Uit de pers (46) – 1963 Nieuws uit de Kerken

In de nummers van 5 en 12 januari 1963 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Vijfde preekplaats.

De noodkerk aan de Parkweg te Ede-Zuid werd verkregen van de Stichting Steun Kerkbouw.

Begin februari zal in Ede-Zuid [aan de Parkweg] een noodkerk [van de landelijke gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw] in gebruik genomen worden. Dit betekent dat de kerk van Ede dan de beschikking krijgt over een vijfde gelegenheid om zondagse kerkdiensten te houden. Ook ligt het in het voornemen, weer zomerdiensten te houden in het vakantieverblijf ’t Lorkerbos te Otterloo. Zo lang de kerk van Ede nog niet over een vijfde predikant beschikt, zullen predikanten van elders moeten worden aangetrokken om voor al deze diensten des Woords voorziening te krijgen.

Het interieur van de SSK-noodkerk (foto: Reliwiki, G. Meyster).

(5 januari 1963)

Utrecht-West behoeft vijfde predikant.

De kerkeraad van Utrecht-West heeft onlangs uit het moderamen een commissie benoemd die de wijkgrenzen nader zal bezien. Dit hangt samen met het feit dat het Kanaleneiland binnenkort een tweede predikant nodig zal hebben naast ds. B. van Oeveren [1925-2011], terwijl de drie andere wijken in ledenaantal teruglopen. Bovendien zijn gelden voor een vijfde predikant niet beschikbaar. Zodoende is de vraag gerezen of een van de predikanten zal moeten worden overgeplaatst naar het Kanaleneiland, waarvan een zogenaamde herverkaveling het gevolg zou zijn. Deze en dergelijke vragen zullen door de thans ingestelde commissie nader onder ogen worden gezien.

(5 januari 1963)

Predikant-in-combinatie voor Pieterburen?

De voormalige (inmiddels reeds lang buiten gebruik gestelde) gereformeerde kerk met de pastorie te Pieterburen (Gr.).

Een commissie, daartoe benoemd in een vergadering van de classis Warffum, zal moeten nagaan of er een mogelijkheid is, voor de kerk van Pieterburen een predikant te beroepen in combinatie met een andere gemeente of met een speciale taak.

(5 januari 1963)

Ontvolking.

De uit Oosterend (Frl.) naar Woerden vertrokken ds. L.J. Wolthuis [1931-1995] gaf in de Friesche Kerkbode nog een kroniekje over zijn ambtswerk gedurende de drie jaar en vijf maanden welke hij in de Friese gemeente heeft doorgebracht. In de genoemde periode heeft hij negen bruidsparen mogen inzegenen. Slechts twee echtparen zijn in Oosterend blijven wonen. Op dit punt – zo schrijft hij – is het verschijnsel van de ontvolking van het platteland voor Oosterend dus wel waar gebleken.

(5 januari 1963)

Kerkbrand in Elim.

De afgebrande houten noodkerk te Elim (Dr.), hier nog in volle glorie.

In Elim – uiteraard niet het Elim waar zeventig palmbomen en twaalf waterfonteinen waren – is de gereformeerde kerk afgebrand. Het gebeurde in Elim bij Hoogeveen, waar op tweede kerstdag door kortsluiting brand ontstond in het kleine houten kerkgebouw. Wel daagde spoedig de brandweer van Hoogeveen op, maar toen was er al niet veel meer tegen te doen. Het kerkje brandde als een fakkel, de sterke wind deed het vuur fel oplaaien. Een aantal stoelen en enkele lopers konden voor het vuur behoed worden, maar overigens is er niets meer van over.

(5 januari 1963)

Meer kerkgangers in gecombineerde dienst.

De voormalige gereformeerde Maranathakerk aan de Mosstraat te Amsterdam Noord.

In Amsterdam-Noord is gebleken dat een gecombineerde kerkdienst in de Maranathakerk meer kerkgangers oplevert dan diensten in de beide kerkgebouwen van deze gemeente. Daarom heeft de kerkeraad besloten om bij wijze van proef met ingang van het nieuwe jaar ’s morgens alleen dienst te houden in de Maranathakerk. De Immanuelkerk wordt buiten gebruik gesteld en zal afgebroken worden. In deze kerk, die meer dan 40 jaar dienst heeft gedaan, zal de volgende week dinsdag, 8 januari, een laatste samenkomst worden gehouden, alvorens tot sluiting wordt overgegaan.

De voormalige Immanuelkerk aan de Aakstraat in Amsterdam-Noord (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

(5 januari 1963)

Sluiting van kerk in Leeuwarden?

De Kerkeraad voor Algemene Zaken van Leeuwarden heeft besloten met ingang van 1 juni van het volgend jaar de Noorderkerk te sluiten. Naar aanleiding daarvan is de wijkkerkeraad 1 in een extra vergadering bijeengekomen. Daar werd besloten een stuk van achttien punten op te stellen, waarin nogmaals een ernstig en gemotiveerd beroep op de Kerkraad voor Algemene Zaken werd gedaan om te voorkomen dat aan de Noorderwijk een kerkgebouw werd ontnomen.

