Uit de pers (33) – 1961 Nieuws uit de kerken

In de nummers van 4, 11, 18 en 25 november 1961 van het Centraal Weekblad ten dienste van Gereformeerde Kerken in Nederland troffen we onder meer de volgende berichten over plaatselijke Gereformeerde Kerken aan.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft de illustraties toegevoegd evenals, ter verduidelijking, hier en daar [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende gegevens en opmerkingen.

Nieuwe gemeente erbij.

In de Rotterdamse, in aanbouw zijnde nieuwe wijk Lombardijen is een zelfstandige kerk geïnstitueerd. Deze nieuwe gemeente kwam tot stand door afsplitsing van de kerken van Rotterdam-Zuid (Katendrecht) en West-IJsselmonde. Zolang zij nog niet overeen eigen predikant beschikt zal ds. M.C. Kersten [1930-2002] uit West-IJsselmonde optreden als consulent.

(4 november 1961)

De gereformeerde Petrakerk te Rotterdam-Lombardijen werd in 1964 in gebruik genomen en doet nog steeds dienst als protestantse kerk.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Lombardijen werd op 22 oktober 1961 geïnstitueerd. De eerste predikant was ds. J. Niemantsverdriet (1925-1988) die er van 1962 tot 1967 stond en toen naar de kerk van Haren vertrok. De gemeente kerkte in de ‘Petrakerk’ in de Pliniusstraat, die overigens nog steeds dienstdoet als protestantse kerk.]

Aanvaarding onmogelijk.

De vroegere gereformeerde kerk in de Bexstraat 13 te Antwerpen, tegenwoordig ‘Christusgemeente’ genaamd, en deel uitmakend van de Verenigde Protestantse Kerk in Belgie).

De [Gereformeerde] kerk van Antwerpen heeft onlangs een uitnodiging van de hervormde gemeente ter plaatse ontvangen om gezamenlijk het avondmaal te vieren. Maar de kerkeraad meende deze invitatie niet te kunnen aanvaarden omdat naar zijn inzien werkelijk grote geschillen de kerken nog scheiden, met name ten aanzien van de belijdenis en de tucht. Niettemin heeft de hervormde kerk toch haar bedehuis aan de gereformeerden afgestaan voor een herdenkingsdienst ter gelegenheid van de 31-oktoberdag.

(4 november 1961)

Teleurstellend.

Onder Nijkerk troffen wij een bericht aan voorzien van het opschrift ‘Teleurstellend en verhelderend’, waaruit blijkt dat de veelvuldige lippendienst die tegenwoordig aan het begrip oecumene wordt bewezen nog heel iets anders is dan de oecumene-met-de-daad: ‘Het is nu ongeveer een jaar geleden dat in de kringen van het onderwijs enig misverstand werd gewekt door een brief van de hervormde kerkeraad aan alle schoolbesturen, dat een biduur voor de jeugd en voor de scholen zou worden gehouden op de middag van de dankdag.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk, die in 1890 in gebruik genomen werd, in 1975 afbrandde en vervangen werd door nieuwbouw.

Omdat alle (ook niet-hervormde) onderwijzers en leerlingen werden opgeroepen deze dienst op woensdagmiddag bij te wonen heeft onze kerkeraad zich tot de hervormde kerkeraad gewend met het verzoek een dergelijke dienst te houden in interkerkelijk verband, dus als een stukje oecumene. Daarop kregen wij een afwijzend antwoord, omdat de hervormde kerkeraad voortaan op dankdag twee (hervormde) diensten wil houden. Dat is wel teleurstellend, maar ook verhelderend, want we weten nu waar we aan toe zijn’.

(4 november 1961)

Oecumenisch contact.

De voormalige gereformeerde kerk aan de Koningin Wilhelminalaan te Spijkenisse, die in 1962 vervangen werd door nieuwbouw.

De kerkeraad van Spijkenisse heeft instemming betuigd met het voornemen tot het houden van een gemeenschappelijke vergadering met de hervormde kerkeraad ter plaatse. Dit zal de tweede gemeenschappelijke kerkeraadsvergadering worden. In de eerste, die al geruime tijd geleden plaats had, ging het over de evangelisatie. Nu zal worden gesproken over drie vragen: Wat hebben we tegen elkaar? Wat hebben we gemeen met elkaar? En wat kunnen we met elkaar? Een nog breder oecumenisch contact met de diverse plaatselijke kerkgemeenschappen wordt overwogen, ten aanzien van zakelijke aangelegenheden, zoals kerkenbouw e.d., om elkaar van dienst te kunnen zijn met inlichtingen, raad en steun.

