Uit de pers (50) – 1963 Nieuws uit de kerken

In de nummers van 30 maart en 6 april 1963   van het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen we onder meer de volgende berichten tegen over plaatselijke Gereformeerde Kerken.

De redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste de illustraties en [tussen vierkante haakjes] enkele aanvullende opmerkingen en gegevens.

Jubileumboekje Schagen.

Het jubileumboekje uit 1963.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de kerk te Schagen is een aardig gestencild jubileumboekje verschenen. Het bevat het historisch overzicht van de kerk, zoals dat werd gegeven op de jubile-umavond van 20 maart [1963], verlucht met een 13-tal foto’s en enkele aantrekkelijke tekeningen. Oud-leden van de kerk van Schagen en andere belangstellenden kunnen exemplaren van het boekje bestellen […] tegen een bedrag van fl. 2,50. De opbrengst van de verkoop van deze boekjes is ten bate van de kerk.

(30 maart 1963)

Andere naam.

De kerk van Nieuwer-Amstel-Noord zal in verband met de aanstaande naamswijziging van de burgerlijke gemeente en met de uitbreiding der kerk van Buitenveldert, een andere naam krijgen, namelijk Gereformeerde Kerk van AmstelveenNoord  / Buitenveldert.

(30 maart 1963)

Nieuwe pastorie voor Nieuw-Amsterdam.

De gekochte pastorie aan de Vaart Noord Zijde.

In Nieuw-Amsterdam heeft de kerkeraad door onderhandse verkoop het herenhuis Vaart NZ 16 aangekocht. Dit perceel, dat voorzien is van centrale verwarming, zal binnenkort als pastorie in gebruik genomen worden.

(30 maart 1963)

Gemeenschappelijke kerkeraadsvergadering.

In Appelscha blijft men niet achter met het samenspreken, dat hier en daar tussen hervormden en gereformeerden plaatsvindt. De beide kerkeraden hebben kort geleden een kennismakingsvergadering gehouden en men heeft goede hoop, dat in ’t vervolg deze samensprekingen tot resultaten zullen leiden in het belang van beide kerken.

De gereformeerde kerk aan de Van Emstweg te Appelscha (1956-2015).

(30 maart 1963)

Meer dan een ton!

In het kader van de felicitatie-actie die de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen rond 1 maart [1963] heeft gehouden voor ‘Heb het hart eens’ [ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Bond], is een bedrag van ruim een ton bijeengebracht. Op en na die eerste maart heeft deze actie, waarbij aan oud-leden van de Bond een feestalbum ter tekening werd aangeboden, voor zover thans bekend een bedrag van fl. 104.423,83 opgeleverd. Zoals bekend is dit geld bestemd voor het zendingsjeugdwerk in Rwanda in Midden-Afrika.

(30 maart 1963)

Twijfel.

De vroegere gereformeerde Pniëlkerk aan de Lessinglaan te Utrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Nooit hebben wij getwijfeld aan de waarheid van al hetgeen in kerkelijke organen wordt meegedeeld. Maar nu heeft het Utrechts Kerkblad toch wel diepe twijfel in ons hart gezaaid. Want in dat blad lezen wij een vetgedrukt kopje: Uit de gemeenteraadsvergadering van 11 maart [1963] in de Pniëlkerk. Neen, wij kunnen niet geloven, dat de magistratuur van de Domstad in een gereformeerde kerk gaat vergaderen. In het onder dit kopje volgende verslag lezen wij trouwens reeds in de aanheft dat ds. N. Warner [1910-1988]  praeses was. Van gemeentevergadering tot gemeenteraadsvergadering blijkt slechts een kleine stap te zijn.

(6 april 1963)

Contacten met andere kerken.

Vanuit de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Culemborg is de wens naar voren gekomen, spoedig weer contact te zoeken met de vrijgemaakte kerk in deze gemeente.

Uit het kerkeraadsverslag van Renkum en Heelsum  blijkt ons, dat een ouderling contacten heeft gehad met de hervormde gemeenten te Renkum en te Heelsum, inzake samenwerking bij de evangelisatiearbeid. In het verslag wordt hierover opgemerkt dat deze samenwerking langzaam moet groeien.

(6 april 1963)

Kerkbouwplannen in Dubbeldam.

De voormalig gereformeerde ‘Rehobothkerk’ aan de Oudendijk in Dubbeldam staat er tegenwoordig nog steeds, zij het niet meer als kerk.

Op een gemeenteavond van de kerk van Dubbeldam heeft ds. E.A. van Es [1906-1983] meegedeeld dat binnenkort over de kerkbouwplannen zeer uitvoerige mededelingen kunnen worden verwacht. De noodzaak van een nieuwe kerk doet zich gevoelen, want de Rehobothkerk wordt veel te klein. Terwijl anderzijds de kerkelijke gemeente alsmaar groeit door de toeneming van de bevolking in Dubbeldam.

(6 april 1963)

Weleerwaarde voorzanger? Dank u.