(5 januari 1963)

Gezamenlijke kerkbouw.

De gereformeerde Triomfatorkerk, Kanaleneiland, Utrecht, tegenwoordig in gebruik als Pioniersplek van de Protestantse Gemeente.

Ruim een jaar geleden is in het grote uitbreidingsplan te Utrecht het zogenaamde Kanaleneiland in het noordelijke deel daarvan, de hervormde Lucaskerk gereed gekomen, die ook door de gereformeerden wordt gebruikt. Het ligt in de  bedoeling dat nu in het zuidelijk deel van het Kanaleneiland een gereformeerde kerk zal worden gebouwd, waarvan de hervormden het medegebruik krijgen. Het aantal zitplaatsen in deze kerk zal 350 bedragen plus nog 150 reserveplaatsen.

(5 januari 1963)

Opstandingskerk.

De inmiddels buiten gebruik gestelde Opstandingskerk te Baarn (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In de kerkeraad van Baarn is, na vele voorbereidingen, een belangrijk besluit gevallen: men zal gaan beginnen met de bouw van een nieuwe kerk, welke de naam Opstandingskerk zal dragen. Binnenkort zal in een gemeentevergadering dit besluit nader toegelicht worden.

(5 januari 1963)

Salvatorkerk te Leeuwarden.

In de Friesche Kerkbode schrijft ds. H. van Benthem [1925-1977] (van wijk VI) over de nieuwe Salvatorkerk, welke in gebruik genomen is. Uiteraard is hij dankbaar gestemd en hij legt er de nadruk op, dat de gemeente bereid gemaakt is om zo royaal voor de dag te komen, dat de oorspronkelijk geplande bouw niet in fasen behoefde te gaan.

De al lang buiten gebruik gestelde Salvatorkerk te Leeuwarden.

Het gehele gebouwencomplex staat er nu. Terugziende op de avond van de ingebruikneming en de avond welke gehouden is voor de buren: ‘Het was onvergetelijk’, zo schrijft hij. De lijst van geschenken welke aangeboden zijn, is indrukwekkend. De dienst welke ds. Van Benthem ‘boven’ bijwoonde, beantwoordde voor zijn gevoel volkomen aan alle verwachtingen, naar hij schrijft. Dankbaarheid dus in Leeuwarden.

(5 januari 1963)

De lantaarn.

In Hendrik-Ido-Ambacht wist niet iedereen, waar de pastor woonde. Ds. [R.] Van Reenen [1928-1978] maakt er in zijn kerkbode gewag van, dat een broeder een prachtig herkenningsteken voor de pastorie gemaakt heft: een Hugenotenkruis als buitenlamp. Een andere broeder heeft de lantaarn zo geschilderd, dat het gouden kruis onmiddellijk opvalt.

(5 januari 1963)

Harde tegenstand doorbroken?

Een kaartje van Soemba met de belangrijkste plaatsen aangegeven.

Op het zendingsveld van Soemba is Kawangoe ten oosten van de Kambaniroerivier vanouds een stevig bolwerk tegenover het evangelie geweest. Hert was de woonplaats van de vorst Kambera, zijn priesters en zijn raadslieden. Tientallen jaren is vergeefs getracht om het evangelie hier ingang te doen vinden, en hoewel de zoon van de vorst al jarenlang christen was, vermocht ook hij daarin geen verandering te brengen. Maar nu schijnt het eindelijk toch te gelukken. De evangelist Pali geeft momenteel catechisatie aan verscheidenen uit het huis van de vorst, onder anderen aan twee vooraanstaande personen uit deze invloedrijke kring. En een stukje grond voor een kerkje en een evangelistenwoning is inmiddels afgezonderd. Zou hier eindelijk de harde tegenstand worden doorbroken?

(5 januari 1963)

Het jaar goedgemaakt.

Links het oorspronkelijke gereformeerde kerkgebouw te Linschoten; daarnaast de latere uitbreidingen. Het linkergedeelte doet nu dienst als verenigingsgebouw.

Laten wij nu altijd in onze onnozelheid hebben gedacht dat vrijwel elke Gereformeerde Kerk beschikte over een evangelisatiecommissie! Maar een kerkeraadsverslag van Linschoten bracht ons bij, dat het zo ver in ons land nog niet is. Uit dit verslag noteerden wij namelijk: ‘Rest ons voorts nog mee te delen dan in de vorige vergadering een evangelisatiecommissie in het leven werd geroepen om, zij het vooralsnog op bescheiden wijze, deze tak van arbeid in ons dorp ter hand te nemen’. Zo ziet men maar weer dat men nooit oud genoeg is om te leren en in ieder geval heeft de kerk van Linschoten het jaar 1962 welk bijzonder goed gemaakt door op de valreep een dergelijke commissie te benoemen.

(5 januari 1963)

Predikantenconferentie afgelast.

De predikantenconferentie, die van 7 t/m. 10 januari a.s in Amsterdam zou worden gehouden, gaat wegens te geringe deelneming niet door.

