Uit de pers (51) – 1963 Nieuws uit de kerken

In de nummers van 20 en 27 april  1963   van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Vijfhonderd jaar Nijkerk.

Op 27 maart 1413 werd aan Nijkerk stadsrecht verleend. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk kreeg een brief van de burgemeester namens het gemeentebestuur, om ter gelegenheid van dit gedenkwaardige feit een dankdienst te houden. Bij dit schrijven was gevoegd een kopie van een schrijven aan de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente, dezelfde aangelegenheid betreffende.

De Grote Kerk te Nijkerk.

Daar dit een plaatselijke gebeurtenis betrof, stond de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk op het standpunt, dat dit feit gezamenlijk moest worden herdacht. Mocht de kerkeraad van de Hervormde Gemeente er niet voor voelen, dan achtte de gereformeerde kerkeraad een herdenking in eigen kring niet zinvol daarom werd besloten, nog nader contact op te nemen met de hervormde kerkeraad en met het gemeentebestuur. Het resultaat is tenslotte geworden, dat in de grote hervormde kerk van Nijkerk een indrukwekkende herdenkingsdienst gehouden is, waarin voorgingen een hervormde en een gereformeerde predikant. Zo vierde Nijkerk het vijfhonderdvijftigjarig   bestaan als stad. Pas later zullen feestelijkheden plaatsvinden in dit Veluwse stadje.

(20 april 1963)

Allen of niemand.

De gereformeerde kerk in het Drentse Zuidwolde doet nog steeds als zodanig dienst.

In de kerkeraadsvergadering van Zuidwolde in Drenthe werden afgevaardigden aangewezen voor een komende classisvergadering. Op deze vergadering zal ook over de proeve van een nieuwe psalmberijming gesproken worden  en nu meende de kerkeraad dat de invoering van deze berijming niet gewenst is, als niet de gereformeerde  gezindte deze in zijn geheel aanvaardt.

(20 april  1963)

Dansen en boksen.

De gereformeerde Kerkeraad voor Algemene Zaken te Dokkum heeft besloten de classis Dokkum te vragen, een rapport te doen opstellen over de christelijke zede, met name wat dansen en boksen betreft.

(20 april 1963)

Kerkelijke consumptie.

De gereformeerde kerk van Barchem zoals die er in die tijd uit zag.

Het volgende berichtje lazen wij onder het kerknieuws van Barchem: ‘Ik zoek een fatsoenlijk moment om tijdens de eredienst pepermunten rond te delen. Ik heb het niet kunnen vinden. U wel? Uw H.J. Huyser‘. Dit simpele berichtje had tot titel: Om over na te denken.

(20 april 1963)

Babel in Baarn?

Een lid van de Gereformeerde Kerk te Baarn is het, blijkens een artikel in de Baarnse Kerkbode, niet in alle opzichten met de gang van zaken eens. In de gepubliceerde brief van dat lid lezen we onder andere: ‘Waarom moeten wij in Baarn nu weer de stoot geven tot dat hardop bidden? Wij gaan graag in rust en vrede naar de kerk en niet met ergernis. Ik zal hier nooit aan wennen. Het lijkt tegenwoordig wel de spraakverwarring van Babel. En dan wordt er geschermd met de woorden uit de belijdenis: ‘Met mond en hart‘. Als de dominees het met de mond doen, kunnen wij het dan niet met het hart? Wij hebben er geen behoefte aan dit mee te doen, althans ik niet. Ik weet, dat er veel gemeenteleden zijn, die er op tegen zijn en zeggen: Waar gaat dit naar toe? We zitten toch niet in de roomse kerk?

De Paaskerk te Baarn, die nog steeds als gereformeerde kerk dienst doet (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In zijn commentaar op deze brief schrijft ds. D. Krijger [1916-1987]: ‘De Babylonische spraakverwarring is toch echt wel iets anders geweest; en is dit nu rooms? Dan is Calvijn ook rooms geweest, en dat gelooft u zelf toch ook niet?’

(20 april 1963)

Twee ‘eerste palen’ in Den Haag.

Kort achter elkaar is in ‘s-Gravenhage tweemaal een eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk. Eerst geschiedde dit voor de bouw van een nieuwe kerk (annex bejaardenhuis) voor de gemeente van ‘s-Gravenhage-West, op het kruispunt Zonnebloemstraat-Daal en Bergselaan. Deze plechtigheid werd verricht door dr. B. Rietveld [1914-2002], die zich bij deze gelegenheid volgens de Nieuwe Haagsche Courant ontpopte als ‘een volleerd heier’.