(4 november 1961)

Wordt kerk ‘geofferd’?

De gereformeerde Prins Willemkerk.

De kerkeraad van Scheveningen heeft zich uitvoerig beziggehouden met de vraag waar het bejaardentehuis, waaraan dringend behoefte bestaat, zal moeten worden gebouwd. Besloten werd zich tot een architect te wenden om deskundig advies over de vraag of op de terreinen die de kerk in het centrum van Scheveningen bezit, namelijk de grond van de Bethel- en de Prins Willemkerk, zo’n centrum kan worden gebouwd.

Het interieur van de gereformeerde Prins Willemkerk.

De kerkeraad kwam tot de uitspraak dat hij in principe bereid is één van beide kerken op te offeren als op de vrijkomende grond een bejaardentehuis met kerkzaal kan worden gebouwd. De Prins Willemkerk is reeds enkele weken buiten gebruik in verband met restauratiewerkzaamheden. In verband met het in te stellen onderzoek zijn deze werkzaamheden nu gestaakt. Ook de financiële actie is voorlopig stopgezet.

(4 november 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Prins Willemkerk aan de Hoge Prins Willemstraat werd in 1970 buiten gebruik gesteld en drie jaar later gesloopt. Ter vervanging van deze gereformeerde kerk werd in 1971 de nieuwe gereformeerde Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat in Scheveningen in gebruik genomen.

De tweede gereformeerde Bethelkerk (1905-1970).

Wat de Bethelkerk betreft: daar waren er achtereenvolgens drie van. Nadat op 10 september 1877 de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Scheveningen geïnstitueerd werd onder leiding van ds. W.G. Smitt (1842-1912) uit Den Haag, werd kort daarna de Bethelkerk in gebruik genomen, waarvan de bouw aan de Heemraadslag al begonnen was (in het begin werd korte tijd in een school gekerkt). De eerste predikant van deze oudste Bethelkerk was ds. J. Schotel (1825-1914), die daar van 1880 tot 1883 werkzaam was. Het kerkgebouw hield het tot 1905 vol, want toen werd aan de Jurriaan Kokstraat 175 de nieuwe grotere Bethelkerk gebouwd (de oude kerk werd in 1905 gesloopt).

De derde Bethelkerk, die nog steeds als protestantse kerk in gebruik is.

De tweede Bethelkerk werd in 1970 vervangen door nieuwbouw op dezelfde plaats. Deze kerk doet nog steeds dienst als protestantse kerk.]

Kerk gerestaureerd.

Onder leiding van ds. D.C. van Geest [1926-1980] is de gerestaureerde kerk van Engwierum op feestelijke wijze weer in gebruik genomen.

De vroegere gereformeerde kerk aan de Dodingawei te Engwierum (Frl.).

Het woord werd gevoerd door de heren H. Aartsma als lid van de bouwcommissie, ds. D.K. Wielenga [1918-1979] van Kollumerpomp namens de classis Kollum en ds. A. van de Bovenkamp namens de hervormde gemeente ter plaatse. Architect J. Agema te Dokkum, die geheel belangeloos de restauratie verzorgde, gaf een uiteenzetting van de restauratie, waartoe de actie van de S.S.K. (de gereformeerde ‘Stichting Steun Kerkbouw’] de stoot gaf.

(4 november 1961)

Jeugdcentrum voor Balk.

Onder grote belangstelling is in Balk het nieuwe jeugdcentrum ’t Trefpunt in gebruik genomen. De bouwcommissie droeg het gebouw bij monde van zijn voorzitter, de heer S. de Vries, over aan de kerkeraad, die het in de persoon van zijn praeses, ds. H. Gilhuis [1934-2017], aanvaardde. Ds. Gilhuis gaf een overzicht van de totstandkoming van het centrum. Tal van afgevaardigden hebben het woord gevoerd en geschenken aangeboden.

De vroegere gereformeerde kerk te Balk, in 1977 vervangen door nieuwbouw.

Afgevaardigden van de Doopsgezinde en de Hervormde Gemeenten boden eveneens hun gelukwensen aan. Laatstgenoemde bood daarbij een bedrag aan van fl. 25 om dat te bestemmen voor een bandje om preken op te nemen voor zieken en bejaarden, welk bandje dan op de bandrecorder van de hervormde gemeente mag worden afgedraaid; een suggestie die met dankbaarheid werd begroet.

