Uit de pers (54) – 1963 – Nieuws uit de kerken

In het nummer van 8 juni 1963 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en/of gegevens.

Abbenbroek en Zuidland combineren.

Het toenmalige gereformeerde kerkje van Abbenbroek.

De kerkeraad van Zuidland heeft in principe besloten met de kerk van Abbenbroek te combineren. De kerk van Abbenbroek heeft ruim honderd leden; geografisch gezien ligt Abbenbroek gunstig ten opzichte van Zuidland en wellicht zal laatstgenoemde gemeente door combinatie eerder kunnen komen tot vestiging van een tweede predikantsplaats.

(8 juni 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –   Pas in 1967 ontstond een combinatie van Zuidland met Abbenbroek, bij de komst van ds. Y. Stienstra (1928-2009). De Gereformeerde Kerk te Abbenbroek werd overigens per 1 januari 1978 samengevoegd met de kerk van Zwartewaal onder de naam Gereformeerde Kerk te Abbenbroek-Zwartewaal. Op 1 januari 2013 ontstond de Protestantse Gemeente Tweestromenland toen de Protestantse Gemeenten i.w. Heenvliet, Geervliet en Zwartewaal/Abbenbroek fuseerden.]

Decentralisatie in Utrecht-Zuid.

Daar het bestuur van de kerk in zijn huidige vorm te massaal is en daarom minder efficiënt functioneert, heeft de kerkeraad van Utrecht-Zuid enige tijd geleden een commissie in het leven geroepen, die tot taak kreeg advies uit te brengen omtrent de mogelijkheden tot vereenvoudiging van het kerkeraadswerk en tot doorbreking van de massaliteit van de kerkeraad.

De Zuiderkerk (Krommerijn) te Utrecht, in 1925 in gebruik genomen, in 1987 gesloopt.

Deze commissie heeft nu onlangs rapport uitgebracht en als gevolg daarvan heeft de kerkeraad besloten over te gaan tot decentralisatie van de werkzaamheden, overeenkomstig de regeling die de generale synode van Utrecht [1959/1960] hiervoor enkele jaren geleden heeft uitgestippeld. Deze regeling zal op 1 september a.s. van kracht worden en voorlopig één jaar geldig zijn.

(8 juni 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –   De ter synode ontworpen regeling luidde als volgt:

Acta Generale Synode 1959/1960 der Gereformeerde Kerken in Nederland. (Uit: ‘Enkele belangrijke besluiten’).

Groei van een gemeente.

Kortgeleden is het zielental van de Kerk te ‘s-Gravenzande de tweeduizend gepasseerd. In 1923 was het zielental duizend, in 1940 bedroeg het vijftienhonderd en vijf jaar later waren er honderd bij gekomen. Daarna volgde door emigratie en evacuatie een daling tot 1.522. Twee jaar lang stond men toen weer op zestienhonderd zielen, doch na 1951 zette een geleidelijke stijging door – een stijging welke de laatste zeven jaar toenam met ruim 35 zielen per jaar.

(8 juni 1963)

Ambtsdragers en hun verkiezing.

In Waddinxveen namen 229 van de 737 belijdende leden de moeite om aan de verkiezing van ambtsdragers deel te nemen. Niet zo best dus. In Oegstgeest daarentegen werd geconstateerd dat nog nooit een zo groot aantal gemeenteleden aan de verkiezing heeft deelgenomen. Daar had men de methode toegepast, dat men thuis kon stemmen, hetgeen dus wel algemeen voldaan heeft.

(8 juni 1963)

Kennen wij elkaar?

De gereformeerde kerk te Doorwerth.

Tijdens een brede kerkeraadsvergadering in Oosterbeek heeft ds. A. van Egmond [1911-1987] meegedeeld, dat de ambtsdragers van Doorwerth binnenkort een gesprek zullen hebben met hun collega’s van de hervormde kerk aldaar. Ze zullen dat doen om elkander beter te leren kennen en op kerkelijk gebied beter te kunnen samenwerken. De kerkeraad had hiertegen geen bezwaar.

(8 juni 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De gereformeerden te Doorwerth ressorteerden onder de Gereformeerde Kerk te Oosterbeek, maar ze kerkten in hun eigen kerkgebouw aan de W.A. Scholtenlaan te Doorwerth.]

Samensprekingen.