(5 januari 1963)

Nieuwe berijming is winst.

In de kerk van Amersfoort wordt sinds enige tijd een proef genomen met het zingen uit de nieuwe interkerkelijke psalmberijming. Naar aanleiding hiervan schreef ds. H.W. Engelkes [1905-1991] onlangs in de kerkbode: “Voor zover ik dat kan nagaan gaat het niet slecht met het beproeven van de nieuwe psalmberijming. Ik dacht dat, al zal niet elke nieuw-berijmde psalm ons even goed liggen, hier toch zeker van winst gesproken mag worden”. En even verder: “De kerkeraad besloot voorlopig in alle diensten uit de nieuwe berijming te laten zingen. Tot hoelang deze ‘beproeving’ duurt is niet vastgesteld. Het komt mij voor, dat we wel enige tijd nodig zullen hebben om van de nieuwe berijming goed kennis te nemen en misschien is die ons dan wel zo goed bevallen, dat we er liever niet meer mee ophouden.

(12 januari 1963)

Het is een gezanik.

De gereformeerde Burgwalkerk te Kampen.

In het verslag van de brede kerkeraad van Kampen schreef ds. G. Brinkman [1909-1983] aan het slot: “Bij de rondvraag kwam de akoestiek van de Burgwalkerk  weer eens ter sprake. Deze heeft de volle aandacht van commissie. Men moet maar eens gaan naar de Gereformeerde Gemeente [hier wordt niet de Gereformeerde Kerk  bedoeld – red. GereformeerdeKerken.info] te Rijssen: 2.400 zitplaatsen (tweemaal zo groot als de Burgwalkerk) en het horloge van de dominee kan men in alle hoeken horen tikken. Het is hier wat dat betreft een gezanik: dán ben je te zacht, dán te hard, dán sta je weer niet precies voor het microfoontje. En dat in een tijd van doorgevoerde techniek; we zullen ons er maar niet aan storen: eigen ‘schuld’ plaagt het meest”.

(12 januari 1963)

Bouwactiviteit in Goor.

De in 1967 in gebruik genomen gereformeerde Ontmoetingskerk, inmiddels gesloopt.

In Goor wordt de aankoop van grond voorbereid ten behoeve van de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk. Men hoopt nu maar, dat de urgentie voor deze kerkbouw duidelijk wordt aan diegenen, die een bouwvergunning moeten vertrekken.

(12 januari 1963)

Bouwen in Sittard.

De Gereformeerde Kerk te Sittard heeft 1962 afgesloten met het nemen van een belangrijk besluit: men zal het Baandertproject gaan bouwen. Dit project zal 265.000 gulden vergen. Er is uiteraard veel voorbereidend werk aan vooraf gegaan, doch thans is het dossier volledig. Men heeft grond, men is in het bezit van de vergunningen, men heeft toezegging voor subsidieverlening. Het Baandertproject is reeds aanbesteed en er zit dus schot in. Het wachten is nu op mild weer. Voor een kleine gemeente als Sittard is het een prachtig project.

Het Baandertproject op de hoek van de Broeksittarderweg en de Burg. Schmitzstraat te Sittard.

Er komt een kerk (naast de bestaande houten hulpkerk), een jeugd- en gemeenschapscentrum, benevens accommodatie voor een kleuterschool. De hervormde gemeente heeft haar medewerking toegezegd, zodat de oecumene wordt gediend, zo schrijft de berichtgever in het kerkblad. En hij voegt er aan toe: ‘Steeds meer wordt Sittard voor ons bewoonbaar in geestelijk opzicht. Dit project is voor onze gemeente zo iets als de Soeandam in Egypte’.

(12 januari 1963)

Nieuwe klanken in Helmond.

De gereformeerde kerk te Helmond. Deze kerk werd afgestoten en vervangen door De Ark.

In de gereformeerde kerk te Helmond is een nieuw orgel in gebruik genomen. Deze ingebruikneming geschiedde zonder plechtigheden – maar dat komt nog wel. Omdat men er prijs op stelde de gemeentezang tijdens de feestdagen begeleid te horen door het nieuwe instrument, is men het alvast gaan gebruiken, doch binnenkort  zal nog een avond belegd worden om nader met de klanken van het orgel kennis te maken. De klank vindt algemeen bewondering. Over de vormgeving is verschil van opvatting. Het orgelfront is aangepast aan de moderne lijn van het kerkinterieur van Helmond. En de moderne bouwkunst roept nu eenmaal verschillende reacties op.

(12 januari 1963)

Nieuwe gemeente op West-Soemba.

In de noordelijke gemeente Anakalang op West-Soemba  ligt de Lawonda. Dat is jarenlang een moeilijk gebied geweest. De laatste jaren is er echter zoveel uitbreiding, dat de classis toestemming heeft gegeven tot instituering van een zelfstandige gemeente. Ook financieel wordt er een flink bedrag opgebracht (een voorwaarde voor de instituering!) zodat men hoopt, spoedig een eigen predikant te kunnen beroepen en men verwacht deze ook zelf te kunnen betalen.

(12 januari 1963)