Uit de pers (43) – 1962 Nieuws uit de Kerken

In de nummers van 18 augustus en 1 september 1962 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Kerkeraad staat er achter.

Bij de ingekomen stukken in de kerkeraad van Leiderdorp was een brief van de hervormd-gereformeerde gesprekskring aldaar. Daarin werd het voornemen meegedeeld dit werk uit te breiden en meer van dergelijke kringen te vormen. Gevraagd werd of de kerkeraad daarmee akkoord zou kunnen gaan. De vergadering sprak daarop uit dat zij van harte achter dit werk staat en hoopt dat de voorgenomen uitbreiding tot stand zal kunnen komen.

(18 augustus 1962)

Ontwaarding van het avondmaal?

De gereformeerde kerk aan de Jeltewei 150 te Hommerts, die in 2000 buiten gebruik gesteld werd.

Ook in de kerkeraad van Jutrijp-Hommerts is gesproken over de vraag of er veelvuldiger avondmaalsviering wenselijk is, in verband met de vragen die daaromtrent door de desbetreffende deputaten van de generale synode waren gesteld. De kerkeraad was van oordeel dat bijvoorbeeld een wekelijkse bediening van het avondmaal het sacrament zou kunnen ontwaarden en dat de gemeenschap hierdoor niet wordt bevorderd.

(18 augustus 1962)

Pastorie en kerk op één terrein.

Na rijp beraad heeft de kerkeraad van Nijkerk besloten een pastorie en een nieuwe kerk te bouwen op één terrein, namelijk op de hoek Oranjelaan-Bernhardstraat-Stationsstraat tegenover het plantsoen.

(18 augustus 1962)

De v/m. Goede Herderkerk te Nijkerk.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Het gaat hier om de Goede Herderkerk. In 2017 – nadat de gereformeerde Kruiskerk ingrijpend verbouwd was – werd de Goede Herderkerk verkocht aan de Evangelische Gemeente ‘De Ark’. Het kerkgebouw heet nu ‘Trefpunt’.]

Restauratie in Heerde.

Het kerkgebouw in Heerde zal een ingrijpende restauratie ondergaan, welke plaatsvindt onder leiding van de heer H. van Hunnik, architect te Hardinxveld-Giessendam. Onder meer zal een nieuwe heteluchtverwarming worden geplaatst. Voorts zullen de preekstoel en de banken door nieuwe worden vervangen. Voor de restauratie, die ruim fl. 90.000 zal gaan kosten, is in de loop der jaren ruim fl. 60.000 gespaard. Een actie onder de gemeenteleden, die de laatste maanden werd gevoerd, bracht het voorlopige bedrag van fl. 22.000 op.

De Ontmoetingskerk te Heerde, zoals die er tegenwoordig uitziet (foto: Reliwiki).

Ook de jongeren zijn inzake de restauratie bijzonder actief. Reeds enkele maanden besteden ruim vijftig jongeren hun vrije tijd aan diverse voorkomende werkzaamheden, zoals babysitten, auto- en glazenwassen, kwitanties innen, folders verspreiden, hulpverlening in winkels en huishoudingen, tuinieren, typen, e.d. De beloning die zij voor al deze karweitjes ontvangen wordt bestemd voor de kerk. Dit alles gaat dan onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ en ‘Vele kleintjes maken één grote’. Tegelijkertijd wordt in de gemeente een actie gevoerd om te komen tot de verhoging van de vaste vrijwillige bijdragen in verband met het plan om binnen afzienbare tijd een tweede predikant te beroepen. Deze actie heeft tot nog toe nog maar fl. 5.000 opgebracht, maar niettemin besloot de kerkeraad het beroepingswerk terstond ter hand te nemen, omdat het ledental de dertienhonderd reeds heeft overschreden.

(18 augustus 1962)

Kinderen moeten er bij zijn.

Tijdens een bespreking die naar aanleiding van de huisbezoekrapporten in de kerkenraad van Ens [NOP] ontstond, kwam men tot de conclusie dat het in het algemeen gewenst moet worden geacht dat kinderen die de catechisatie reeds bezoeken, bij de huisbezoeken aanwezig zijn.

(18 augustus 1962)

Tilburg: een jonge gemeente.

De Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan in Tilburg werd in 1965 in gebruik genomen en doet nog steeds dienst als protestantse kerk.

Mede in verband met de plannen voor de bouw van een tweede kerk in de Reit heeft ds. P. Visser [1914-1985] in de kerkbode enkele interessante gegevens vermeld over de leeftijdsopbouw in de kerk van Tilburg. Per 1 juli jl. telde deze gemeente 856 leden, waarvan 436 doopleden en 420 belijdende leden. Van die 436 doopleden waren er zestien ouder dan 25 jaar, maar als nu binnen de kring van deze doopleden een scheidingslijn wordt getrokken bij zestien jaar, blijkt dat er van de 436 niet minder dan 303 jonger zijn dan vijftien jaar. Wanneer de genoemde 303 ook nog weer worden onderverdeeld, blijkt dat er 71 van nul tot vijf jaar, 112 van vijf tot tien jaar en 120 van tien tot vijftien jaar zijn. Wanneer daar nu nog de zeventien vijftienjarigen bij worden geteld blijkt dat er in totaal niet minder dan 320 doopleden zijn beneden de zestien jaar. Dat is dus bijna driekwart van alle doopleden.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de geboortepiek van 1945 en 1946 deze leeftijd al is gepasseerd en dat de cijfers dus als ‘normaal’ voor Tilburg moeten worden beschouwd. Mede door deze leeftijdsopbouw van de doopleden ligt de gemiddelde leeftijd van de gereformeerde Tilburger niet hoger dan 28,2 jaar.

