Uit de pers (52) – 1963 Nieuws uit de Kerken

In de nummers van 4 en 11 mei   1963   van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Het vraagstuk der bewapening.

De classis Groningen heeft zich beziggehouden met het vraagstuk van de bewapening naar aanleiding van een instructie van de kerk van Groningen-West, die op tafel van de classis werd gedeponeerd. In deze instructie werd voorgesteld de generale synode te verzoeken om bezinning op het onderhavige probleem. De classis besloot dit verzoek te steunen en door te zenden aan de [generale] synode van Groningen.

(4 mei 1963)

Interkerkelijk gesprek.

De classis Bolsward heeft aangedrongen op het betrachten van voorzichtigheid in de verhouding tot en in het gesprek met de Nederlandse Hervormde Kerk. De classis sprak uit, op de hoogte te moeten blijven van de gang van zaken in de kerken in haar ressort.

(4 mei 1963)

Proeve beproefd.

De proefbundel 150 psalmen.

De kerkeraad van Waddinxveen heeft de proeve van een nieuwe psalmberijming aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en zijn bevindingen neergelegd in een brief die werd gericht tot de Deputaten voor de psalmberijming. De brief is te lang om in zijn geheel te citeren. Daarom nemen wij uit de conclusie alleen over dat volgens de kerkeraad van Waddinxveen de psalmen uit de aangeboden proeve in drie groepen kunnen worden verdeeld. Allereerst zijn er berijmingen die uitstekend zijn geslaagd. Daarbij is van het goede in de oude berijming behouden wat mogelijk was en iedere verandering wordt een taalkundige verbetering geacht.

Dan zijn er berijmingen die op zichzelf mooi zijn, maar waarbij men zich afvraagt of de oude berijming nu werkelijk zó slecht was dat een dergelijk lied, dat de gemeente kende en dat haar lief was, beslist moest vervallen.

En tenslotte worden dan berijmingen genoemd die de kerkeraad volstrekt geen verbetering acht van de oude berijming, maar soms zelfs een belangrijke verslechtering. De kerkeraad stelt daarom voor de aangeboden proeve opnieuw door een deskundige commissie in studie te laten nemen. Voor de tweede groep van berijmingen acht hij het gewenst, dat in de nieuwe psalmbundel zowel de oude als de nieuwe berijming zal worden opgenomen naar het model van de Christian Reformed Church in America, waar men ook van verschillende psalmen twee, soms zelfs drie berijmingen naast elkaar heeft.

(4 mei 1963)

Beproevingen aanmoedigen.

In een vergadering van de classis Utrecht  is gesproken over de beproeving  van de nieuwe psalmberijming. Daarbij bleek dat nog niet alle gemeenten  in het ressort van deze classis zijn begonnen met het proefzingen uit de nieuwe bundel. Daarom werd besloten de kerken hiertoe aan te moedigen. De classis zal hiervoor aan elke kerk een tiental psalmen ’toewijzen’ ter beproeving.  Elk gemeentelid kan langs die weg in de gelegenheid worden gesteld  bij de kerkeraad op- of aanmerkingen in te dienen die dan weer kunnen worden doorgegeven aan de classisvergadering.

(4 mei 1963)

Variatie in huwelijksbevestiging?

Bij de behandeling van het rapport der kerkvisitatoren in de classis Groningen werden bezwaren gemaakt tegen het bestaande huwelijksformulier. Besloten werd namens de classis een verzoek aan de generale synode te richten  om meer formulieren samen te stellen voor de huwelijksbevestiging.

(4 mei 1963)

Verdwijnend ambt…

De toenmalige gereformeerde kerk met pastorie te Ten Post, zoals die er in 1963 uit zag.

De kerkeraad van Ten Post heeft als de laatste kerk in de classis Appingedam besloten tot afschaffing van het instituut van voorlezer. De dienstdoende predikant neemt zijn taak over.

(4 mei 1963)

Kerk verkocht.

De kerkeraad van Rotterdam-Charlois heeft besloten de Immanuelkerk aan de Dorpsweg te verkopen aan het Apostolisch Genootschap voor een bedrag van fl. 500.000.

De inmiddels gesloopte Immanuelkerk te Rotterdam-Charlois.

