Uit de pers (55) – 1963 – Nieuws uit de Kerken

In de nummers van 15 en 22 juni 1963 van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en/of gegevens.

Velp wil tweede predikantsplaats.

De toenmalige gereformeerde kerk aan de Parkstraat te Velp. In 1964 werd de kerk door brand verwoest en vervangen door de Phoenixkerk.

De kerkeraad van Velp heeft met algemene stemmen uitgesproken dat er wegen en middelen gevonden moeten worden om zo spoedig mogelijk tot vestiging van een tweede predikantsplaats te komen. De gemeente telt nu ruim 1250 zielen en hoewel ds. Joh. Meynen [1899-1984] als hulpprediker de volledige zorg op zich heeft genomen voor alle bejaarden en chronisch zieken, is het overige werk in de gemeente voor één man toch te veel.

(18 juni 1963)

Een eeuw oud.

De toenmalige gereformeerde, tegenwoordig protestantse Ontmoetingskerk te Oldehove.

De Gereformeerde Kerk te Oldehove heeft haar eeuwfeest gevierd. De gemeente telt 435 zielen. In honderd jaar heeft deze gemeente slechts negen predikanten gehad, want twee hunner dienden deze kerk vele jaren, respectievelijk dertig en eenentwintig jaar. Haar dienaren waren: ds. D.K. Wielenga [1841-1902], die later hoogleraar is geworden, ds. J. Meijer [1837-1906], ds. O.D. Eerdmans [1848-1924], ds. J. Diemer [1839-1915], ds. H.A. Kievits [1880-1960], ds. A. van der Vegt [1867-1941],  ds. H. Wiersinga [1899-1959]. Deze predikanten zijn allen reeds overleden.  Verder werd de kerk gediend door ds. T. Holwerda [1898-1985], thans te Bellingwolde en ds. D. van Keulen [1924-2019], nu te Zeist.  Thans [in 1963]  is ds. D.J. Kruithof [1909-2005] predikant te Oldehove.

(18 juni 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.infoKlik hier voor de overige predikanten.]

Werk van de kerken in zomerland.

* Ten behoeve van hen, die recreatie zoeken in Noord-Holland is er op 1 juni [1963] in St. Maartenszee in de gemeente Zijpe, een centrum geopend door de burgemeester van Zijpe, mr. D. Breebaart. Het is een Zwitserse noodkerk, die na enige tijd in Amsterdam-West  in gebruik te zijn geweest ter beschikking kwam en geplaatst werd in het midden van het recreatiegebied St. Maartenszee, dat in de achterliggende jaren snel opkwam en reeds een jaartotaal van 300.000 overnachtingen bereikte. Met de naam ‘De Anloup’ in het Westfries wil dit gebouw dienst doen als kerk en als conferentiecentrum terwijl in de zomermaanden door een team van vrijwilligers programma’s zijn ontworpen, die uitgevoerd worden voor en met de gasten.

‘De Anloup’ te Sint Maartenszee (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Elke zondag zal er kerkdienst zijn, verder dagsluitingen, en zondagavondzang. Dit alles wordt gedragen door een stichting, waarin deelnemen de hervormde gemeente van Zijpe, de Doopsgezinde gemeente van Zuid-Zijpe, en de Gereformeerde Kerken van Krabbendam,  Schagen en Dirkshorn. Op Eerste Pinksterdag werd de eerste vroegdienst gehouden door ds. W.H. Gispen [1929-1969], gereformeerd predikant te Schagen.

* Een interkerkelijk overleg voor zomeractiviteiten op Texel gaat een brochure onder de vakantiegangers verspreiden, waarin vermeld staan de kerkdiensten, bijzondere avonden e.d. Terwijl een foto van Texel met de groet Van harte welkom op Texel, het titelblad siert, is het boekje verder gevuld met algemene gegevens en inlichtingen en meer foto’s. Ieder die in de vakantie naar Texel hoopt te gaan kan door dit boekje te weten komen wat er al zo op kerkelijk gebied te doen is.

(18 juni 1963)

In het zwart?

De voormalige gereformeerde kerk te Maasland, die in 1956 in gebruik genomen werd. Inmiddels werd deze kerk buiten gebruik gesteld en afgebroken  (foto: Reliwiki).