De in 1965 in gebruik genomen gereformeerde Opstandingskerk werd in 2002 verbouwd in verband met het samengaan met de hervormden en kreeg toen de naam Bergkerk, die nog steeds als kerkgebouw dienst doet (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Ds. S. Eringa [1905-1987] zei als praeses van de kerkeraad dat deze dag met gouden letters in de annalen van de kerk van ‘s-Gravenhage-West zou worden geschreven, omdat nu werkelijkheid was geworden waarover al jaren was gesproken. De bouw van het hele complex, naar een ontwerp van de architecten J. Cusell, L.J. Cusell en A.H. Willems, zal waarschijnlijk twee jaar in beslag nemen.

Enkele dagen later werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe kerk in Mariahoeve, voor de gemeente van ‘s-Gravenhage-Oost. Dit kerkgebouw zal verrijzen aan Het Kleine Loo. De plechtigheid werd in dit geval verricht door ds. P. de Bruijn, die tevoren een gedeelte uit Psalm 127 en uit Hebreeën 9 las. De bouw van de kerk voor Mariahoeve geschiedt naar een ontwerp van architect L. Verhage, en zal vermoedelijk anderhalf jaar duren.

(20 april 1963)

De Pax Christikerk in de wijk Mariahoeve zoals deze er voor de verbouwing uitzag.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat het hier gaat om de Pax Christikerk aan het Vlamenburg, die in 1965 in gebruik genomen werd.]

Pelgrimskerk in Buitenveldert.

De kerk van Amstelveen-Noord/Buitenveldert (voorheen Nieuwer-Amstel-Noord) heeft op het ogenblik een nieuw kerkgebouw in aanbouw in de Amsterdamse tuinstad Buitenveldert, tussen de Kalfjeslaan en de Ringbaan. Deze kerk, die ongeveer 700 zitplaatsen zal gaan tellen, krijgt de naam ‘Pelgrimskerk‘. Zij zal in de loop van dit jaar in gebruik genomen worden.

(20 april 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  Het gaat hier om de Pelgrimskerk, die in 1964 in gebruik genomen werd.]

Kerkcollecten afschaffen?

De Wilhelminakerk te Bussum doet weer dienst als protestantse kerk, na aanvankelijk voor de kerkdiensten gesloten te zijn geweest.

In de kerk van Bussum wordt momenteel een poging ondernomen om de collecten ten bate van  de kerk af te schaffen. Uiteraard moeten hiertoe de vaste vrijwillige bijdragen worden verhoogd. Deze bijdragen moesten trouwens toch worden verhoogd en daarom heeft de kerkeraad de gemeenteleden voor de keus gesteld. Op een biljet konden zij invullen hoe hoog zij hun bijdrage wensen vast te stellen bij handhaving van de collecten en hoe hoog deze worden, wanneer de kerkcollecten zouden vervallen. Bij de laatste stand die wij onder ogen kregen had de Commissie van Beheer 697 biljetten ontvangen. De desbetreffende leden van de kerk hadden tot nu toe een totaal van fl. 82.600 aan vaste bijdragen. Wanneer de kerkcollecten worden afgeschaft zou dit totaal op fl. 117.053 komen, dus een verhoging van 41,6% . Bij handhaving van de collecten zijn deze 697 leden bereid het totaal aan vaste bijdragen te stellen op fl. 105.489, een verhoging dus van 27,6%.

(27 april 1963)

Samenspreking in Uithoorn.

In Uithoorn heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgehad van de gereformeerde en hervormde kerkeraden. Er werd een commissie benoemd van drie hervormde en drie gereformeerde broeders die het besprokene nader zullen uitwerken, opdat één en ander aan de gemeente kan worden voorgelegd.

(27 april 1963)

Jaarboekje Heerenveen.

De voormalige gereformeerde Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen.