De kerkeraad zal daartegenover een zalencomplex van het genootschap aan de Slotboomstraat, het voormalige Clemenshuis, huren voor drie jaar voor een huurprijs van fl. 3.600 per jaar. De overdrachtskosten bij de verkoop worden door elk der partijen voor de helft gedragen.

(4 mei 1963)

Mooie verhoging.

De Pelgrimkerk te Haarlem, waarover het in dit artikel gaat.

In verband met kerkbouwplannen is in de  kerk van Haarlem-Zuid een actie gehouden tot verhoging van de vaste vrijwillige bijdragen. Op het moment dat de meeste intekenbiljetten binnen waren bleek het bedrag der toegezegde verhogingen fl. 31.000 te zijn terwijl bovendien nog een bedrag van fl. 8.000 aan giften ineens werd ontvangen. Het streefbedrag voor de verhoging was fl. 35.000, en dit werd dus niet helemaal gehaald. Niettemin meende de Commissie van Beheer de conclusie te kunnen trekken dat de gemeente in haar totaliteit achter de plannen staat.

(4 mei 1963)

Taak der predikantsvrouw.

De vrouwen van kerkelijke werkers in de gemeenten van Tana Righu en Pal(l)a (West-Soemba) hebben samen geconfereerd: vrouwen van [zendings-] predikanten en evangelisten hebben zich bezonnen op hun eigen taak tegenover de gemeente en de heidense omgeving.

(4 mei 1963)

Een kaartje van Soemba met de belangrijkste plaatsen aangegeven. Pala en Tana Righu liggen ten noorden van Waikaboebak op West-Soemba.

Vooruitgang in Tana Righu.

In de gemeente van Tana Righu in West-Soemba, aan de noordkust, zijn kort na elkaar twee groepen gedoopt van resp. 14 en 42 volwassenen.

(4 mei 1963)

Pendrecht zelfstandig?

In Rotterdam-Charlois  komt de vraag weer aan de orde of mogelijk toch moet worden overgegaan tot instituering van een zelfstandige gemeente in Pendrecht.

De Christus Triomfatorkerk aan de Krabbendijkestraat te Rotterdam. Tegenwoordig de kerk van een Volle Evangelie Gemeente.

Zoals wij destijds, naar aanleiding van een artikel over de nieuwe Triomfatorkerk in Pendrecht in ons blad, uitvoerig berichtten, is  deze vraag al meer ter sprake gekomen. Daarvoor is een rapport uitgebracht door het Gereformeerd Sociologisch Instituut. De kerkeraad heeft nu besloten de vragen, door dit rapport aan de orde gesteld, opnieuw in studie te nemen. Aan de desbetreffende commissie werd opdracht gegeven de kerkeraad zo spoedig mogelijk van advies te dienen. De commissie werd voldoende armslag gegeven om zich zo breed mogelijk te kunnen oriënteren.

(11 mei 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info –    De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Pendrecht werd op 1 januari 1964 geïnstitueerd.]

Niet samen binnentreden.

De Fonteinkerk was een van de  toenmalige gereformeerde kerken te Voorburg (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

In Voorburg werd de vijfde samenspreking tussen hervormde en gereformeerde mannen voorbereid. Er werd voorgesteld, als ouderlingen-auditores elkaars kerkdiensten te bezoeken. Van gereformeerde zijde werd bezwaar gemaakt tegen officieel gezamenlijk binnenkomen met de kerkeraad, omdat dit de indruk geeft van medeverantwoordelijkheid – een medeverantwoordelijkheid die er niet is en ook niet bedoeld is. De wijkkerkeraden zullen zich hierover nader te beraden hebben.