In Maasland heeft een broeder kerkeraadslid met schroom gevraagd of al de kerkeraadsleden in het zwart willen komen bij een eredienst. Uit het kerkeraadsverslag blijkt, dat er nogal wat tegenstribbelende ambtsdragers waren, want de verslaggever meldt: ‘In de bespreking luwt het verzet, zodat zonder dat dit opgelegd wordt, de mogelijkheid van één-dracht niet uitgesloten is.

(18 juni 1963)

Eén offer.

De gereformeerde kerk te Kollumerpomp doet nog steeds dienst als kerkgebouw.

In Kollumerpomp zal men gedurende drie maanden een proef nemen met het ene offer.

(18 juni 1963)

Kerkelijke verhuizing.

De classis Stadskanaal heeft positief gereageerd op het verzoek van de kerkeraad van Nieuw-Weerdinge  om deze kerk voortaan te doen ressorteren onder de classis Coevorden.

De vroegere gereformeerde kerk te Nieuw-Weerdinge.

Burgerlijk behoort Nieuw-Weerdinge tot de gemeente Emmen, en het ligt dus in de provincie Drenthe. Vandaar dan ook dat de kerk meer is georiënteerd op de Drentse dan op de Groningse zusterkerken. Wanneer nu ook de Particuliere Synode van Drenthe haar goedkeuring aan dit besluit zal hechten kan de kerk van Nieuw-Weerdinge dus naar de classis Coevorden verhuizen.

(22 juni 1963)

Groeiend Hoogvliet.

Hoogvliets kerk telde in 1951 nog maar 290 leden, doch tien jaar later was dat ledental reeds 2.338. Geen wonder, dat deze kerk zich dus voor enorme problemen geplaatst ziet. Hoogvliet, tien jaar geleden nog een typisch Zuid-Hollands eilandendorpje, is nog steeds in volle groei. Hele woonwijken werden en worden ten zuiden van de petrochemische industrieën uit de grond gestampt. In een vergadering van de classis Schiedam  – welke vergadering te Hoogvliet gehouden werd – werden de afgevaardigden met de problematiek van Hoogvliet geconfronteerd, onder andere door een bezoek aan de hulpsecretarie ter plaatse, waar een ambtenaar een heldere, boeiende en indrukwekkende uiteenzetting gaf over de snelle groei van de burgerlijke plaats Hoogvliet.

(22 juni 1963)

Kerkelijk gesprek in Bussum.

De toenmalige gereformeerde Wilhelminakerk, tegenwoordig een van de protestantse kerken in Bussum.

Na  gehouden vooroverleg binnen de wijkkerkeraden heeft de Kerkeraad voor Algemene Zaken van Bussum unaniem een besluit genomen ten aanzien van het kerkelijk gesprek en het zoeken van de gemeenschap met de hervormden en vrije evangelischen. Er zijn twee overleggroepen gevormd die tot taak hebben gekregen alles te zoeken, te bedenken en te doen om de onderlinge kerkelijke gemeenschap en samenwerking te bevorderen. De ene groep samen met vrije evangelische broeders (vier vrije evangelischen en vier gereformeerden) en een soortgelijke groep samen met de hervormden, waarmee reeds langer, vooral in de sfeer van de wijk, contact bestaat. Inmiddels is reeds besloten om dit jaar aan de herdenking van de Kerkhervorming een bijzonder karakter te geven. Dit zal geschieden doordat op de zondag na de Hervormingsdag op 3 november, alle morgendiensten gezamenlijk zullen worden gehouden met in elke kerk twee voorgangers, de een als liturg, de ander als prediker. Er zal dan in elke hervormde kerk een gereformeerde predikant preken en de hervormde collega zal de liturgie verzorgen. In de gereformeerde kerkgebouwen net andersom.

(22 juni 1963)

Kanselboodschap over wederdoop.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Landsmeer.