Meer dan eens hebben wij in het verleden voldoening uitgesproken over een klein formaat voor het jaarboekje van een plaatselijke kerk. Daarom was het met meer dan gewone belangstelling dat wij dezer dagen het nieuw verschenen jaarboekje van Heerenveen ter hand namen. Dit heeft namelijk een formaat van 11 cm. breed en 15½ cm. hoog. Het gaat dus zo in de binnenzak van je jas mee, en dat moet toch eigenlijk met een jaarboekje kunnen. Pas dan komt de bedoeling ervan volledig tot zijn recht, omdat men het gemakkelijk naar vergaderingen en dergelijke kan meebrengen. De inhoud wijkt verder af van het traditionele patroon. Alleen hadden wij wel liever een typografisch wat beter opgezette indeling gezien. Het geheel doet nu nogal wat rommelig aan, vooral ook door het grote aantal advertenties tussen de tekst, maar een goede inhoudsopgave maakt het zoeken toch vrij gemakkelijk. Er zijn twee ledenlijsten: gezinsadressen op straatnaam en gezinsadressen alfabetisch.

(27 april 1963)

De kerk van morgen.

‘De Schutse’ aan de De Mérodelaan te Uithoorn.

Voor de gemeente van Uithoorn  is de bouw van een tweede kerk een gebiedende eis geworden. Dit als gevolg van een aanzienlijke woningbouw die zich vooral concentreert in het uitbreidingsplan Zijdelwaard. Er is enige tijd geleden in verband hiermee reeds een bouwcommissie benoemd, maar om nu ook nog ‘op elke geoorloofde wijze gelden in te zamelen voor de bouw van een tweede kerk’ is een aparte commissie in het leven geroepen. Teneinde aan haar opdracht te kunnen voldoen heeft deze nieuwe commissie een speciale rubriek in de kerkbode geopend, onder de titel ‘De kerk van morgen‘.

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  Naast de uit 1927 daterende Kruiskerk aan de Piet Heinlaan werd in 1966  De Schutse in gebruik genomen, die nog steeds als protestantse kerk dienst doet.]

(27 april 1963)

Bondsdag vrouwen.

Op donderdag 16 mei a.s. hoopt de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland in Arnhem zijn jaarlijkse Bondsdag te houden. Er zijn bijeenkomsten gepland op vijf verschillende plaatsen. In de concertzaal en de grote zaal van Musis Sacrum, in de Westerkerk, in de Oosterkerk en in het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Er zullen referaten worden gehouden over het onderwerp  ‘Indien gij dit weet...’ door ds. J. Thomas [1910-2001] uit Amersfoort, dr. P.G. Kunst [1907-1981] uit Amsterdam,  door ds. J. van der Linden  uit Bussum en door ds. G. van Andel [1916-1999] uit Rotterdam-Charlois.

Mevrouw W.M. Ridderbos-de Rooij aan het woord in de generale synode bij gelegenheid van een andere gebeurtenis.

De bondspresidente, mevrouw W.M. Ridderbos-de Rooij, zal in alle bijeenkomsten een toespraak houden over ‘Dat moet u lezen!‘ De Bondsdag zal worden besloten door een massale samenzang op de Markt, begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils. In het programmaboekje over de Bondsdag dat zojuist is verschenen wordt meegedeeld, dat het totale aantal verenigingen van de Bond thans 881 bedraagt en dat het totale ledental 240.218 is. Dit betekent een verenigingswinst van 40 en een ledenwinst van 259 over de periode van 1 maart 1962 tot 1 maart 1963.

(27 april 1963)

Zeeuwse ouderlingen bijeen.

De voormalige Oosterkerk in Goes, die sinds 2015 ‘Vredeskerk’ heet (foto: Reliwiki, Adrie van Driessen, 2015).

Op woensdag 1 mei a.s. houdt het Comité Zeeuwse Gereformeerde Ouderlingen Conferentie zijn voorjaarsconferentie in de Oosterkerk aan de Bergweg [c.q. aan het ds. W.H. van der Vegtplein] in Goes. In de morgenbijeenkomst, die om half elf aanvangt, zal ds. Ph. J. Huijser [1902-1978] te Werkendam  spreken over ‘Het ambtsgeheim van de ouderling’. Na de discussie op dit referaat zal tijdens de middagpauze aan alle conferentiegangers een broodmaaltijd worden aangeboden. In de middagbijeenkomst spreekt drs. T.M. Gilhuis [1914-1990] uit Dordrecht over ‘De prediking der kerk en de zichtbaarheid van het  heil’.

(27 april 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –  De Oosterkerk heet sinds de verbouwing in 2014/2015 ‘Vredeskerk‘ en wordt nog steeds als protestantse kerk gebruikt.]

Bron:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 20 en 27 april 1963.