De bouw van het jeugdcentrum is bekostigd uit de opbrengst van een tweetal verkoopdagen van de Vrouwenvereniging, die fl. 2.700 opbracht, een oliebollenactie, die fl. 1.000 in het laatje bracht, een lijstcollecte met als resultaat fl. 6.200, een gift van fl. 10.000 van de S.S.K. [‘Stichting Steun Kerkbouw’] en een renteloos voorschot [ook van de S.S.K.], eveneens van fl. 10.000, alsmede een oud-papieractie. Voor aanschaf van enkele zaken als een piano etc. zullen nog enkele acties opgezet worden.

(4 november 1961)

Blijdschap en boete.

De vroegere gereformeerde kerk te Wapenveld (foto: ds. H.J. Douwes).

Op 12 december a.s. zal het 100 jaar geleden zijn dat de kerk van Wapenveld werd geïnstitueerd. In verband hiermee heeft kerkeraad zich bezonnen over de wijze waarop dit jubileum zou moeten worden herdacht. Gezien de scheuring van na de oorlog is besloten geen aparte officiële herdenking te houden, doch deze op zondag 10 december in de gewone kerkdienst in te voegen. ‘Ons past blijdschap, meer nog boete’, aldus lezen wij in de kerkbode.

(11 november 1961)

Vergadergebouw voor Baarn.

In Baarn is een mooi nieuw vergadergebouw in gebruik genomen. In een speciale bijeenkomst is het door de commissie van beheer, bij monde van haar voorzitter, mr. G.L. Griffioen, overgedragen aan de kerkraad. Bij die gelegenheid richtte hij woorden van dank tot de verschillende personen en instanties die een aandeel hadden in de bouw. Ook dankte hij voor de geschenken die waren ontvangen. Ds. G. van Zeyl [1903-1983] aanvaardde het gebouw namens de kerkeraad. Na de officiële opening was er voor de gemeenteleden gelegenheid het nieuwe vergadercentrum, dat nog geen naam heeft, te bezichtigen.

(11 november 1961)

Moderne kerkbouwactie.

De toenmalige gereformeerde kerk op Schiermonnikoog, in 1962 vervangen door nieuwbouw.

Te midden van enkele mededelingen over de voorgenomen kerkbouw op Schiermonnikoog kwamen wij een mededeling tegen, zoals die maar zelden, en wellicht zelfs nog nimmer in een kerkeraadsverslag heeft gestaan: ‘Een reclamebureau zal worden ingeschakeld voor diverse te voeren acties, die nu spoedig gevoerd zullen worden, omdat het schijnt dat er schot in de kerkbouw begin te komen’.

(11 november 1961)

Nieuw orgel voor Enumatil.

Het orgel van de inmiddels gesloten gereformeerde kerk te Enumatil.

De kerk van Enumatil heeft een nieuw orgel in gebruik genomen. De plechtigheid had plaats in een samenkomst na afloop van de dankdienst voor gewas en arbeid.

(11 november 1961)

Gezamenlijke evangelisatie.

De Commissie Open-Deurwerk van de Hervormde Gemeente te Noordwijk aan Zee en de plaatselijke gereformeerde evangelisatiecommissie hebben een samenspreking gehad, waarbij zij tot hun vreugde ontdekten dat er van beide zijden bereidheid is het evangelisatiewerk in christelijke eenheid aan te pakken. Daartoe is inmiddels besloten.

De gereformeerde ‘Buurtkerk’ aan de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee. De kerk is nog steeds als protestantse kerk in gebruik.

Begonnen wordt met de gezamenlijke verspreiding van de bladen Onderweg (gereformeerd) en De Open Deur (hervormd). Dit zal vier weken achtereen gebeuren. De ene week werkt men met Onderweg, de andere week met De Open Deur. In de week voor het Kerstfeest wil men een interkerkelijke evangelisatiebijeenkomst beleggen.

In eerste instantie hebben zowel de hervormden als de gereformeerden vijfentwintig medewerkers nodig. Eind november wordt in [hotel] De Ossewa voor de vijftig medewerkers een instructiebijeenkomst gehouden. Medewerkers kunnen zich opgeven bij de plaatselijke predikanten.

(11 november 1961)

Jeugdige Zendingsbelangstelling.

