Uit de pers (45) – 1962 Nieuws uit de kerken

In de nummers van 17 en 24 november en van 1 en 8 december 1962 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Classicale verhuizing?

De classis Stadskanaal heeft zich beziggehouden met het verzoek van de kerk van Nieuw-Weerdinge om te worden ingedeeld bij het ressort van de classis Coevorden. Dit zou tevens betekenen dat Nieuw-Weerdinge van de Particuliere Synode Groningen naar die van Drenthe zal verhuizen. Aanleiding tot het verzoek is het feit dat het burgerlijk, maatschappelijk en verenigingsleven geheel op de provincie Drenthe, en in het bijzonder op de plaats Emmen is georiënteerd.

De vroegere gereformeerde kerk te Nieuw-Weerdinge.

Omdat de classis graag het beste voor haar kerken wil zoeken en er geen redenen werden gevonden die zich tegen het verzoek verzetten, werd besloten de gevraagde medewerking voor de kerkelijke verhuizing te verlenen.

(17 november 1962)

Eeuwfeest van studenten in Kampen.

In 1963 zal het 100 jaar geleden zijn dat het studentencorps aan de Theologische Hogeschool in Kampen onder de zinspreuk Fides Quaerit Intellectum werd opgericht.

Het studentencorps van Kampen gaf jaarlijks een Almanak uit. Hier dat uit 1898.

Het studentencorps is voornemens dit feit feestelijk te herdenken en omdat het hier een studentencorps betreft aan de hogeschool van de Gereformeerde Kerken is het de bedoeling dat ook de kerk in het feestprogramma wordt betrokken, door middel van een zogenaamde kerkendag. Aangezien zo’n eeuwfeest natuurlijk veel geld kost en de Kamper studentengemeenschap maar klein is, heeft het corps een beroep gedaan op de meelevendheid en vrijgevigheid van de leden der Gereformeerde Kerken. Daartoe is een speciaal gironummer in het leven geroepen (…).

(17 november 1962)

Urgentiecursus ‘De Nijenburgh’.

De gereformeerde academie voor sociale arbeid ‘De Nijenburgh’ te Baarn hoopt in februari een urgentiecursus te beginnen voor hen, die zich willen bekwamen voor een werkkring in het maatschappelijk werk. Wie zich hiervoor willen opgeven moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, een goede vooropleiding hebben genoten en over een aantoonbare geschiktheid voor opleiding en beroep beschikken.

De urgentieopleiding duurt evenals de dagopleiding vier jaar. In onderscheiding van de dagschoolopleiding wordt de urgentieopleiding het eerste jaar in de avonduren gegeven en de drie daarop volgende jaren gedurende anderhalve dag per week. De naam urgentieopleiding spreekt wel voor zichzelf.

‘De Nijenburgh’ was gevestigd aan de Gerrit van de Veenlaan in Baarn.

Zij geeft aan dat er in het maatschappelijk werk veel vacatures zijn en dat de gestage uitgroei van dit werk geen gelijke tred houdt met het aantal beschikbare krachten. De praktijk leert, dat er vele volwassenen zijn die alsnog in het maatschappelijk werk een werkkring zouden willen bekleden, maar niet meer in de gelegenheid zijn een dagschool te bezoeken.

De Nijenburgh leidt niet uitsluitend op voor functies in het gereformeerd maatschappelijk werk. Niet dat zij voor het gebrek aan de beschikbare krachten in dit gereformeerde werk geen oog of hart zou hebben, integendeel, maar zij respecteert de vrije keuze van de kandidaten. Van de urgentieopleiding zowel als van de dagschoolopleiding wordt op aanvraag een prospectus toegezonden.

(17 november 1962)

Eerst voldoen aan synodale voorwaarden.

De inmiddels afgebroken (door een andere kerk vervangen) gereformeerde kerk te Westmaas.

In de vergadering van de classis Barendrecht kwam een vraag van de kerk van Westmaas  ter tafel hoe te handelen met een van de hervormde gemeente ter plaatse ingekomen verzoek tot het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten op Kerstfeest en met Pasen. De classis was van oordeel dat gemeenschappelijke kerkdiensten alleen dán te beleggen zijn als aan de voorwaarden die door de generale synode zijn gesteld, genoegzaam is voldaan.

