde kerk te Vreeland.

Naar aanleiding hiervan werd een communiqué uitgegeven waarin onder meer valt te lezen: ‘Met vreugde mochten wij constateren dat de bereidheid om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren ten volle aanwezig was. Hoewel ook nu bleek dat het gereformeerde en het hervormde denken op vele punten nog sterk uiteenloopt, mochten wij elkaar als broeders in Christus ontmoeten. Vanuit deze ontmoeting hebben wij ook gesproken over de mogelijkheden die er op praktisch terrein liggen, met name: gezinsverzorging, jeugdgebouw en evangelisatiearbeid. De positieve waarde van dit gesprek blijkt uit het voornemen van beide kerkeraden zich op de komende kerkenraadsvergaderingen nader te bezinnen teneinde, zo mogelijk, te komen tot een verantwoorde vorm van samenwerking.

(15 oktober 1960)

Teveel mutaties in het ambt.

Bij de kerkeraad van Gouda zijn klachten binnengekomen dat er zoveel mutaties zijn in het ouderlingencorps, hetgeen uiteraard zijn weerslag heeft op het huisbezoek. Er werd op aangedrongen wat meer stabiliteit te verkrijgen. De kerkeraad heeft de juistheid van deze klachten erkend en besloten de zittingstijd van ambtsdragers van drie op vier jaar te brengen.

(15 oktober 1960)

Restauratie en nieuwbouw.

De kerk van de Laan van Oostenburg (later ‘Opgangkerk’ genoemd). De kerk werd in 1910 in gebruik genomen

Blijkens het kerkeraadsverslag van Voorburg wordt het daar financieel verantwoord geacht zowel de kerk aan de Laan van Oostenburg te restaureren als een nieuw kerkelijk centrum te bouwen, in het noordelijk deel van het dorp. Bij de bespreking van deze aangelegenheid kwam de vraag naar voren: ‘Moet alleen worden gelet op wat eventueel noodzakelijk is, zodat zo weinig mogelijk geld wordt uitgegeven, of moet de gedachte van wat passend en betamelijk is, vooral in deze welvaartstijd, niet vooropgaan?’ Toen de gevoelens gepolst werden, bleek de overgrote meerderheid van de kerkeraad van mening te zijn dat het passend en betamelijk is voor het aangezicht van God, beide objecten, zowel de restauratie als nieuwbouw zo spoedig mogelijk te realiseren.

(15 oktober 1960)

Eerste paal geslagen.

Burgemeester J. Polak van Rhoon heeft de eerste paal geslagen van de nieuwe gereformeerde kerk die in zijn gemeente zal worden gebouwd aan de Rijsdijk, hoek Kleidijk en Molendijk. De kerkzaal in het te bouwen complex zal 550 zitplaatsen tellen. Aan de voorzijde komt een toren van 21 meter hoogte.

De gereformeerde kerk aan de Kleidijk te Rhoon, die in 1961 in gebruik genomen werd en nog steeds als gereformeerde kerk in gebruik is.

Verder komen er vier lokalen voor verenigingsactiviteiten. De kosterswoning zal in bungalowstijl worden gebouwd. De pastorie komt aan de zijde van de Molendijk en zal twee woonlagen hebben. Het orgel komt op een platform aan de achtergevel. De kosten van het hele complex worden op fl. 470.000 geraamd.

(15 oktober 1960)

Garnizoenskerken waren bijeen.

In Amersfoort is een vergadering gehouden van afgevaardigden uit de garnizoenskerken in ons land. Er waren ongeveer honderd aanwezigen. Deze vergaderingen worden telkenmale belegd door de Generale Deputaten voor de Geestelijke Verzorging van Land-, Zee- en Luchtmacht ter bespreking van de problemen waarmee de legerpredikanten in de uitoefening van hun ambt te maken hebben.

Ds. G.F. Hajer (1904-1977).

De voorzitter van de deputaten, ds. G.F. Hajer [1904-1977] uit Beilen, herdacht in zijn openingswoord de overleden oud-voorzitter dr. W.G. Harrenstein [1886-1959]. Ds. J.P. Haspels [1927-2005] uit Apeldoorn vertelde een en ander over de lessen geestelijke verzorging in het leger. De militairen mogen zelf met hun problemen naar voren komen. Het is de bedoeling dat zij tijdens de lessen gelegenheid krijgen hun mening te uiten. Vervolgens kwamen enkele predikanten naar voren die in een gesprek de mening van een militair van protestantse, humanistische en onkerkelijke overtuiging verkondigden, alsof het hun eigen mening was, waardoor de bespreking een grote mate van echtheid kreeg. Op deze wijze werd de vraag ‘Hoe zie jij het wezen der kerk?’ besproken.