In Leimuiden heeft een samenspreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de hervormde gemeente en van de Gereformeerde Kerk. Deze eerste samenspreking heeft een goed verloop gehad en mag zeker moedgevend worden genoemd voor verder contact, zo meldt een verslaggever. De vertegenwoordigers zullen nu van deze bespreking rapport uitbrengen aan hun kerkeraad.

De toenmalige gereformeerde kerk te Leimuiden.

Ook in Amersfoort vond een samenspreking plaats tussen een hervormde en gereformeerde wijkkerkeraad. De hervormde wijkkerkeraad had tot zulk een samenspreking uitgenodigd. “Ds. Nijdam en ik hebben een korte inleiding gehouden over de vraag wat er praktisch zou kunnen gebeuren om iets van onze eenheid in Christus, die nog geen volledige kerkelijke eenheid kan zijn, toch naar buiten te openbaren”, schrijft ds. W.H. Engelkes [1905-1991].” Gedacht is aan het houden, tweemaal per jaar, van een gezamenlijke kerkeraadsvergadering, waarop we spreken kunnen over ons kerkelijk werk, aan een gemeenschappelijke wijksamenkomst en meer contact in het evangelisatiewerk, de organisatie van gesprekskringen en zelfs aan een van beide kerkeraden uitgaande kerkdienst, volgens de door onze generale synode aangegeven richtlijn. Het eerste contact, dat we samen hadden, is bijzonder goed bevallen. Je kunt het alleen maar betreuren, dat zoiets bijvoorbeeld met de vrijgemaakte kerkeraad niet mogelijk is. Maar wie weet, wat God in de toekomst nog geeft!”

(8 juni 1963)

Dansen in Den Bosch?

De Pelgrimskerk in ‘s-Hertogenbosch (1886-1969).

Tijdens een vergadering van de kerkeraad van de kerk in ‘s-Hertogenbosch kwam een schrijven van de jeugdraad aan de orde. Het leek de jeugdraad nuttig om, in verband met ongewenste toestanden die in deze kunnen voorkomen, en inderdaad voorkomen, ‘de jeugd in eigen kring in de gelegenheid te stellen het dansen te leren’. De jeugdraad verzocht het oordeel van de kerkeraad over een dergelijk initiatief.

De oordeelsvorming van de kerkeraad vroeg nog al enige woorden en enige tijd…. In ieder geval bestond grote waardering voor het feit, dat de jeugdraad de vragen die hier liggen, niet wilde laten liggen totdat het ‘te laat’ zou zijn en dat men uit meeleven met de jeugd op dit gebied iets wilde doen. Aan de andere kant vroeg men zich ter vergadering af of het de taak is van de jeugdraad om hier initiatieven te nemen wanneer dat nodig en nuttig zou zijn, en of dit niet veeleer op de weg van de ouders en de betrokkenen zelf zou liggen, en tevens: of ooit van de kerkeraad gevraagd kan worden een uitspraak te doen in dergelijke zaken, of dan niet steeds het gevaar bestaat, dat de kerkeraad een verantwoordelijkheid op zich neemt die in wezen bij de ouders (of de betrokkenen) ligt.

(8 juni 1963)

Kerkbouw in Slotervaart/Osdorp.

De Open Hof aan de P. Calandlaan te Amsterdam-Slotervaart werd in 1963 in gebruik genomen en in 1987 buiten gebruik gesteld (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkeraad van Amsterdam-Slotervaart/Osdorp heeft zich uitgebreid met het vraagstuk van de kerkbouw beziggehouden. Zowel de Stichting Steun Kerkbouw als de kerk van Amsterdam-Zuid (de moedergemeente) hebben hierbij financiële hulp toegezegd. Met grote meerderheid van stemmen werd uiteindelijk besloten tot de bouw van een nieuwe kerk over te gaan.

(8 juni 1963)

De voormalige gereformeerde kerk De Opgang, aan de Tussen Meer, Amsterdam Slotervaart/Osdorp. Deze kerk werd in 1967 in gebruik genomen en in 2007 buiten gebruik gesteld (foto: Reliwiki, JvN).

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –    In 1963 werd de Open Hof aan de Pieter Calandlaan in gebruik genomen; deze werd  in 1987 buiten gebruik gesteld. In 1967 werd aan de Tussen Meer De Opgang geopend, die in 2007 buiten gebruik gesteld werd.]

Na restauratie weer in gebruik.

Na een restauratie die vier maanden heeft geduurd is de Noorderkerk te Utrecht weer officieel in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid sprak ds. J. Plomp [1911-1990] een kort woord naar aanleiding van psalm 84: ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, O Here der heerscharen’.