Het vroegere ‘Zendingscentrum’ te Baarn.

Dat de belangstelling voor de zending bij de jeugd steeds groter wordt, blijkt onder andere uit het feit, dat de jeugdzendingsconferenties van het Zendingscentrum praktisch altijd volgeboekt zijn. Tijdens het weekend van 29 oktober waren op drie door het Zendingscentrum te Baarn georganiseerde jeugdzendingsconferenties in Baarn, Cadzand en Oenkerk niet minder van 175 jongeren aanwezig, die luisterden naar lezingen van verschillende zendingsarbeiders. Tijdens het weekend van 5 november werden er nog twee jeugdzendingsconferenties in ons land gehouden, namelijk in Oosterhesselen en in Overschie, waar weer vijftig jongeren aanwezig waren. De verwachting is gewettigd, dat bij een goede regionale organisatie nog meer conferenties dan tot nu toe mogelijk zijn.

(11 november 1961)

Tweede ‘preekplaats’?

De morgendiensten zijn inde kerk van Ommen de laatste tijd zo overvol, dat de kerkeraad zich afvraagt of er niet een tweede ‘preekplaats’ moet worden gesticht. Er zouden dan kerkdiensten moeten komen in d’Olde Wheeme. Ook komt een derde predikantsplaats in verschiet. Als voorlopige maatregel om de moeilijkheden het hoofd te bieden, besloot de kerkeraad dat de zitplaatsen voortaan tien minuten voor de aanvang van de dienst vrij zullen zijn.

De gereformeerde kerk te Ommen wordt nog steeds als gereformeerde kerk (binnen de Protestantse Gemeente) gebruikt.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Als tweede preekplaats kwamen er kerkdiensten in ‘Irene’ In Witharen. Een derde preekplaats is er nooit gekomen. De huidige gereformeerde kerk aan de Bouwstraat doet nog steeds dienst als kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen binnen de Protestantse Gemeente van Ommen.]

(18 november 1961)

Galerijen afgesloten.

Onder de berichten voor de wijkgemeente 34 van de kerk van Amsterdam lazen wij: ‘Nu onze Funenkerk door het vertrek van zoveel leden meer en meer ontvolkt raakt, is het de bedoeling van de betrokken wijkraden om althans in de avonddiensten binnenkort de galerijen van de kerk te sluiten. De predikant zal dan de dienst leiden vanaf een katheder op het podium. Wanneer de gemeenteleden zich bij elkaar scharen in het middenschip, zal de dienst een meer intiem karakter kunnen krijgen’.

(18 november 1961)

De gereformeerde Funenkerk te Amsterdam (1889 tot 1975).

[Opmerkingen van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De Funenkerk werd in 1889/1890 gebouwd als een van de zogenoemde Doleantiekerken. Het was een imposante kerk, gebouwd naar een ontwerp van de bekende gereformeerde kerkarchitect Tjeerd Kuipers. Aanvankelijk was het plan ook een toren bij de kerk te bouwen, maar dat is er nooit van gekomen. Ten gevolge van de ontkerkelijking en door de ontvolking van de binnenstad werd de kerk in 1974 buitengebruik gesteld en het jaar daarop gesloopt.]

Niet verblijdend.

Een jaar lang zijn in Zwolle in alle kerken eenmaal per maand tellingen van de kerkgangers gehouden. ‘Het resultaat is ontdekkend, helaas echter niet altijd verblijdend geweest’, zo lazen wij in de kerkbode. ’s Morgens bezocht nog geen 44% en ’s middags nog geen 35% van het aantal leden de kerkdiensten. De wijkkerkeraden zullen naar dit verschijnsel een diepgaand onderzoek instellen.

(18 november 1961)

Officieel bericht afwachten.

Een van de ingekomen stukken in de kerkeraadsvergadering van Amsterdam-Noord behelsde een verzoek van een broeder om de nieuwe interkerkelijke psalmberijming in de eredienst te gaan gebruiken. Na vergelijking van de in de laatste weken in de dienst des Woords gezongen psalmverzen met de nieuwe berijming, en met de onberijmde tekst, was deze broeder tot de conclusie gekomen, dat de nieuwe berijming, ondanks alle gebreken die elk mensenwerk aankleven, toch vele malen beter is dan de thans gebruikte. Daarom achtte hij voor de gemeentezang, alsook voor de arbeid onder buitenkerkelijken een spoedige invoering van die nieuwe berijming van het grootste belang. De kerkeraad meende evenwel te moeten afwachten tot er officieel bericht van de generale synode is ingekomen dat deze berijming in de eredienst mag worden gebruikt. Naar zijn oordeel kan hij in deze niet afgaan op persberichten, ‘ook al zijn die berichten afkomstig uit kerkelijke bladen’.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – In de lange aanloop naar het ‘Liedboek voor de Kerken’ (1973) was in mei 1961 het zogenaamde ”groene boekje” verschenen, met voorop ‘een zittende man met luit’. Het van muzieknoten voorziene psalmboekje heette ‘150 Psalmen. Proeve van een nieuwe berijming’.]