Ds. K. Talsma (1908-1995) op latere leeftijd.

Tijdens de kerkeraadsvergadering van de Gereformeerde Kerk van Breda  kwam het voorstel in bespreking om tijdens de avonddiensten de geloofsbelijdenis te zingen. Wanneer dit zingende gebeurt, kan de gemeente met eigen mond en hart haar geloof belijden. De kerkeraadsleden kenden de melodie niet, aldus de verslaggever, en vroegen daarom ds. [K.] Talsma [1908-1995] deze eens voor te zingen. Daar trapte Zijne Weleerwaarde niet in. Een muziekinstrument is de kerkeraadskamer niet rijk en zodoende kwam de gedachte op om op de eerstkomende gemeentevergadering in april enkele zangers en zangeressen te vragen deze schone melodie  te laten zingen.

(6 april 1963)

Percentages spreken.

De telling van kerkgangers en avondmaalgangers in de maanden december en januari te Amersfoort gaf een mager resultaat over de gehele linie. Dat blijkt uit het kerkeraadsverslag, waarbij opgemerkt wordt, dat de weersomstandigheden ongetwijfeld mede tot een minder goed resultaat hebben geleid. Het percentage avondmaalgangers bedroeg 63,4. In oktober was dit 70,7 en in januari 67,4. Het percentage kerkgangers varieerde op de verschillende zondagen tussen 60 en 75. In januari was dit percentage 79.

(6 april 1963)

Altijd de gaanderij.

De grote galerijen in de gereformeerde (nu protestantse) Oosterkerk te Kollum (Frl.). Foto: Reliwiki, mevr. Stok-Britting, Krommenie.

In Kollum is de gaanderij fraai opgeknapt. Men hoopt nu maar, dat de jongens en meisjes nu niet weer een of ander schandwerk aanbrengen. Eigenlijk moesten ze zelf nu maar eens jeugdbrigadiers of klaarovertjes aanstellen aan wie ze het toezicht over een aantal banken opdroegen en aan wie ze ook beloofden zich te zullen onderwerpen.

(6 april 1963)

Nieuwe gemeente in West-Soemba.

Het aantal kerken op Soemba is weer met een vermeerderd. Eind vorig jaar werd de gemeente van Lauli Atlas bij Waikaboebak geïnstitueerd. Een grote feestdag voor hen allen. Men dacht met dankbaarheid terug aan de zendingsarbeid in voorgaande jaren. Er is in deze omgeving veel openheid voor het evangelie. Deze jonge gemeente krijgt dus een prachtige taak.

(6 april 1963)

Een kaartje van Soemba met daarop de belangrijkste plaatsen aangegeven.

Vrouwenverenigingen op Soemba.

Het aantal vrouwen- en meisjesverenigingen breidt zich op het Indonesische eiland Soemba geregeld uit. Zo heeft ds. H. Baarlink [1927-2018], de zendingspredikant daar, onlangs bericht dat kort geleden in Wanga bij Pajeti (Oost-Soemba) twee vrouwenverenigingen zijn opgericht die samen reeds meer dan 80 leden tellen. Daaronder zijn vele vrouwen die nog heiden zijn. Dat betekent voor mevrouw Baarlink wel weer veel meer werk, doch ook veel meer vreugde.

(6 april 1963)

Taaie volhouder.

Nu de heer G.J. Terlaak [1916-2006] aan de Vrije Universiteit zijn theologisch kandidaatsexamen heeft afgelegd heeft hij de kroon gezet op een studie van veertien jaar. Voorwaar een bijzondere prestatie, want de heer Terlaak is 46 jaar!

Op de dag van zijn kandidaatsexamen schreef de Nieuwe Haagsche Courant: “Vandaag is de heer G.J. Terlaak uit het zeeppoederwinkeltje aan de Badhuisstraat te Scheveningen voor het eerst sinds jaren niet meer met de bakfiets weggeweest. Want na een studie van veertien jaar heeft hij gisteren met goed gevolg zijn kandidaatsexamen theologie afgelegd. Acht en een half jaar werkte hij eerst op het avondlyceum Noctua voor zijn staatsexamen gymnasium α. Daarna ging hij studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dat heeft hij nu vijf en een half jaar gedaan. En de arbeid is beloond.

Ds. G.J. Terlaak (1916-2006) op latere leeftijd. Foto: Historisch Tijdschrift  GKN-35.

“Ik studeerde iedere dag zo’n vijf uur en daarbij gaf ik per week aan vijf middelbare scholieren en studenten bijles. Aan één van hen heb ik Hebreeuws gegeven. ’s Morgens ging ik er altijd met de wagen op uit, de klanten langs, en ’s middags en ‘s avonds studeerde ik dan.”

De heer Terlaak is zijn klanten dankbaar. Zij hebben het toch eigenlijk mogelijk gemaakt dat hij studeren kon. Veertien jaar heeft de heer Terlaak blijk moeten geven van een groot doorzettingsvermogen, ‘maar’, zegt hij, ‘ik heb het altijd in blijdschap gedaan en niet al zuchtende. Ik voelde dit als een roeping, anders had ik het nooit vol kunnen houden’.