(15  oktober 1960)

Geref. gezindte samen in de kerk.

De pastor van Mariënberg [ds. Th. P. van Belzen (1933-2008)] heeft kort geleden gepreekt in een kerkdienst in Lelystad. Hij vertelde er in de kerkbode van aan zijn gemeente: ‘De plusminus driehonderd mensen die in Lelystad  wonen, werken praktisch allemaal aan de Zuiderzeewerken. Veel uitbreiding zit er in de plaats voorlopig niet.

Ds. Th.P. van Bezlen (1933-2008).

Er wonen in het geheel zo’n tien gereformeerde gezinnen en twee christelijke gereformeerde gezinnen, terwijl er ook nog een vrijgemaakt gezin woont en een gezin dat behoort tot de Gereformeerde Gemeenten, als ik het goed begrepen heb. Waarom ik dit zo vertel? Omdat die gereformeerde gezindte hier samen kerk houdt. Genoodzaakt door het kleine getal, maar het gebeurt dan toch maar! Afwisselend preken er christelijke gereformeerde en gereformeerde predikanten.

(22 oktober 1960)

Commissie voor ‘tweede kerkdienst’.

Verontrust over de teruggang van het kerkbezoek in de tweede kerkdienst op verschillende plaatsen, heeft de classis Almelo besloten een commissie te benoemen die een onderzoek zal instellen.

(22 oktober 1960)

Proef mislukt.

De Wilhelminakerk aan de Gedempte Oude Gracht te Haarlem.

Een van de kerken die indertijd besloot tot openstelling van haar kerkgebouw was die van Haarlem-Zuid. Het gebeurde evenwel bij wijze van proef en thans vernemen wij dat die proef als mislukt kan worden beschouwd. Het kerkeraadsverslag deelde namelijk mee: ‘…. dat van half juni tot ultimo juli [1960] 110 personen gebruik gemaakt hebben van de geopende Wilhelminakerk. Het waren echter voor 90% kijkers, slechts zeer weinigen kwamen voor stil gebed, terwijl van de eigen gemeente praktisch niemand kwam. Daarom werd de proef op 1 augustus beëindigd.’

(22 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Wilheminakerk aan de Gedempte Oude Gracht te Haarlem wordt momenteel gebruikt door de Nederlands Gereformeerde Kerk te aldaar.]

Restauratie van twee ton.

De kerkeraad van Rotterdam-Zuid heeft besloten het kerkgebouw aan het Putseplein eens duchtig onderhanden te doen nemen. De stijl zal worden bewaard, maar alle oneffenheden zullen verdwijnen. De uitnemende akoestiek zal behouden blijven. De restauratie zal fl. 200.000 kosten. De kerk zal tot tegen april niet in gebruik zijn. De lokaliteiten blijven in bedrijf. Het kerkelijk bureau wordt tijdelijk naar een der andere kerkgebouwen overgebracht.

De Putsepleinkerk te Rotterdam.

De gehele achterwand met orgel, podium en kansel zal onder handen genomen worden en alle overbodige deuren en luiken zullen verdwijnen. Het podium wordt vernieuwd en verbreed met nieuwe banken voor de ambtsdragers. De kansel blijft in hoofdlijnen gehandhaafd. De orgelkamer wordt veranderd, opdat de organist visueel contact krijgt met gemeente, predikant en solisten. De lelijke voorportalen worden ook verbeterd, alsook de hoofdingang onder de toren. Het linkerportaal op de hoek van Putseplein en Putsebocht zal van toiletten worden voorzien. Ook de ventilatievoorziening wordt verbeterd, alsmede de geluidsinstallatie.

De gereformeerde Putsepleinkerk werd in 1980 afgebroken.

De kerk krijgt nieuw meubilair, nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbedekking en een nieuw doopvont. Het gewelfd plafond wordt opnieuw geheel gevernist en de kerk geheel geverfd in lichte kleuren. Ook worden de muren opnieuw gestukadoord. De centrale verwarming wordt vervangen door oliestook. De kosterswoning wordt eveneens opgeknapt. De lelijke kolommen, die de galerijen steunen, kunnen helaas niet worden verwijderd, omdat het stalen kokers zijn met wanden van 2 cm. dikte.

Het interieur van de Putsepleinkerk in 1952.