(18 november 1961)

Nieuwe kerk voor Voorburg.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Koningkerk te Voorburg.

In Voorburg heeft de bouwcommissie, die door de kerkeraad in het leven was geroepen, uit de bij haar ingekomen ontwerpen voor de bouw van een nieuwe (vierde) kerk met bijgebouwen de voorkeur gegeven aan dat van de heer J.H. van der Zee, architect te Bussum (en onder meer ontwerper van de televisiestudio’s). Hij had zijn ontwerp ingezonden onder het motto ‘Obed’. De bouwcommissie is nu in nader overleg getreden om een door de Kerkeraad voor Algemene Zaken te nemen besluit tot het verstrekken van een definitieve opdracht voor te bereiden. De leden der gemeente hebben in een vergadering gelegenheid ontvangen van de ingekomen ontwerpen kennis te nemen.

[Opmerking van de redactie van de GereformeerdeKerken.info – Aan de Bruijnings Ingenhoeslaan werd in 1966 de Koningkerk gebouwd. Dit is tegenwoordig het protestantse kerkgebouw van de Wijkgemeente Open Hof te Voorburg.]

(18 november 1961)

Tweede predikant noodzakelijk.

De gehele kerkeraad van Coevorden heeft als zijn oordeel uitgesproken dat een tweede predikantsplaats voor deze gemeente noodzakelijk is. Alvorens tot het beroepen kan worden overgegaan zullen evenwel eerst nog de nodige besprekingen over de financiële consequenties moeten worden gehouden.

(25 november 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De ingestelde tweede predikantsplaats werd in 1963 bezet door ds. G. de Jong (1929-2011), die tot 1967 aan de kerk van Coevorden verbonden was.]

Tweede [predikantsplaats] voor Waddinxveen.

De voormalige gereformeerde Kruiskerk te Waddinxveen (hier nog met toren, die in 1960 bij een verbouwing gesloopt werd). De gereformeerde kerk deed dienst van 1924 tot 1992 en is toen verkocht.

Teneinde te komen tot stichting van een tweede predikantsplaats heeft de kerkenraad van Waddinxveen besloten een financiële basis te leggen. De kerk van Waddinxveen telt op het ogenblik 1258 zielen.

(25 november 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De tweede predikantsplaats te Waddinxveen werd in 1964 bezet door ds. B. Koekkoek (1932-2016), die tot 1976 gereformeerd predikant te Waddinxveen was.]

Zusters mogen nu ook stemmen.

De gereformeerde kerk te Coevorden, onderdeel van de Protestantse Gemeente.

De kerkenraad van Coevorden heeft met algemene stemmen besloten dat de belijdende vrouwelijke leden der gemeente voortaan ook aan de verkiezingen voor ambtsdragers zullen mogen deelnemen. Tevens werd overgegaan tot een verandering in de wijze van stemmen: alle leden krijgen een stembiljet toegezonden. Hieraan bevindt zich een strook die kan worden afgescheurd. Op deze strook zet hij of zij zijn of haar naam en adres en ondertekent dit. De strook wordt afgescheurd en beide delen van het stembiljet worden ingeleverd. Een soortgelijke regeling dus als onlangs in Barneveld (met zoveel succes!) tot stand kwam.

(25 november 1961)

Restauratieplannen in Hoofddorp.

De gereformeerde Marktpleinkerk te Hoofddorp (foto: Reliwiki, M.J. de Rijk).

In Hoofddorp koestert men plannen tot restauratie en modernisering van kerk en pastorie. Ook de kerkeraadskamer zal een ‘goede beurt’ krijgen. Op het podium in de kerk zullen een tafel en een bank komen met plaatsen voor vijf ouderlingen en vijf diakenen. Op de tafel zullen symbolische offerschalen worden geplaatst. Verder komt er nog een tafel met daarop het avondmaalservies. Voor de avondmaalsviering zal er in de toekomst ruimte komen voor 120 personen per ‘gang’, zodat met vier ‘gangen’ kan worden volstaan.