(11 mei 1963)

Zo moe, zo moe…

De notitieschrijver in het Kerkblad voor Noord-Brabant en Limburg vertelt, dat ze hem gezegd hadden dat er ditmaal weinig te beleven zou zijn  op de particuliere synode. “Maar dat viel hard mee. Alleen wordt een mens zo verschrikkelijk moe van het lange wachten aan het begin. Het duurt zo lang voordat onze synode ter zake komt. Ik heb een vorige keer al eens geschreven over de langdurige formaliteiten die als een soort openingsliturgie voor het zakendoen moeten dienen. Het duurde tot anderhalf uur na de opening. Het moderamen, dat vlot in oude samenstelling werd gekozen, had meer dan een uur nodig om de ingekomen brieven en rapporten op volgorde te leggen en er zich een voorlopig oordeel over te vormen. Veel stukken waren laat binnengekomen (ds. C. van Noord  uit KlundertMoerdijk  had bij de opening namens de roepende kerk al verteld, hoe moeilijk op die manier het goed voorbereiden van een synode wordt)”.

De toenmalige gereformeerde kerk van Sleeuwijk. In 1968 werd een nieuwe kerk gebouwd.

“Het zou misschien al helpen, wanneer ieder die een briefje aan de synode schreef, daarbij vier doorslagen deed, om door te sturen naar de classicale afgevaardigden (u weet toch, dat er uit elke classis twee dominees, twee ouderlingen en een diaken naar de particuliere synode gaan?). Zo was er bijvoorbeeld een brief van de classis Almkerk, die wat kritische opmerkingen over enkele zinsneden in het verkorte doopformulier ten beste gaf. De opmerkingen waren van de kerkeraad van Sleeuwijk, waar de classis het wel mee eens was. Als nu elk van de vier groepen afgevaardigden een doorslag van het classicale briefje hadden gehad, dan zouden er in elk geval wat mensen op de synode geweest zijn, die het verkorte doopformulier er eens op hadden nageslagen. Nu werd die brief voorgelezen en niemand kon er eigenlijk zo direct een verstandig woord over zeggen. Eén afgevaardigde had het formulier wel in zijn auto liggen…”

(11 mei 1963)

Zingen bij beurten.

Dr. K. Dronkert (1907-1977).

Het zingen bij beurten vind ik persoonlijk een zeer vervelende zaak en ik moet altijd oppassen dat ik mij niet ga ergeren, zo schrijft dr. K. Dr(onkert) [1907-1977] in de Leidse Kerkbode in een artikel over de vraag of onze diensten een beetje te veranderen zijn. ‘Mannen afzonderlijk, vrouwen afzonderlijk, kinderen afzonderlijk, dat breid ik altijd in gedachten uit tot diakenen afzonderlijk, ouderlingen afzonderlijk en kosters afzonderlijk. Het breekt voor mijn besef altijd iets van gemeenschappelijkheid. Wanneer men het toch graag wil dan is daar geen principieel bezwaar tegen, maar het is een beetje gemeenschapsbrekend. Vooral mannen kunnen soms zo lomp zingen. Dat is niet tot stichting en het effect van de variatie is na enkele malen reeds verloren’.

(11 mei 1963)

Nieuwe kerk in Doorn.

De vroegere gereformeerde kerk aan de Kampweg te Doorn. Een nieuwe kerk kwam er niet.

De kerkeraad van Doorn heeft zich uitvoerig bezig gehouden met de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan 460 kerkgangers, welk aantal nog op vrij eenvoudige wijze zal zijn op te voeren. Op advies van de bouwcommissie besloot de kerkeraad daarvoor het terrein aan  de Austerlitzweg te bestemmen.

(11 mei 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Er kwam geen nieuwe kerk.]

Noodkerk voor Dronten.

Zo zag een SSK-noodkerk er uit. Hier staat een SSK-noodkerk in de Groningse wijk Paddepoel, die eerder in de wijk Helpman gestaan had.

Zolang de jonge gemeente van Dronten  (in de nieuwe polder Oostelijk Flevoland) nog niet over een definitief kerkgebouw beschikt zal hier een houten noodkerk worden geplaatst. De Stichting Steun Kerkbouw verleent hiervoor medewerking. Het kerkje zal plaats bieden aan 300 personen. Door het plaatsen van  tussenschotten kan het worden verdeeld in verschillende zaaltjes. Het kerkje zal ook ten dienste worden gesteld aan andere kerkgenootschappen. Voor zover thans valt te bekijken zal het nog zeker twee jaren duren voordat met de bouw van een definitieve kerk kan worden begonnen.

(11 mei 1963)

De (voormalig gereformeerde, nu protestantse) kerk ‘De Ark’ Dronten.