(24 november 1962)

Geen mondeling contact.

In Vlaardingen heeft de kerkeraad uitgebreid gecorrespondeerd met de kerkeraad van de vrijgemaakte kerk ter plaatse. Aanvankelijk leek het er in deze correspondentie op dat het mogelijk zou zijn tot een mondelinge samenspreking te komen. De gereformeerde kerkeraad had hiertoe dan ook reeds een voorstel gedaan, maar daarop is nu een antwoord ontvangen waaruit bleek, dat dit voorstel in de vrijgemaakte kerkeraad met de kleinst mogelijke meerderheid werd aanvaard. Zodat de vrijgemaakte kerkeraad besloot hieraan geen uitvoering te geven.

(24 november 1962)

Eerste steen in Katwijk.

De in 1964 in gebruik genomen gereformeerde Triomfatorkerk, per 2011 verkocht aan de Hersteld Hervormde Gemeente.

Onder grote belangstelling van gemeenteleden en ambtsdragers en in tegenwoordigheid van [de pas aangetreden predikant] ds. R. de Vries en architect G. Verschoor uit Loosduinen, heeft onlangs in Katwijk aan Zee  de eerstesteenlegging plaats gehad voor de bouw van een nieuwe kerk die daar zal verrijzen op het kruispunt Vreugdeweg-hoek Zeeweg. De plechtigheid werd verricht door ds. F. Pijlman [1911-2001]. Hij wees er op dat de kerkbouw niet anders beoogt dan “een godshuis te stichten waar Zijn Naam zal worden verkondigd. De eerstesteenlegging is maar een symbolisch begin dat moet strekken tot de glorie van Zijn liefelijke Naam, die in Jezus Christus onder ons, zondaren, wil leven”. Verwacht wordt dat de nieuwe kerk ongeveer na een jaar aan de gemeente kan worden overgedragen.

(24 november 1962)

Gebrek aan werfkracht.

De vroegere gereformeerde Julianakerk te Bilthoven, nu protestantse Centrumkerk.

In een vergadering van de kerkeraad van Bilthoven, waarin ook enkele leden van de evangelisatiecommissie aanwezig waren, is uitvoerig gesproken over het rapport ‘Gemeente en evangelisatie’, dat onlangs door de classis Zeist is opgesteld. (…) Het kerkeraadsverslag deelt hierover mee: “Als er één ding in de bespreking duidelijk naar voren is gekomen dan is het wel dit, dat er aan de verhouding der gemeente tot Christus toch zo heel veel mankeert, en dat daarmee ten nauwste samenhangt het ontbreken van de werfkracht voor het Rijk van de Heer. En hoe zal de gemeente waarlijk gemeente kunnen zijn als niet elk gemeentelid kan zeggen dat hij of zij in Christus is?” De kerkeraad besloot aan deze zaak een speciale gemeenteavond te wijden. Een van de classicale deputaten die het genoemde rapport hebben opgesteld, zal daar dan spreken.

(24 november 1962)

Vier predikanten voor Utrecht-Oost.

Ds. H.W.H. van Andel (1901-1966) was deels in dienst van de synode en werd per 1963 benoemd tot fulltime actuarius van de synode.

De kerk van Utrecht-Oost, die tot nu toe voor het gewone pastorale werk de beschikking heeft over drie en een halve predikant (in verband met het feit dat ds. H.W.H. van Andel [1901-1966] voor de helft van zijn tijd is afgestaan voor het werk van de generale synode), wenst weer vier predikanten in volledige dienst. In verband hiermee heeft de kerkeraad zich tot het moderamen van de laatst gehouden generale synode gewend inzake de positie van ds. Van Andel. De kerkeraad wenst namelijk dat ds. Van Andel weer geheel voor het pastorale werk te Utrecht beschikbaar komt, of dat de generale synode ds. Van Andel geheel voor zijn rekening neemt, zodat de kerkeraad in de dan ontstane vacature een nieuwe predikant in volledige dienst kan beroepen. Hierover is reeds een correspondentie gaande met het moderamen van de synode en reeds is toegezegd dat de kerkeraad van de zijde van het moderamen rond de jaarwisseling voorstellen tegemoet kan zien. De nieuwe regeling die dan zou worden getroffen zou per 1 juli 1963 kunnen ingaan.