(25 november 1961)

Grond voor drie kerken.

Naar aanleiding van een ingekomen brief van het gemeentebestuur heeft de kerkeraad van Apeldoorn besloten een drietal terreinen voor toekomstige kerkbouw te reserveren. Deze terreinen liggen in Wormen, Orden en Kerschoten.

(25 november 1961)

De gereformeerde Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat te Apeldoorn (foto: Reliwiki,  G. Bennink).

[Opmerking van de redactie GereformeerdeKerken.info – In 1966 verrees aan de Boerhaavestraat de gereformeerde Open Hofkerk ter vervanging van haar voorgangster op dezelfde plaats (het gebouw is nog steeds in gebruik als protestantse kerk); ook in 1966 werd aan de Waalstraat de gereformeerde Tabernakelkerk gebouwd (inmiddels buiten gebruik) en in 1967 werd aan de Germanenlaan de gereformeerde kerk De Ark gebouwd (in 1993 werd deze kerk buiten gebruik gesteld). Verder werd in 1974 aan het Zilverschoon de gereformeerde kerk Kruispunt gebouwd (inmiddels buiten gebruik; over dit kerkgebouw verschijnt rond september een gedenkboek. We komen dan op de geschiedenis van die kerk uitvoerig terug.]

Nieuwe kerk voor Boven-Hardinxveld.

In Boven-Hardinxveld zal een nieuwe kerk verrijzen van 200 zitplaatsen, naar ontwerp van architect A. Penning te Sleeuwijk. De kerk, die verrijst op de hoek van de Rembrandt- en Jan Steenstraat, wordt een rechthoekig gebouw van 22 x 12 m, en 6 ½ m. hoog. Het centrum bestaat uit een verhoogd gedeelte met vrijdragende kansel.

De gereformeerde kerk van Boven Hardinxveld, die in 1962 in gebruik genomen werd.

Er komt een zuilengalerij, waarop het orgel een plaats krijgt. De kerk krijgt een jeugdzaal, consistorie, keuken en toilet en wordt centraal verwarmd. De kleine gemeente van in totaal 261 leden heeft reeds in het bouwfonds ruim fl. 58.000 bijeengebracht. De gemeenteraad heeft een renteloos voorschot van fl. 20.000 toegezegd voor grondkosten en een gedeelte van de pastorietuin gekocht voor fl. 4.800.

(25 november 1961)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerk is binnen de Protestantse Kerk nog steeds als Gereformeerde Kerk in gebruik.]

Uitbreiding en nieuwbouw.

In april van dit jaar is in Enschede een bouwcommissie benoemd die tot opdracht had plannen te ontwerpen voor uitbreiding van zalen bij de Deta- en Eudokiakerk, alsmede voor de bouw van een kerk op het Hogeland. Inmiddels heeft architect Bultstra enkele zeer aanvaardbare oplossingen getekend betreffende de zalenuitbreiding. Ten aanzien van de bouw van een nieuwe kerk was de opdracht niet zo gemakkelijk te vervullen. De commissie had de idee dat er een kerk zou moeten worden gebouwd die de typisch protestantse sfeer, die sommige oude kerkinterieurs eigen is, herbergt, en toch eigentijds is. Uiteindelijk was zij daarom tot de conclusie gekomen dat de opdracht moest worden verleend aan architect K.L. Sijmons Dzn. Om evenwel reeds zo spoedig mogelijk over de nodige vergaderruimte te kunnen beschikken heeft de commissie aan de kerkeraad voorgesteld eerst over te gaan tot de bouw van een houten noodkerk, zoals die voor rekening van de S.S.K. [de gereformeerde ‘Stichting Steun Kerkbouw’ reeds eerder is gebouwd in Rotterdam-Lombardijen, en zoals er momenteel nog een tweede in aanbouw is in Rijswijk (Z.H.).