In Landsmeer hebben enkele leden van de kerk zich laten herdopen in de kring van het blad ‘Kracht van Omhoog’. In verband hiermee heeft de kerkeraad zich genoodzaakt gezien hen van het avondmaal af te houden. Naar aanleiding hiervan heeft de kerkeraad een kanselafkondiging opgesteld waarin wordt betoogd: “Door deze daad miskenden zij de doop die eenmaal in de gemeente aan hen was bediend en braken zij er de gemeenschap van de gemeente mee. Degenen onder hen die eens belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, kwamen hiermee feitelijk terug op hun uitspraak dat zij ‘Gods verbondsbeloften geloofden – hun in de doop betekend en verzegeld’.  Vanwege de miskenning van hun doop en het  terugkomen op dit deel van hun belijdenis zag de kerkeraad zich genoodzaakt hen van het heilig avondmaal af te houden”.

De kerkeraad drong er bij de leden van de gemeente op aan zich bewust te blijven van de grote beloften die God aan de christelijke gemeente heeft gegeven en die in de doop aan de gemeente worden bezegeld en bekrachtigd, voorts deze verbondsbeloften te blijven geloven en blij te leven in de gemeenschap met de Drieënige God en met elkander, en te bidden om de Heilige Geest, of Hij de gemeente in de waarheid leiden en bij de eenheid bewaren wil”.

(22 juni 1963)

Classis over gemeenschappelijke kerkdiensten.

De toenmalige gereformeerde kerk te Haamstede aan de Platboslaan 1, die nog steeds als protestantse  Pelgrimskerk dienst doet (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkeraad van Haamstede  heeft zich tot de classis Zierikzee gewend met de vraag hoe de classis denkt over de door de hervormde en de Gereformeerde Kerk te houden gemeenschappelijke kerkdiensten. Naar aanleiding hiervan heeft de classis Zierikzee besloten:

1. haar hartelijke blijdschap uit te spreken over de blijken van toenadering tussen de kerk van Haamstede en de Nederlandse Hervormde gemeente van Haamstede;

2. haar medewerking te verlenen aan het gemeenschappelijk overleg tussen beide kerkgenootschappen;

3. vooralsnog geen vrijmoedigheid te hebben instemming te betuigen met het voorstel van de kerk van Haamstede over te gaan tot het incidenteel houden van gemeenschappelijke kerkdiensten met de Nederlandse Hervormde Gemeente ter plaatse;

4. aan te bevelen dat voor de uitvoering van punt 2 bovengenoemd gebruik wordt gemaakt van de diensten van de kerkvisitatoren.

(22 juni 1963)

De eerste paal.

De kerk te Rotterdam Schiebroek aan de Wilgenplaslaan. Inmiddels buiten gebruik als gereformeerde c.q. protestantse kerk.

Zaterdag 8 juni [1963] werd te Rotterdam-Hillegersberg de eerste paal geslagen voor een nieuwe kerk aan de Wilgenplaslaan, hoek Teldersweg. Deze heugelijke gebeurtenis werd door velen uit de gemeente meegemaakt.

(22 juni 1963)

Vijfde kerk voor Hilversum.

Onder belangstelling van tal van gemeenteleden heeft ds. A. van der Kooij [1920-1982] het eerste grondwerk verricht voor de bouw van een nieuwe kerk te Hilversum, die een de Antonie Fokkerstraat [officieel ligt de kerk aan de Minckelersstraat] zal verrijzen ten dienste van de Oosterwijk.

De Oosterkerk aan de Minckelersstraat werd in 1964 in gebruik genomen en na een fusie met de hervormden ‘Ontmoetingskerk’ genoemd. Tegenwoordig een moskee.

Dit wordt (na de Torenlaan-, de Zuider-,  de Noorder–  en de Westerkerk het vijfde bedehuis in de radiostad. In een korte toesprak gaf ds. Van der Kooij uiting aan zijn vreugde dat het langverbeide ogenblik thans was aangebroken. Eerst zal het ruime souterrain worden gebouwd, waarin een zaal komt met 200 zitplaatsen, een podium en een aantal kleedkamers. De kerk die er boven zal komen biedt plaats aan ongeveer 650 mensen. Het reeds enkele jaren bestaande wijkgebouw zal worden gemoderniseerd en met een glazen gang aan de kerk verbonden.

(22 juni 1963)

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland. 15 en 22 juni 1963