(1 december 1962)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerkenraad van Utrecht en de generale synode kwamen overeen ds. Van Andel in 1963 te benoemen tot fulltime actuarius van de generale synode.]

Zes predikanten voor Arnhem.

In Arnhem heeft het breed moderamen van de kerkeraad besloten aan de kerkeraad voor te stellen een beroepingscommissie in het leven te roepen, teneinde te komen tot een zesde predikant voor deze gemeente [deze predikantsplaats werd ingevuld door ds. H.B. Weijland (1928-1996) die daar in mei 1963 intrede deed].

(8 december 1962)

Voorbereiding tweede predikantsplaats.

De gereformeerde (nu protestantse) Kruiskerk te Buitenpost (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In een kanselboodschap heeft de kerkeraad van Buitenpost meegedeeld dat het, gezien de gestadige groei der gemeente, noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een tweede predikantsplaats. Een commissie, die enige tijd geleden is benoemd met de opdracht om na te gaan welke maatregelen hiertoe moeten worden genomen, kwam tot de conclusie dat een tweede predikantsplaats eigenlijk nu reeds noodzakelijk is, maar daar het geruime tijd van voorbereiding vergt, is als streefdatum gesteld 1 januari 1966. Als overbrugging zal worden gezocht naar ‘bijstand in het pastoraat’ bijvoorbeeld door een emeritus predikant. Ds. Joh. Spoelstra [1893-1975], emeritus van Genemuiden, is bereid gevonden tijdelijk deze hulp in de pastorale  arbeid te verlenen.

(8 december 1962)

Bezwaar tegen de Dordtse Leerregels.

Ter classis ‘s-Gravenhage is een instructie behandeld van de kerk van ‘s-Gravenhage-Escamp, hoe te handelen ten aanzien van een gravamen [bezwaarschrift] van een ambtsdrager dat gericht is tegen de Dordtse Leerregels [een van de drie belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken in Nederland]. De classis adviseerde deze kerkeraad zich in eigen kring te beraden en zo nodig een commissie te benoemen, waarin ook broeders uit de classis zelf en uit de Gereformeerde Kerken in landelijk verband zitting zouden kunnen hebben.

(8 december 1962)

Een rol pepermunt.

Enkele weken geleden werd in de collectezak in Visvliet een rol pepermunt aangetroffen. De gever had hiermee de bedoeling willen duidelijk maken dat, als ieder belijdend lid per week de waarde van een rol pepermunt meer aan de kerk zou geven, de gemeente niet meer hulpbehoevend zou zijn.

(8 december 1962)

Termijn verlengd.

Het moderamen van de generale synode heeft de termijn voor inzending van kritiek op de ‘Proeve van een nieuwe Psalmberijming, die aanvankelijk was gesteld op uiterlijk 1 januari a.s., met drie maanden verlengd, zodat deze termijn thans is geworden: uiterlijk 1 april 1963. Opmerkingen over de nieuwe psalmberijming kunnen worden toegestuurd aan dr. P.G. Kunst [1907-1981] te Amsterdam.

(8 december 1962)

Nieuwe zendelingen voor Pakistan.

De kerk van het Murray College (foto:  Irfan Mirza).

Voor het nieuwe zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken in Pakistan zijn weer twee zendingsarbeiders benoemd, namelijk de heren drs. P. Born en drs. H. Thomas. Beiden zullen worden uitgezonden als docenten voor het Murray-College in Sialkot. Drs. Born hoopt op 14 december a.s. te promoveren aan de wis- en natuurkundige faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam; drs. Tomas heeft zojuist zijn doctoraal examen aan de economische faculteit van dezelfde universiteit afgelegd. Het ligt in de bedoeling dat deze twee nieuwe zendelingen omstreeks midden 1963 naar Pakistan worden gezonden.

(8 december 1962)

Bron:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, november en december 1962