Waarom hij met zijn bakfiets de klanten af bleef rijden? “De tegenstelling tussen het gaan langs de klanten en het thuis studeren was voor mij heel belangrijk. De klanten afgaan was een soort ontspanning voor me. Het zal me ook niet meevallen om mijn klantenkring en mijn winkeltje er aan te geven. Er bestaat een hechte band tussen mijn klanten en mij en die zal ik nu toch binnenkort moeten verbreken.”

(6 april 1963)

Verkeerd verbonden.

Dit is de vroegere gereformeerde kerk te Wapenveld (foto: Reliwiki, ds. H.J. Douwes).

Ds. R.J. Beukema [*1926] te Ermelo had een beurt te vervullen in de vacante kerk van Wapenveld. Te Wapenveld aangekomen, vroeg hij aan een voorbijganger de weg naar de kerk en op deze wijze kwam hij terecht in het kerkgebouw aan de Kanaaldijk. Hij verwisselde zijn jas voor de toga, nieuwsgierig aangestaard door de ambtsdragers in de consistoriekamer, van wie niemand iets zei. Totdat ds. [B.] Geuchies [1910-1987] binnenkwam en vroeg: ‘Bent u wel goed? Dit is de vrijgemaakte kerk! Ds. Geuchies hielp ook mevrouw Beukema, die reeds inde kerk plaatsgenomen had, uit de droom – en zijn collega op het goede pad. Laten we liever zeggen: op het pad dat hij hebben moest. Hoe deze vergissing zo precies weten? Uit het Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijssel.

(6 april 1963)

Geen kerkzaal voor PvdA.

De kerkeraad van Rotterdam-Centrum  heeft met algemene stemmen besloten een zaaltje in het gebouw ‘Atrium’, dat eigendom van de kerk is, niet te verhuren aan de Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid.

Gebouw ‘Atrium’ in de jaren ’60, tegenwoordig het Zorgcentrum Atrium (foto: Lelie Zorggroep).

Het dagblad ‘Trouw’ weet hierover mee te delen dat het bestuur van de werkgemeenschap voor deze vergadering 1.300 convocaties had verzonden, mede aan leden van de Gereformeerde Kerk. Een van de bestuursleden van de werkgemeenschap, de heer S. Bestebreurtje, had van ir. J.D. Quak, lid van de beheerscommissie van ‘Atrium’, de mondelinge toezegging gekregen dat het zaaltje beschikbaar gesteld zou worden voor een vergadering van de werkgemeenschap, maar daarbij schijnt het misverstand te zijn ontstaan over de aard van de vergadering.

De heer Bestebreurtje had gezegd dat de vergadering alleen bezocht zou worden door genodigden en de heer Quak had daaruit geconcludeerd dat het een besloten vergadering voor leden zou zijn. Tot nu toe heeft namelijk de kerkeraad er nooit bezwaar tegen gemaakt dat een zaaltje in ‘Atrium’ verhuurd zou worden voor besloten kleine vergaderingen van andersdenkenden (een Quakergroep maakt bijvoorbeeld wel eens gebruik van dit zaaltje), maar men wil beslist geen medewerking verlenen aan propagandistische activiteiten. Toen dan ook bleek dat de werkgemeenschap het zaaltje met veertig zitplaatsen niet wilde gebruiken voor een besloten vergadering van eigen leden, maar voor een voorlichtingsavond van de werkgemeenschap, kwam de kerkenraad tot bovengenoemd besluit.

(6 april 1963)

Dankbare kerkeraad.

De ‘Ontmoetingskerk’ in Koudekerk aan den Rijn (foto: Reliwiki, H.J. de Bruijn).

Gewoonlijk is de gehele gemeente blij als een beroepen predikant het besluit genomen heeft om het beroep te aanvaarden. Maar vergeet ook de blijdschap van de kerkeraad niet! Iets van deze vreugde kwam tot uiting in het kerkeraadsverslag van Koudekerk aan den Rijn, want we lezen: ‘Blijdschap en opluchting na het aangenomen beroep kenmerken deze vergadering. De honderdzestiende psalm, gebed en openingswoord van de praeses, maar ook de doos gebak van de scriba en ’t ontbreken van de beduimelde jaarboekjes zijn even zo veel tekenen van vreugde en dank.

(6 april 1963)

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerkenraad van Koudekerk aan den Rijn (die op 29 januari 1888 als Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) geïnstitueerd werd) had ook wel enige reden tot blijdschap. Nadat namelijk ds. H.R. Zijlstra (1925-2002) op 11 september 1960 afscheid genomen had wegens vertrek naar de kerk van Buitenpost, had de kerkenraad vele beroepen uitgebracht  maar telkens een ‘bedankje’ gekregen. Toen dan ook ds. H. Makkinga [1931-2006] van de kerk van Wilsum op 25 juni 1963 intrede deed, was de vacaturetijd voorbij.]