De vroegere gereformeerde Noorderkerk aan de Royaards van der Hamkade te Utrecht (1922-1978). Foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Een lid van de Commissie van Beheer, de heer H.C. Terwey, gaf de gemeente een overzicht van de werkzaamheden die waren verricht. De kerkeraad had besloten tot de modernisering en een gedeeltelijke restauratie, omdat deze kerk in veertig jaar niet was geschilderd, de gasverwarming was versleten, de elektrische installatie was verouderd en de houtworm in banken en preekstoel zat. Als extraatje heeft de kerk behalve de kerkruimte een hal gekregen. Tijdens de dienst boden twee vertegenwoordigers van de jeugd twee elektrische klokken aan. De jeugd heeft in drie jaar tijds, vóór de restauratie, een bedrag van fl. 3.000 opgehaald voor de verbetering van het bedehuis.

Mooie vaas! (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Van de vrouwenvereniging was er als geschenk een vaste bloembak en van het Noorderkerkkoor een vaas die vóór de preekstoel is geplaatst.

(8 juni 1963)

Verbouwing in Zeist.

De kerkeraad van Zeist heeft grootse plannen voor de verbouwing van de Zuiderkerk. Zowel het interieur als het exterieur zullen ingrijpend worden gewijzigd.

De Westerkerk (later Zuiderkerk) aan de Van Reenenweg in Zeist; verbouwd in 1964 en verkocht aan de ‘vrijgemaakten’ in 1978 (foto: Reliwiki, J. Sonneveld, Leidschendam).

De belangrijkste verandering is wel de wijziging van de vorm van de kerk. Van de lange pijpela die het bedehuis nu vormt, zal een vierkant worden gemaakt. Dit wordt bereikt door het afbreken van de zijmuren die een aantal meters respectievelijk naar links en rechts zullen worden verplaatst. De kerkeraad is tot deze verbouwingsplannen gekomen vanwege de precaire toestand van wijk Zuid. Omdat in de naaste toekomst nog geen kans bestaat op de bouw van een geheel nieuwe kerk, en er toch iets veranderen moest aan de huidige situatie, heeft de kerkeraad zijn toevlucht tot deze oplossing genomen. Het is de bedoeling dat de verbouwing omstreeks 1 oktober a.s. zal beginnen. Eind vorig jaar zijn al verscheidene acties gevoerd om geld in te zamelen voor het Fonds Kerkbouw. Een nieuw plan is nu het verhogen van de vrijwillige bijdragen. Per jaar krijgt de kerk ongeveer fl. 120.000 aan bijdragen binnen. Dit zal moeten worden verhoogd tot fl. 180.000.

(8 juni 1963)

Het jeugdwerk in Friesland.

Ds. R. Petersen van Bergum  (1923-1983).

Ter vergadering van de classis Heerenveen bepleitte ds. R. Petersen [1923-1983] uit Bergum  de aanstelling van een kracht om in Friesland het jeugdwerk te stimuleren en te instrueren. Zo iemand zal zich ook aan het vormingswerk hebben te wijden. De overheid verleent daarvoor veertig procent subsidie en de kerken zullen de overige zestig procent moeten opbrengen. De classis werd verzocht zich garant te stellen voor een dubbeltje per ziel. Dit voorstel werd aanvaard.

(8 juni 1963)

Ook daar…

Ook in Schoonebeek zal men overgaan tot het éne offer. Met ingang van juli zal men bij wijze van proef gedurende een half jaar deze manier van collecteren aanhouden. In het kerkeraadsverslag wordt met enige nadruk gezegd, dat het éne offer niet wordt ingevoerd om een verhoogde opbrengst te krijgen, doch om de stijl van de kerkdienst te verbeteren.

(8 juni 1963)

Trouwlustigen zijn niet altijd gul.

De vroegere gereformeerde Rehobothkerk te Gorinchem (1909-1987); tegenwoordig kerk van de Christen Gemeente.

De Commissie van Beheer van de kerk te Gorinchem  heeft een dringend beroep op de trouwlustigen gedaan. Het is daar namelijk gebleken, dat de trouwcollecten veelal niet met zoveel trouw bedeeld worden als men elkander belooft. Dat is niet goed. Op zo’n feestdag, waarop men doorgaans royaler leeft dan op gewone dagen, kan en moet men de Heer toch bovenal zijn dankbaarheid tonen: Hij heeft geen behoefte aan fooien.

(8 juni 1963)

Bron:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 11e  jrg. nr. 23, 8 juni 1963