(25 november 1961)

De gereformeerdf Detakerk te Enschede werd in 1947 gebouwd en in 2012 buiten gebruik gesteld.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – In 1961 was behalve de Detakerk aan de H.B. Blijdensteinlaan (gebouwd in 1947, buiten gebruik in 2012 en verkocht in 2017) en de Eudokiakerk (gebouwd in 1954 en buiten gebruik in 2001) ook de Twekkelkapel aan de Schietbaanweg in gebruik. In 1962 werd de Petrakapel aan de Noordbrabantstraat in gebruik genomen. Dat duurde tot begin jaren ’70. In 1967 werd de Ontmoetingskerk aan de G.J. van Heekstraat in gebruik genomen en twee jaar later werd de Verrijzeniskerk (1969) aan Het Leunenberg gebouwd door de Rooms-Katholieke Parochie, en vervolgens door de Gereformeerde Kerk gehuurd. Deze bouwde een eigen zalencentrum bij deze Verrijzeniskerk. De kerk is inmiddels afgestoten als protestantse kerk.]

Orgel gerestaureerd.

In de kerk van Winsum-Obergum is een vernieuwd en gerestaureerd orgel in gebruik genomen. Voortaan behoeft men zich dus bij de erediensten niet meer te behelpen met een harmonium. Met dit project was een bedrag van fl. 20.000 gemoeid. Binnen de tijd van een jaar bracht de gemeente hiervoor fl. 15.000 bijeen. Het instrument is een jaar eerder dan oorspronkelijk met de bouwer, de firma Pels te Alkmaar, was overeengekomen, in gebruik genomen.

(25 november 1961)

Ook in Marknesse.

De gereformeerde kerk te Marknesse (foto: Reliwiki, G. Bennink).

Ook de kerk van Marknesse in de Noordoostpolder heeft de beschikking over een nieuw gebouwd orgel gekregen. Het is geplaatst in de tot dusver lege nis, waarvoor, op een uitgebouwd gedeelte van de galerij, een piano stond die tijdelijk de zang in de eredienst heeft begeleid. Hiervoor in de plaats is nu een van afmetingen vrij bescheiden, maar stijlvol orgel geplaatst, dat de kale nis grotendeels heeft gevuld en een buitengewoon mooie klank bezit. Het fraaie orgel is gevat in een mahoniehouten kast, en uitgerust met 653 pijpen, met 80 procent tin.

Dit orgel, gebouwd door de firma Flentrop in Zaandam, bestaat uit twee gedeelten: het positief of borstwerk, ook wel genoemd het tweede klavier, bevattende drie stemmen: gedekt 8, quintadeen 4 en woudfluit 2. En het hoofdwerk of eerste klavier, bevattende zes stemmen: holpijp 8, prestant 4, roerfluit 4, octaaf 2, mixtuur III en sesquialter II. Het pedaal bevat één stem: subbas 16. Koppelingen: I-P, II-P en I-II.

(25 november 1961)

Theologische Hogeschool.

De eerste pagina van de ‘Handelingen van de Curatoren der op te rigten Theologische School (…) te Kampen, gehouden in september 1854. Ds. S. van Velzen (1809-1896) tekende voor de authenticiteit van het verslag…

Aan de zojuist verschenen Handelingen van Curatoren van de Theologische Hogeschool te Kampen ontlenen wij, dat dr. B.C. Hamer, psychiater te Arnhem, op zijn verzoek ontheffing ontving als lector, welke functie hij twaalf jaar heeft vervuld. Gepoogd wordt opnieuw een psychiater van Veldwijk te Ermelo aan te trekken. — Curatoren hebben in verband met de ongunstige financiële positie van het orgaan van de school, ‘De Bazuin’, een commissie benoemd van drie curatoren om deze zaak nader te bezien. — Prof. C. van der Woude [1896-1983] werd tot archivaris benoemd. — Besloten werd, dat de Schooldag 1962 op 24 mei a.s. zal worden gehouden. Prof. dr. H. Bergema [1902-1969] zal de Schooldag leiden. — Curatoren hebben in beginsel medewerking toegezegd aan de oprichting van een organisatie van de protestantse theologische faculteiten over de gehele wereld, waarover bij het college een schrijven inkwam van de faculteit te Brussel. — De bibliotheek werd met 488 aanwinsten uitgebreid. — Wat de gelden betreft: voor het eerst werd de fl. 50.000 aan contributie overschreden. Aan legaten werd totaal fl. 6.675 ontvangen. — Wat de Johannes Calvijnacademie aangaat: het bestuur slaagde er nog niet in voor wijlen drs. P.J. Couprie een nieuwe lector in de Semitische letteren te vinden, omdat het in eigen kring ontbreekt aan ter zake bekwame en bevoegde docenten.

(25 november 1961)

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, november 1961