(1 september 1962)

Drie wijken per jaar.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Grote Kerk te Wildervank (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Doordat de predikant van Wildervank de leiding heeft van een tweetal mannenverenigingen, houdt hij in de wintermaanden niet veel tijd over om naast de catechisaties ook nog aan huisbezoek te doen. In verband daarmee heeft de kerkeraad zich afgevraagd in welke volgorde van belangrijkheid de verschillende predikantstaken zouden moeten worden geplaatst. Dit leidde tot de conclusie dat er naar gestreefd moet worden dat de predikant in drie wijken ieder jaar huisbezoek doet. Daarbij werd ook uitvoerig stilgestaan bij de vraag of één- dan wel tweemans huisbezoek de voorkeur verdient. Uiteindelijk werd besloten dit laatste geheel aan de ouderlingen zelf over te laten.

(1 september 1962)

Beproeving door verenigingen.

De kerkeraad van Midwolda heeft ten aanzien van de nieuwe interkerkelijke psalmberijming en de nieuwe gezangenbundel [de 119 Gezangen] besloten de diverse verenigingen te vragen deze bundels te beproeven.

(1 september 1962)

Gezamenlijke dienst in Halle?

Kerk en pastorie te Halle, in 2012 buiten gebruik.

Met eenparigheid van stemmen heeft de kerkeraad van Halle besloten om de kerkeraad van de hervormde gemeente ter plaatse voor te stellen op Nieuwjaarsdag een gezamenlijke dienst te houden. Tot nu toe werden met Nieuwjaar wel gezamenlijke zangdiensten gehouden, maar het ligt in de bedoeling nu tot een normale dienst te komen, waarin één predikant voorgaat voor gezamenlijke verantwoording van beide kerkeraden. In verband met de besluiten die de Generale Synode van Apeldoorn heeft genomen ten aanzien van gemeenschappelijke kerkdiensten werd dit besluit genomen ‘behoudens goedkeuring van de classis’.

(1 september 1962)

Niet urgent.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Gasselternijveen. Inmiddels buiten gebruik.

Ook de kerkeraad van Gasselternijveen kreeg van de synode een exemplaar toegezonden van het nieuwe verkorte doopformulier. Maar omdat het in deze gemeente niet zo vaak voorkomt dat de doop moet worden bediend, werd dit nieuwe formulier niet urgent geacht. Ten aanzien van de nieuwe interkerkelijke psalmberijming werd besloten een afwachtende houding aan te nemen. De nieuwe [119] gezangen die door de generale synode zijn vastgesteld, zullen worden gezongen zodra de boekjes zijn verschenen.

(1 september 1962)

Gedenksteen in Doezum.

De gereformeerde kerk ‘De Haven’ te Doezum; laatste dienst op 2 juli 2017.

In de toren bij de ingang van het in aanbouw zijnde nieuwe kerkgebouw van Doezum is dezer dagen een gedenksteen ingemetseld. De plechtigheid werd verricht door de emeritus-predikant van Doezum, ds. J.H. Staal (1892-1971). De steen heeft als opschrift de tekst uit Efeze 2 vers 20: ‘Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten terwijl Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is’.

(1 september 1962)

Schetsplan voor Dubbeldam.

In verband met de bouw van een nieuwe kerk in Dubbeldam zijn dezer dagen architecten aangewezen die tot opdracht hebben gekregen een voorlopig schetsplan te maken. Hiervoor werden aangetrokken de architecten G. Drexhage uit Wassenaar, die deel uitmaakt van een Dubbeldams architectenbureau, en het Ingenieurs- en Architectenbureau A. van Walraven Sr. en Jr. te Dubbeldam. Het ligt in de bedoeling dat het schetsplan in het najaar gereed zal zijn. Architect Drexhage heeft onder meer de gereformeerde Triomfatorkerk aan de Laan van Nieuw-Oostindië in ’s-Gravenhage-Oost op zijn naam staan.

(1 september 1962)

Nieuwe kerk in Amersfoort.

Illustratie uit Centraal Weekblad, 1 september 1962.

Dit is een tekening van de nieuwe gereformeerde kerk die in Amersfoort aan het Euterpeplein zal worden gebouwd.

(tekening)

(1 september 1962)

De v/m. Opstandingskerk te Amersfoort (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  Het gaat hier om de voormalige Opstandingskerk. De kerk werd in 2010 verkocht aan een projectontwikkelaar. Samen met de gemeente in De Open Hof vormde men de PKN-wijkgemeente De Bron. De laatste dienst in de Opstandingskerk werd gehouden op zondag 30 januari 2011. Toch werd de kerk daarna (in 2011 en 2012) nog tijdelijk gebruikt als kerk van wijkgemeente De Bron, toen De Open Hof werd gerenoveerd.]

Bron:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 18 augustus en 1 september 1962