Daarom zal het meubilair zo worden geplaatst dat zij het minst last veroorzaken, terwijl de kolommen met een onopvallende kleur zullen worden geschilderd. Voor deze restauratie is een lening gesloten van fl. 75.000, terwijl er reeds uit eigen middelen fl. 65.000 is bijeengebracht. De gemeente moet dus nog fl. 60.000 op tafel leggen.

(22 oktober 1960)

Rehobothkerk [?] voor Zwijndrecht.

Naar een ontwerp van architect H. Bakker zal binnenkort op de hoek van de Burgemeester Jansenlaan en de Koninginneweg in Zwijndrecht een nieuwe kerk worden gebouwd, die de naam Rehobothkerk zal krijgen. Op dit punt bevinden zich momenteel reeds het prachtige Jeugdhuis ‘De Volkenberg’ en het bejaardentehuis ‘De Lichtkring’. De Rehobothkerk zal hier het gereformeerd centrum voltooien.

Voor de bouw van de Rehobothkerk zal een actie worden gevoerd waarmee de afgelopen week een begin is gemaakt. Op de begane grond in het nieuwe kerkgebouw komen een bordes, een portaal, een garderobe, de kerkzaal, de kerkeraadskamer, de kamer voor de predikant en in het daaronder gelegen souterrain een hal, gang, centrale verwarming, catechisatielokaal, fietsenberging, keuken, toilet, kluis, archief en garderobe.

(22 oktober 1960)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De plannen voor de bouw van deze kerk dateren al uit 1920. De toenmalige gereformeerde Bethelkerk aan de Rotterdamseweg (als Doleantiekerk daterend uit 1890) werd namelijk te klein en duidelijk was, dat een tweede kerk noodzakelijk werd. Toch bleef het daarna nog achttien jaar stil, want pas in 1938 werd het plan uit de ijskast gehaald en werd een stuk grond gekocht aan de Koninginneweg, die toen nog Doornlaan heette. In het oorlogsjaar 1944 werd het terrein vergroot door een aansluitend perceel te kopen. Toen werden trouwens al sinds 1940 kerkdiensten gehouden in de Morgenstondschool.

De Koningskerk (die eerst ‘Rehobothkerk’ zou heten), werd in 1963 in gebruik genomen en in 2006 buiten gebruik gesteld en gesloopt (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Tweede Wereldoorlog en de Vrijmaking  gooiden echter roet in het eten, maar vanaf 1950, toen het ledental na de Vrijmaking weer flink in de lift zat, werd duidelijk dat de tweede kerk, de Rehobothkerk, er moest komen. En ze kwam er, maar… vlak voordat de kerk aan de Burgemeester Jansenlaan (op de hoek met de Koninginneweg) op 3 juli 1963 in gebruik genomen werd, besloot de kerkenraad de naam te veranderen in Koningskerk. De kerk vormde één complex met jeugdgebouw De Vonkenberg en het bejaardencentrum De Lichtkring.

De Bethelkerk uit 1890, na de grote verbouwing.

Van de opbrengst kon de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg verbouwd en aangepast worden aan de eisen des tijds. Deze Bethelkerk wordt nog steeds gebruikt door de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht. Deze kerk telde in 2016 ongeveer 1.440 leden.

Dominee over crematie.

Dr. R.J. van der Meulen [1904-1994] uit Scheveningen kreeg onlangs – als gevolg van zijn alsmaar groeiend werk onder niet-kerkelijken – het verzoek mee te gaan naar een crematie in Driehuis-Westerveld en om bij die gelegenheid het woord te voeren. Hij schreef hierover in de kerkbode: ‘Natuurlijk heb ik aan dit verlangen voldaan. Overal waar ik gelegenheid krijg het evangelie te verkondigen, grijp ik die aan. Het is al weer enige jaren geleden dat ik in de bioscoop ‘Asta’ in de pauze van de avondvoorstelling heb gesproken.

Zeker moet een evangeliedienaar een vertroostend woord richten tot een rouwende familie, ook al heeft de wijze waarop men meent het dode lichaam van de overledene te moeten verzorgen, niet direct zijn instemming. De enorme kansen, die juist bij een crematie worden geboden, moeten door een predikant worden gegrepen. Met grote dankbaarheid in het hart heb ik mijn opdracht vervuld. Misschien mag nog een opmerking worden gemaakt. Al is men nog zo’n grote tegenstander van lijkverbranding, men zal toch moeten toegeven dat de formele kant van de crematie met haar plechtige stilte en stijlvol ritueel tot voorbeeld kan dienen voor menige begrafenis’.

(22 oktober 1960)

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland,  de nummers van 1, 8, 15 en 22 oktober 1960.